Návod k použití PHILIPS 16824-47-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 16824-47-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 16824-47-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 16824-47-16.


PHILIPS 16824-47-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 16824-47-16 BROCHURE (1340 ko)
   PHILIPS 16824-47-16 QUICK START GUIDE (1160 ko)
   PHILIPS 16824-47-16 BROCHURE (1499 ko)
   PHILIPS 16824-47-16 QUICK START GUIDE (1160 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 16824-47-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Tento symbol v·s bude krok za krokem doprov·zet p¯i obsluze spot¯ebiËe. Za tÌmto symbolem n·sledujÌ doplÚujÌcÌ informace o obsluze a praktickÈm pouûitÌ spot¯ebiËe. Jetelov lÌstek oznaËuje rady a pokyny smϯujÌcÌ k hospod·rnÈmu a ekologickÈmu provozu spot¯ebiËe. Pro p¯Ìpad eventu·lnÌ poruchy spot¯ebiËe obsahuje tato informace pro uûivatele pokyny k jejich samostatnÈmu odstranÏnÌ (viz kapitola "Co dÏlat, kdyû. . . "). [. . . ] StisknÏte jednou tlaËÌtko PeËicÌ trouba se vypne. TlaËÌtka nebo tisknÏte znovu tak dlouho, dokud nenÌ nastavena poûadovan· funkce. Pokud navrhovanou teplotu nezmÏnÌte, zaËne se trouba po nÏkolika sekund·ch zah¯Ìvat podle novÏ nastavenÈ funkce na odpovÌdajÌcÌ navrhovanou teplotu. UstanovenÌ, normy, smÏrnice Tento spot¯ebiË odpovÌd· n·sledujÌcÌm norm·m: ï EN 60 335-1 a EN 60 335-2-6 tkajÌcÌ se bezpeËnosti elektrickch spot¯ebiË pro pouûitÌ v dom·cnosti a podobnÈ Ëely ï DIN 44546 / 44547 /44548 tkajÌcÌ se uûitnch vlastnostÌ elektrickch spor·k pro dom·cnost ï EN 55104 / VDE 0875 Ë·st 14-2 ï EN 55014 / VDE 0875 Ë·st 14/12. 93 ï EN 61000-3-2 / VDE 0838 Ë·st 2 ï EN 61000-3-3 / VDE 0838 Ë·st 3 tkajÌcÌ se z·kladnÌch ochrannch poûadavk na elektromagnetickou sn·öenlivost (EMV). Tento spot¯ebiË odpovÌd· n·sledujÌcÌm smÏrnicÌm ES a »SN: ï 73/23/EWG z 19. 1973 (NÌzkonapÏùov· smÏrnice) ï 89/336/EWG z 3. 1989 (smÏrnice EMV vËetnÏ smÏrnice o zmÏn·ch 92/31/EWG). Vyvol·nÌ aktu·lnÌ teploty peËicÌ trouby BÏhem zah¯Ìv·nÌ peËicÌ trouby si mûete vyvolat aktu·lnÏ dosaûenou teplotu. StisknÏte na 2 sekundy z·roveÚ tlaËÌtka a. Na ukazateli teploty a Ëasu se objevÌ pr·vÏ dosaûen· teplota. Po cca 9 sekund·ch se na ukazateli objevÌ znovu p¯edem nastaven· teplota. BÏhem funkce PYROL>ZA nenÌ moûnÈ vyvolat aktu·lnÌ teplotu. 24 61 N·vod k pouûitÌ N·vod k pouûitÌ Zvl·ötnÌ p¯ÌsluöenstvÌ K vaöemu spor·ku si mûete v odbornch prodejn·ch objednat n·sledujÌcÌ zvl·ötnÌ p¯ÌsluöenstvÌ: univerz·lnÌ plech obj. E 611 898 621 RychlÈ p¯edeh¯Ìv·nÌ Po zvolenÌ funkce peËicÌ trouby lze jeötÏ pr·zdnou troubu v relativnÏ kr·tkÈ dobÏ vyh¯·t pomocÌ dodateËnÈ funkce "rychlÈho p¯edeh¯Ìv·nÌ". Pokud v·m ani tyto informace nepomohou, obraùte se na odbornÌka. Varov·nÌ: Opravy elektrickÈho spor·ku smÌ prov·dÏt pouze odbornÌk. NeodbornÈ opravy v·s mohou vystavit znaËnÈmu nebezpeËÌ. V p¯ÌpadÏ technickÈ z·vady se proto obraùte na servis. AutomatickÈ vypnutÌ 1. V p¯ÌpadÏ pot¯eby zapnÏte hlavnÌm vypÌnaËem spor·k. kontrolka teploty kontrolky funkcÌ trouby ukazatel teploty a Ëasu kontrolky funkcÌ hodin hlavnÌ vypÌnaË funkce peËicÌ trouby rychlÈ p¯edeh¯Ìv·nÌ osvÏtlenÌ peËicÌ trouby funkce hodin volba teploty a Ëasu 2. stisknÏte tolikr·t, dokud se nerozsvÌtÌ kontrolka u 3. Ukazatel teploty a Ëasu a kontrolka u TRV¡NÕ nebo u KONCE blikajÌ. BÏhem 5 sekund stisknÏte tlaËÌtko trv·nÌ nebo ukonËenÌ p¯Ìpravy pokrmu. Po cca 5 sekund·ch zaËne blikajÌcÌ kontrolka u funkce TRV¡NÕ nebo KONEC svÌtit trvale. Jakmile uplyne nastaven· doba trv·nÌ nebo je dosaûena doba ukonËenÌ, trouba se automaticky vypne. HlavnÌm vypÌnaËem mûete spor·k vypnout. 26 59 N·vod k pouûitÌ N·vod k pouûitÌ NasazenÌ vrchnÌho skla dv̯ek 1. [. . . ] Pozor: p¯i vöech biofunkcÌch se musÌ zmÏnit navrhovan· teplota!P¯i peËenÌ masa za nÌzkÈ teploty spot¯ebujete aû o 20 procent energie mÈnÏ. Tabulka peËenÌ masa Druh masa mnoûstvÌ VRCHNÕ + SPODNÕ OHÿEV z·suvn· roveÚ shora teplota v C INFRA PE»ENÕ z·suvn· roveÚ shora teplota v C doba peËenÌ hod : min v·ha HovÏzÌ maso hovÏzÌ peËenÏ rostbÌf, hovÏzÌ pl·tky - uvnit¯ ËervenÈ - uvnit¯ rûovÈ - propeËenÈ Vep¯ovÈ maso ramÌnko, krkovice, kta kotlety, uzenÈ 1-1, 5 kg 1 cm vöky 1 cm vöky 1 cm vöky 1-1, 5 kg PeËenÌ masa za nÌzkÈ teploty K peËenÌ masa za nÌzkÈ teploty se pouûÌv· funkce INFRA PE»ENÕ. N·doby na peËenÌ ï Na peËenÌ masa se hodÌ jak·koli û·ruvzdorn· n·doba. ï U n·dob s plastovmi drûadly dbejte na to, aby i tato drûadla byla û·ruvzdorn·. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 16824-47-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 16824-47-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag