Návod k použití PHILIPS 16900-87-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 16900-87-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 16900-87-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 16900-87-16.


PHILIPS 16900-87-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2984 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 16900-87-16 BROCHURE (1340 ko)
   PHILIPS 16900-87-16 QUICK START GUIDE (1040 ko)
   PHILIPS 16900-87-16 BROCHURE (1309 ko)
   PHILIPS 16900-87-16 QUICK START GUIDE (1040 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 16900-87-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Øiïte se pouze pokyny týkajících se provedení Vaseho pøístroje. Výstrazným trojúhelníkem a/nebo signálními slovy (Výstraha!, Opatrnì!, Pozor!) jsou vytèeny pokyny, které jsou pro Vasi bezpeènost nebo pro funkèní schopnost pøístroje dùlezité. Tato znaèka vás vede krok za krokem pøi obsluze pøístroje. . . . 1 3 2 Po této znaèce obdrzíte doplòující informaci k obsluze a praktickému pouzití pøístroje. [. . . ] V indikátoru teploty pro chladicí prostor se objeví "IC" pro intenzivní chlazení (cooling) 3. Regulátor teploty pro chladicí prostor vtlaète znovu do zapustìné polohy. Indikátor teploty ukazuje nadále "IC", az se funkce COOLMATIC ukonèí. Funkce COOLMATIC nyní peèuje o intenzivní chlazení. Pøitom je automaticky zadaná POZADOVANÁ teplota +2 °C. Po uplynutí 6 hodin se funkce COOLMATIC samoèinnì vypne. Pùvodnì nastavená POZADOVANÁ teplota je pak znovu smìrodatná a indikátor teploty ukazuje okamzitou teplotu chladicího prostoru. Funkci COOLMATIC mùzete kdykoliv manuálnì ukonèit tím, ze výse uvedené kroky, nezbytné k zapnutí funkce COOLMATIC, jestì jednou provedete ve stejném poøadí. FROSTMATIC Funkce FROSTMATIC se stará o rychlé zmrazení èerstvých potravin v mrazicím prostoru a zároveò chrání uz uskladnìné zbozí pøed nezádoucím vzestupem teploty v mrazicím prostoru. K zapnutí funkce FROSTMATIC stisknìte tlaèítko COOLMATIC/ FROSTMATIC. Pøi zapnuté funkci FROSTMATIC svítí zlutá indikace vedle tlaèítka. Elektronické zaøízení pøístroje rozpozná samoèinnì, kdy lze ukonèit postup rychlého zmrazování a odpojí pak automaticky funkci FROSTMATIC (po 30 az maximálnì 51 hodinách, v závislosti na zmrazovaném mnozství). 818 17 22-00/3 23 2. Tlaèítkem VÝSTRAHA VYPNUTO mùzete výstrazný tón odpojit. Výstrazný indikátor a výstrazný tón se automaticky vypnou, kdyz je SKUTEÈNÁ teplota daná v chladicím a/nebo mrazicím prostoru pouze jestì o 4 °C vyssí nez pøíslusná nastavená POZADOVANÁ teplota. 3 Výstrazný tón se po jedné hodinì automaticky vypne, i kdyz se SKUTEÈNÁ teplota jestì odlisuje od POZADOVANÉ teploty o více nez 4 °C. Èervený výstrazný indikátor bliká dále. Upozornìní: · Èervený výstrazný indikátor a výstrazný tón jsou zablokovány: ­ po nastavení teploty ve smìru chladnìji, pokud je dosazeno nastavené POZADOVANÉ teploty; Výstraha èásteèného odmrazování/rozmrazování V pøípadì, ze se zmrazené potraviny trochu odmrazily nebo rozmrazily (napø. Bliká èervený výstrazný indikátor. Kromì toho ukazuje indikátor teploty støídavì: ­ nejvyssí teplotu, na niz se zmrazené potraviny ohøály; ­ jakoz i okamzitou SKUTEÈNOU teplotu v mrazicím prostoru. Pøi podezøení na èásteèné odmrazení nebo rozmrazení byste mìli vzdy podle vykonaného ohøátí pøezkouset kvalitu potravin a jejich dalsí pouzívání. Jakmile klesla teplota v mrazicím prostoru znovu pod kritickou odmrazovací teplotu -4 °C, mùzete výstrahu èásteèné odmrazování/ rozmrazování vypnout tlaèítkem VÝSTRAHA VYPNUTO. Funkèní poruchy Má-li elektronické zaøízení pøístroje technickou vadu, kterou musí odstranit servis, zaktivují se optický a akustický výstrazný signál. Navíc ukazuje pøíslusný indikátor teploty støídavì: ­ hlásení chyby (chybový kód F1 az F7 a ­ skuteènou skladovací teplotu (SKUTEÈNOU teplotu). Upozornìní: Chybu na pøístroji indikovanou prostøednictvím chybového kódu musí odstranit servis. Akustický výstrazný signál mùzete po dobu 24 hodin vypnout tlaèítkem VÝSTRAHA VYPNUTO. [. . . ] Pøi pøístím otevøení dveøí se znovu zapne. Pøed výmìnou zárovky pøístroj vypnìte a vytáhnìte sít'ovou zástrèku nebo odpojte, popø. Technické údaje zárovky: halogenová zárovka, 220-240 V, max. K vypnutí pøístroje drzte obì tlaèítka ZAPNUTO/VYPNUTO po dobu cca. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 16900-87-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 16900-87-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag