Návod k použití PHILIPS 16819-93-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 16819-93-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 16819-93-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 16819-93-16.


PHILIPS 16819-93-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 16819-93-16 BROCHURE (1388 ko)
   PHILIPS 16819-93-16 QUICK START GUIDE (1291 ko)
   PHILIPS 16819-93-16 BROCHURE (1557 ko)
   PHILIPS 16819-93-16 QUICK START GUIDE (1291 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 16819-93-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Tento symbol v·s bude krok za krokem doprov·zet p¯i obsluze spot¯ebiËe. Za tÌmto symbolem n·sledujÌ doplÚujÌcÌ informace o obsluze a praktickÈm pouûitÌ spot¯ebiËe. Jetelov lÌstek oznaËuje rady a pokyny smϯujÌcÌ k hospod·rnÈmu a ekologickÈmu provozu spot¯ebiËe. Pro p¯Ìpad eventu·lnÌ poruchy spot¯ebiËe obsahuje tato informace pro uûivatele pokyny k jejich samostatnÈmu odstranÏnÌ (viz kapitola "Co dÏlat, kdyû. . . "). [. . . ] E 611 898 621 ZapÌn·nÌ a vypÌn·nÌ peËicÌ trouby 1. - kontrolka RozsvÌtÌ se kontrolka nad vypÌnaËem. OtoËn p¯epÌnaË funkcÌ trouby musÌte nejprve stisknout. OtoËenÌm tohoto p¯epÌnaËe nastavte poûadovanou funkci peËicÌ trouby. Na ukazateli teploty a Ëasu se objevÌ navrhovan· teplota. kontrolka teploty kontrolky funkcÌ trouby ukazatel teploty a Ëasu kontrolky funkcÌ hodin kombinovan roöt obj. E 611 898 623 kameninov pl·t na pizzu a d¯evÏnÈ prkÈnko: v 1, 2 x ö 34, 5 x h 34, 5 cm obj. E 944 189 008 sklokeramick pek·Ë: v 6, 5 x ö 32 x h 27 cm obj. E 611 899 660 sada na katalzu, Ëty¯dÌln· E 944 189 017 hlavnÌ vypÌnaË funkce peËicÌ trouby rychlÈ p¯edeh¯Ìv·nÌ osvÏtlenÌ peËicÌ trouby funkce hodin volba teploty a Ëasu 2 boËnÌ liöty, bÌlÈ k p¯izpsobenÌ k bÌlÈ kuchyÚskÈ lince obj. E 611 898 700 oöet¯ovacÌ prost¯edek na nerez na vöechny nerezovÈ spot¯ebiËe obj. E 944 190 002 Pokud navrhovanou teplotu do cca 5 sekund nezmÏnÌte, zaËne trouba h¯·t. Kontrolka teploty signalizuje, ûe trouba se vyh¯Ìv·. Prost¯ednÌ tabulku skla (matnou stranu lakov·nÌ smÏrem nahoru) nasaÔte do vrchnÌho profilu dv̯ek na stranÏ chytky (1). RychlÈ p¯edeh¯Ìv·nÌ Po zvolenÌ funkce peËicÌ trouby lze jeötÏ pr·zdnou troubu v relativnÏ kr·tkÈ dobÏ vyh¯·t pomocÌ dodateËnÈ funkce "rychlÈho p¯edeh¯Ìv·nÌ". Pozor: Pokrm vkl·dejte do trouby aû ve chvÌli, kdy je rychlÈ p¯edeh¯Ìv·nÌ ukonËeno a peËicÌ trouba pracuje v poûadovanÈ funkci. VRCHNÕ + SPODNÕ OHÿEV), p¯ÌpadnÏ zmÏÚtÏ navrhovanou teplotu. StisknÏte tlaËÌtko rychlÈho p¯edeh¯Ìv·nÌ . P¯i dosaûenÌ nastavenÈ teploty zaznÌ akustick sign·l, kontrolka zhasne. PeËicÌ trouba zaËne v tÈ chvÌli pracovat v p¯edem nastavenÈ funkci a teplotÏ. Funkci rychlÈho p¯edeh¯Ìv·nÌ nelze kombinovat s funkcemi gril, spodnÌ oh¯ev a rozmrazov·nÌ. DoporuËenÌ k rychlÈmu p¯edeh¯Ìv·nÌ trouby najdete v kapitole "PouûitÌ, tabulky a rady". 3. Prost¯ednÌ tabulku skla spusùte dol (2) a zasuÚte ji aû na doraz ve smÏru ke spodnÌmu okraji dv̯ek. VrchnÌ tabulku skla zasuÚte öikmo shora do profilu dv̯ek na stranÏ chytky (1). (Z·vÏsnÈ h·ky musejÌ smϯovat svmi öpiËkami k chytce dv̯ek. ) 2. [. . . ] Kol·Ë s vlhkou n·plnÌ nenÌ propeËen, nenÌ stejnomÏrnÏ zbarven. obloûenÈ toasty 38 43 N·vod k pouûitÌ N·vod k pouûitÌ Druh masa mnoûstvÌ VRCHNÕ + SPODNÕ OHÿEV z·suvn· roveÚ shora teplota v C INFRA PE»ENÕ z·suvn· roveÚ shora teplota v C doba peËenÌ Tabulka n·kyp a zapÈkanch pokrm VRCHNÕ + SPODNÕ OHÿEV INFRA PE»ENÕ z·suvn· roveÚ shora 3. teplota v C doba peËenÌ hod : min z·suvn· roveÚ shora teplota v C hod : min v·ha Drbeû porce drbeûe 4-6 kus plky ku¯at 2-4 kusy ku¯e kachna husa krocan, krta po 200-250 g po 400-500 g 1-1, 5 kg 1, 5-2 kg 3, 5-5 kg 2, 5-3, 5 kg 4-6 kg 3. 220-250 3. 180-200 0:35-0:50 öunkovÈ flÌËky lasagne 4. 3. 200-220 180-200 220-230 230-240 200-220 210-220 220-250 160-170 160-170 160-170 160-170 160-170 160-170 0:45-1:00 0:25-0:40 0:15-0:30 0:15-0:30 0:40-0:60 0:30-1:00 0:30-1:00 3. 220-250 3. 180-200 0:35-0:50 zapÈkan· zelenina 3. 4. 170-180 160-180 150-160 150-160 140-150 0:45-1:15 1:00-1:30 2:30-3:00 1:30-2:00 2:30-4:00 zapÈkanÈ bagety sladkÈ n·kypy rybÌ n·kypy plnÏn· zelenina Ryby (duöenÌ) celÈ ryby 1-1, 5 kg 3. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 16819-93-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 16819-93-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag