Návod k použití PHILIPS 16817-87-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 16817-87-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 16817-87-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 16817-87-16.


PHILIPS 16817-87-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 16817-87-16 BROCHURE (1625 ko)
   PHILIPS 16817-87-16 QUICK START GUIDE (967 ko)
   PHILIPS 16817-87-16 BROCHURE (1598 ko)
   PHILIPS 16817-87-16 QUICK START GUIDE (967 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 16817-87-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] UpozornÏnÌ a praktickÈ rady Informace k ûivotnÌmu prost¯edÌ Z·ruka, servis a n·hradnÌ dÌly P¯eËtÏte si tento n·vod k obsluze a dodrûujte v nÏm uvedenÈ rady a pokyny. V mnoha p¯Ìpadech si budete moci vyjasnit jakÈkoli pochybnosti sami a tudÌû vyhnout se zbyteËnm vol·nÌm do servisu. P¯edchozÌ Ë·sti nazvanÈ "Co dÏlat, kdyû . . . " a "Servis" obsahujÌ doporuËenÌ, co by se mÏlo zkontrolovat d¯Ìve, neû zavol·te servisnÌho technika. Jestliûe po tÏchto kontrol·ch z·vada st·le existuje, zavolejte vaöe nejbliûöÌ autorizovanÈ servisnÌ st¯edisko AEG. [. . . ] Pokud zstanou teleskopickÈ vsuvy v peËÌcÌ troubÏ jeötÏ zasunuty, objevÌ se v ukazateli Ëasu ¥C1¥. PyrolytickÈ ËiötÏnÌ nenÌ potom moûno vlivem bezpeËnostnÌho vypnutÌ na ochranu teleskopickch vsuv zah·jit. P¯edem odstraÚte z peËicÌ trouby vöechny hrubÈ neËistoty. - V ukazateli Ëasu blik· "3:15", - doba trv·nÌ blik· po dobu p¯ibliûnÏ 5 sekund. Potom se pyrolytickÈ ËiötÏnÌ spustÌ. P¯i dosaûenÌ zadanÈ teploty se dve¯e zablokujÌ. Symbol je aktivnÌ a svÌtÌ prouûky indikace oh¯evu, dokud se dve¯e opÏt neodblokujÌ. 49 Spor·k je vybaven vsuvnmi spÌnaËi plotnek. Chcete-li spÌnaË plotnky pouûÌt, pak jej stisknÏte. SpÌnaË potom bude vyËnÌvat. kontrolky provozu plotnek 12 »iötÏnÌ a oöet¯ov·nÌ Varov·nÌ: BÏhem ËiötÏnÌ musÌ bt spot¯ebiË vypnut a musÌ bt chladn. Varov·nÌ: »iötÏnÌ spot¯ebiËe s pouûitÌm ËistiËe s paprskem p·ry nebo vysokotlakÈho ËistiËe je z bezpeËnostnÌch dvod zak·z·no!Pozor: NepouûÌvejte prost¯edky na drhnutÌ, ostrÈ ËistÌcÌ p¯edmÏty nebo abrazivnÌ ËistÌcÌ p¯Ìpravky. NastavenÌ stupnÏ vkonu 1. ï Zava¯ovacÌ sklenice by mÏly bt vöechny stejnÏ naplnÏny a zajiötÏny svorkou. ï Postavte zava¯ovacÌ sklenice na plech takovm zpsobem, aby se nedotkaly. ï Nalijte do plechu asi pl litru vody, aby vznikla v peËicÌ troubÏ dostateËn· vlhkost. ï Jakmile zaËnou v kapalinÏ v prvnÌch sklenicÌch stoupat bublinky (u sklenic s obsahem 1 litr je to p¯ibliûnÏ po 35 - 60 minut·ch), vypnÏte peËicÌ troubu nebo sniûte teplotu na 100 C (viz tabulku). Sledujte prvnÌ p¯Ìpravy pokrm!P¯itom mûete urËit, kter stupeÚ va¯enÌ je pro "vaöe n·dobÌ", pro "vaöe pokrmy a p¯ipravovan· mnoûstvÌ" optim·lnÌ. Tabulka pro zava¯ov·nÌ UvedenÈ doby pro zava¯ov·nÌ a teploty jsou smÏrnmi hodnotami. Zava¯ovan produkt BobulovitÈ ovoce Jahody, borvky, maliny, zral angreöt Nezral angreöt PeckovÈ ovoce Hruöky, kdoule, övestky Zelenina Karotka1) Houby1) 160-170 160-170 160-170 160-170 160-170 160-170 50-60 40-60 50-60 50-60 50-60 50-60 5-10 10-15 --15 15-20 --160-170 35-45 10-15 160-170 160-170 35-45 35-45 --10-15 Teplota ve C Zava¯ov·nÌ do zaË·tku stoup·nÌ bublinek min. BezpeËnostnÌ vypnutÌ plotnek Pokud nÏkterou z plotnek po urËitÈ dobÏ nevypnete nebo nezmÏnÌte stupeÚ vkonu, pak se p¯Ìsluön· plotnka vypne po urËitÈ dobÏ automaticky. Plotnky se vypnou po uplynutÌ tÈto doby: ï StupeÚ vkonu 1 - . 2 po 6 hodin·ch ï StupeÚ vkonu 3 - 4 po 5 hodin·ch ï StupeÚ vkonu . 5 po 4 hodin·ch ï StupeÚ vkonu 6 - 9 po 1, 5 hodinÏ Va¯it d·le p¯i 100 C min. UvedenÌ do provozu po bezpeËnostnÌm vypnutÌ Pro opÏtovnÈ uvedenÌ do provozu po bezpeËnostnÌm vypnutÌ natoËte zapnut spÌnaË plotnky do polohy pro vypnutÌ. Potom je plotnka opÏt p¯ipravena k provozu. Okurky Zeleninov· smÏs Kedlubny, hr·ch, ch¯est Fazole 1) Nechat st·t ve vypnutÈ peËicÌ troubÏ 14 47 Rozmrazov·nÌ Funkce peËicÌ trouby: Rozmrazov·nÌ (bez nastavenÌ teploty) Obsluha peËicÌ trouby ElektronickÈ ¯ÌzenÌ peËicÌ trouby ï Rozloûte rozbalenÈ pokrmy na tal̯, kter postavÌte na roöt. ï Pro zakrytÌ nepouûÌvejte û·dnÈ tal̯e nebo misky, neboù ty by dobu pro rozmrazenÌ znaËnÏ prodlouûily. z·suvnÈ rovnÏ zdola. teplota / dennÌ Ëas funkce peËicÌ trouby ukazatel oh¯evu ËasovÈ funkce / doba provozu rychl oh¯ev Tabulka pro rozmrazov·nÌ Pokrm Doba rozmrazenÌ min. [. . . ] 1/4 l vody na 750 g brambor Aû 3 l tekutiny plus p¯Ìsady 2-3 25-50 min. SvÌtÌ ukazatel ENDE (konec) a zobrazÌ se vypoËÌtan· doba trv·nÌ. 3-4 20-45 min. DuöenÌ brambor 4-5 Va¯enÌ 20-60 min. Va¯enÌ vÏtöÌch mnoûstvÌ pokrm, pokrmy z jednoho 60-150 min. hrnce a polÈvky MÌrnÈ peËenÌ PeËenÌ masa, ¯Ìzk, kotlety, karban·tky, klob·sy, j·tra, jÌöka, mÌrnÈ peËenÌ, s·zen· vejce, smaûenÌ koblih postupnÏ pÈci Po uplynutÌ Ëasu blik· "00, 00" a ukazatel ENDE (konec). ZruöenÌ blik·nÌ a akustickÈho sign·lu: StisknÏte libovolnÈ tlaËÌtko. 6-7 ObËas obr·tit 7-8 IntenzivnÌ Brambor·ky, peËenÌ svÌËko- 5 - 15 min. vch ¯ez, steaky, lÌvance na p·nev peËenÌ UvedenÌ do varu zapeËenÌ fritov·nÌ ObËas obr·tit 9 UvedenÌ velkÈho mnoûstvÌ tekutiny do varu, va¯enÌ dom·cÌch nudlÌ, rychlÈ opÈk·nÌ masa (gul·ö, peËenÏ), smaûenÌ bramborovch hranolk DoporuËujeme nastavit p¯i uv·dÏnÌ do varu nebo p¯i rozpalov·nÌ p·nve plotnku na nejvyööÌ stupeÚ, a pokrmy s delöÌ dobou p¯Ìpravy ponechat n·slednÏ hotovÏ dokonËit p¯i poûadovanÈm niûöÌm stupni vkonu. 33 28 BezpeËnostnÌ vypnutÌ peËicÌ trouby Jestliûe se peËicÌ trouba po urËitÈ dobÏ nevypne nebo se nezmÏnÌ teplota, trouba se automaticky vypne. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 16817-87-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 16817-87-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag