Návod k použití PHILIPS 16818-31-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 16818-31-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 16818-31-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 16818-31-16.


PHILIPS 16818-31-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 16818-31-16 BROCHURE (1370 ko)
   PHILIPS 16818-31-16 QUICK START GUIDE (1198 ko)
   PHILIPS 16818-31-16 BROCHURE (1529 ko)
   PHILIPS 16818-31-16 QUICK START GUIDE (1198 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 16818-31-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Tento symbol v·s bude krok za krokem doprov·zet p¯i obsluze spot¯ebiËe. Za tÌmto symbolem n·sledujÌ doplÚujÌcÌ informace o obsluze a praktickÈm pouûitÌ spot¯ebiËe. Jetelov lÌstek oznaËuje rady a pokyny smϯujÌcÌ k hospod·rnÈmu a ekologickÈmu provozu spot¯ebiËe. Pro p¯Ìpad eventu·lnÌ poruchy spot¯ebiËe obsahuje tato informace pro uûivatele pokyny k jejich samostatnÈmu odstranÏnÌ (viz kapitola "Co dÏlat, kdyû. . . "). [. . . ] VrchnÌ tabulku skla zasuÚte öikmo shora do profilu dv̯ek na stranÏ chytky (1). Sklo spusùte (2) a proti odporu pera je poloûte p¯ed upevÚovacÌ profil na spodnÌ hranÏ dv̯ek a pod tento upevÚovacÌ profil je zasuÚte. Dv̯ka peËicÌ trouby znovu nasaÔte. hlavnÌ vypÌnaË funkce peËicÌ trouby rychlÈ p¯edeh¯Ìv·nÌ osvÏtlenÌ peËicÌ trouby funkce hodin volba teploty a Ëasu Pokud navrhovanou teplotu do cca 5 sekund nezmÏnÌte, zaËne trouba h¯·t. Kontrolka teploty signalizuje, ûe trouba se vyh¯Ìv·. PeËicÌ trouba se vypÌn· stisknutÌm tlaËÌtka nebo . Nakonec troubu vypnÏte jeötÏ hlavnÌm vypÌnaËem. P¯itom zhasne takÈ kontrolka nad vypÌnaËem 50 19 N·vod k pouûitÌ N·vod k mont·ûi ZmÏna teploty peËicÌ trouby Po nastavenÌ funkce peËicÌ trouby se na ukazateli teploty a Ëasu objevÌ navrhovan· teplota odpovÌdajÌcÌ zvolenÈ funkci. Tuto teplotu lze v p¯ÌpadÏ pot¯eby bÏhem provozu zmÏnit. Teplota se zvyöuje nebo sniûuje pomocÌ tlaËÌtek a. ZvöenÌ nebo snÌûenÌ probÌh· v krocÌch po 5C. P¯i stisknutÌ tlaËÌtek nebo na vÌc neû 2 sekundy se zaËne hodnota na ukazateli zvÏtöovat nebo zmenöovat tak dlouho, dokud tlaËÌtko neuvolnÌte. BarevnÏ oznaËenÈ upÌnacÌ p·ky na obou z·vÏsech dv̯ek plnÏ odklopte (1). Dv̯ka p¯es odpor asi do t¯Ì Ëtvrtin otev¯ete (2). Dv̯ka obÏma rukama ze stran uchopte, nadzvednÏte je (pozor: jsou tÏûk·!) a odloûte je stranou (3). Dv̯ka poloûte ËelnÌ stÏnou na mÏkkou, rovnou podloûku, nap¯Ìklad na deku, abyste je nepoökr·bali. NasazenÌ dv̯ek peËicÌ trouby Pr·ce s automatickou funkcÌ M·te dvÏ moûnosti pouûitÌ automatickÈ funkce: ï AutomatickÈ vypnutÌ: Pokud jste peËicÌ troubu zapnuli a nechcete zapomenout na jejÌ vËasnÈ vypnutÌ, mûete na hodin·ch nastavit trv·nÌ nebo ukonËenÌ doby peËenÌ. ï AutomatickÈ zapnutÌ a vypnutÌ: Pokud chcete nap¯Ìklad uû r·no nebo v poledne p¯ipravit pokrm na veËer, mûete nastavit trv·nÌ a ukonËenÌ doby peËenÌ. Trouba se pak automaticky zapne ve vypoËtenou dobu a po uplynutÌ nastavenÈ doby se vypne. - P¯Ìklad: Maso se musÌ pÈct 1 hodinu: DOBA = 1. 00. PeËenÏ m· bt hotova v 18. 00 hodin: UKON»ENÕ = 18. 00. Funkci peËicÌ trouby lze zvolit buÔ p¯ed nastavenÌm automatickÈ funkce nebo po nÌ. 1. Dv̯ka uchopte obÏma rukama z tÈ strany, kde je chytka. [. . . ] P¯ÌötÏ jej peËte za niûöÌ teploty a delöÌ dobu. karban·tky vep¯ovÈ pl·tky klob·sy na grilov·nÌ hovÏzÌ, telecÌ steaky hovÏzÌ pl·tky, rostbÌf (cca 1 kg) toasty obloûenÈ toasty 2 2 2 2 2 2 2 8-10 min 10-12 min 8-10 min 6-7 min 10-12 min 2-3 min 6-8 min Kol·Ë "spadne" (je mazlav, vodnat). Kol·Ë je zespodu p¯Ìliö svÏtl. Kol·Ë s vlhkou n·plnÌ nenÌ propeËen, nenÌ stejnomÏrnÏ zbarven. 32 37 N·vod k pouûitÌ N·vod k pouûitÌ Druh masa mnoûstvÌ TRADI»NÕ PE»ENÕ z·suvn· roveÚ shora teplota v C INFRA PE»ENÕ z·suvn· roveÚ shora teplota v C doba peËenÌ Tabulka n·kyp a zapÈkanch pokrm TRADI»NÕ PE»ENÕ INFRA PE»ENÕ z·suvn· roveÚ shora 3. teplota v C doba peËenÌ hod : min z·suvn· roveÚ shora teplota v C hod : min v·ha Drbeû porce drbeûe 4-6 kus plky ku¯at 2-4 kusy ku¯e kachna husa krocan, krta po 200-250 g po 400-500 g 1-1, 5 kg 1, 5-2 kg 3, 5-5 kg 2, 5-3, 5 kg 4-6 kg 3. 220-250 3. 180-200 0:35-0:50 öunkovÈ flÌËky lasagne 4. 3. 200-220 180-200 220-230 230-240 200-220 210-220 220-250 160-170 160-170 160-170 160-170 160-170 160-170 0:45-1:00 0:25-0:40 0:15-0:30 0:15-0:30 0:40-0:60 0:30-1:00 0:30-1:00 3. 220-250 3. 180-200 0:35-0:50 zapÈkan· zelenina 4. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 16818-31-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 16818-31-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag