Návod k použití PHILIPS 16901-87-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 16901-87-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 16901-87-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 16901-87-16.


PHILIPS 16901-87-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3155 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 16901-87-16 BROCHURE (1780 ko)
   PHILIPS 16901-87-16 QUICK START GUIDE (1130 ko)
   PHILIPS 16901-87-16 BROCHURE (1900 ko)
   PHILIPS 16901-87-16 QUICK START GUIDE (1130 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 16901-87-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] ï K tomu pot¯ebujete origin·lnÌ filtr s aktivnÌm uhlÌm AEG (viz zvl·ötnÌ p¯ÌsluöenstvÌ). ï Tento filtr se nesmÌ ani mt, ani znovu pouûÌvat. ï Filtr s aktivnÌm uhlÌm se musÌ p¯i norm·lnÌm provozu kaûdÈ Ëty¯i mÏsÌce vymÏÚovat. ï Mont·û - obr·zek 5 Vlevo a vpravo od motoru nasaÔte po jednom filtru s aktivnÌm uhlÌm a upevnÏte je otoËenÌm p·Ëky uprost¯ed ve smÏru hodinovch ruËiËek. Vöeobecn vod Ods·v·nÌ ï OdsavaË par je dod·v·n v provedenÌ pro odtah vzduchu a po nasazenÌ filtru s aktivnÌm uhlÌm (zvl·ötnÌ p¯ÌsluöenstvÌ) mûe bt pouûit pro vnit¯nÌ obÏh vzduchu. [. . . ] ï Filtr s aktivnÌm uhlÌm mûete zakoupit u odbornÈho prodejce. obr·zek 1 ï Pokud se kuchyÚskÈ vpary odv·dÏjÌ vnÏjöÌ zdÌ do volnÈho ovzduöÌ, pot¯ebujete k tomu sk¯ÌÚku do zdi MKZ, E-Nr. 610 899 004 ( 120 mm), z naöeho zvl·ötnÌho p¯ÌsluöenstvÌ. 14 3 Vnit¯nÌ obÏh vzduchu ï P¯i reûimu vnit¯nÌho obÏhu vzduchu spot¯ebiË vzduch filtruje p¯es filtr s aktivnÌm uhlÌm a vrchnÌ m¯Ìûkou na odtahovÈ öachtÏ se vede zp·tky do kuchynÏ. ï Pro reûim vnit¯nÌho obÏhu vzduchu pot¯ebujete origin·lnÌ filtr AEG s aktivnÌm uhlÌm KF 825 (viz zvl·ötnÌ p¯ÌsluöenstvÌ). ï Nejd¯Ìve nasaÔte obÏ z·padky vodiËe vzduchu do zadnÌch otvor a pak vodiË vzduchu upevnÏte dvÏma örouby 3, 5 x 6, 5mm do p¯ednÌch otvor (obr·zek 2). /drûba a ËiötÏnÌ ï P¯ed jakoukoliv drûbou musÌ bt odsavaË par odpojen ze sÌtÏ. Kovov tukov filtr ï /kolem kovovÈho tukovÈho filtru je zachyt·vat Ë·steËky tuku vzniklÈ p¯i va¯enÌ. jak v reûimu ods·v·nÌ, tak v reûimu vnit¯nÌho obÏhu vzduchu. Otev¯enÌ kovovÈho tukovÈho filtru ï PosuÚte kovov tukov filtr nejprve k zadnÌ stÏnÏ odsavaËe a pak jej vyjmÏte smÏrem dol - obr·zek 4. obr·zek 4 RuËnÌ mytÌ NamoËte kazetu s kovovm tukovm filtrem asi na 1 hodinu do horkÈ vody s mycÌm prost¯edkem rozpouötÏjÌcÌm tuky a potom ji horkou vodou osprchujte. MytÌ v myËce n·dobÌ Kazetu s kovovm tukovm filtrem dejte do myËky n·dobÌ. Nastavte nejintenzivnÏjöÌ mycÌ program a nejvyööÌ teplotu, minim·lnÏ 65C. P¯i mytÌ v myËce n·dobÌ mûe kovov tukov filtr lehce zmÏnit barvu, coû vöak nem· vliv na jeho funkci. P¯i mytÌ v myËce n·dobÌ mûe kovov tukov filtr lehce zmÏnit barvu. ï Pokud jsou kuchyÚskÈ vpary odv·dÏny prduchem ve stÏnÏ do vnÏjöÌho ovzduöÌ, je t¯eba zabudovat do zdi teleskopickou sk¯ÌÚku MKZ (s odvodem a p¯Ìvodem vzduchu), E-Nr. 610899004, dod·vanou jako zvl·ötnÌ p¯ÌsluöenstvÌ. ï P¯i mont·ûi odsavaËe par je t¯eba dodrûet n·sledujÌcÌ minim·lnÌ vzd·lenosti mezi hornÌ hranou kuchyÚskÈho spor·ku a spodnÌ hranou odsavaËe: elektrickÈ spor·ky 600 mm plynovÈ spor·ky 650 mm uhelnÈ a naftovÈ spor·ky min. 700 mm ï P¯i souËasnÈm provozu odsavaËe par nastavenÈho na ods·v·nÌ a topeniötÏ nesmÌ bt v manipulaËnÌm prostoru nad topeniötÏm podtlak vyööÌ neû 4 Pa (4 x 10-5 bar). ï OdtahovÈ potrubÌ z odsavaËe par nesmÌ bt zavedeno do komÌna urËenÈho pro spaliny a zplodiny. ZavedenÌ odtahu do öachty, kter· slouûÌ k odvÏtr·nÌ manipulaËnÌch prostor nad topeniötÏm, nenÌ p¯ÌpustnÈ. ï P¯i zavedenÌ odtahu odsavaËe par do komÌna urËenÈho pro spaliny a zplodiny, kter vöak neslouûÌ pvodnÌmu urËenÌ, je vhodnÈ vyû·dat si souhlas p¯ÌsluönÈho kominÌka. ï P¯i instalaci odtahovÈho vedenÌ je t¯eba vûdy dodrûovat ¯ednÌ p¯edpisy. ï P¯i reûimu ods·v·nÌ je t¯eba zajistit dostateËn p¯Ìvod vzduchu otvorem o p¯ibliûnÏ stejnÈ velikosti, jako je otvor pro odtah. obr·zek 3 10 7 ï SouËasn provoz odsavaË par a topeniöù p¯ipojench do komÌna (jako jsou uhelnÈ a naftovÈ spor·ky a plynovÈ oh¯ÌvaËe) v jednÈ mÌstnosti, podlÈh· urËitm omezenÌm, vych·zejÌcÌm z p¯edpis platnch v danÈ zemi. ï BezpeËn souËasn provoz topeniöù p¯ipojench do komÌna a odsavaË par je zajiötÏn pouze v p¯ÌpadÏ, ûe mÌstnost a/nebo byt m· zajiötÏn dostateËn p¯Ìvod vzduchu z venkovnÌho prostoru vhodnm vÏtracÌm otvorem o pr¯ezu cca 500-600 cm2, coû p¯i provozu odsavaËe par vyluËuje vznik podtlaku. ï Ve spornch p¯Ìpadech je t¯eba se poradit s p¯Ìsluönm kominÌkem nebo mÌstnÌm stavebnÌm ¯adem a vyû·dat si jejich souhlas. [. . . ] ï VsaÔte do otvor dva n·stÏnnÈ h·Ëky s hmoûdinkou (1) a metrickm öroubem a ut·hnÏte je. ï ZavÏste komÌnovou helmici a pomocÌ stavÏcÌch öroubk ji na n·stÏnnch h·cÌch vodorovnÏ vyrovnejte (4). ï SejmÏte kovov tukov filtr (3) a uvnit¯ v zadnÌ stÏnÏ komÌnovÈ helmice si oznaËte na zdi dva otvory (2). KomÌnovou helmici opÏt sejmÏte a v mÌstech oznaËenÌ vyvrtejte dva otvory o prmÏru 8 mm. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 16901-87-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 16901-87-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag