Návod k použití PHILIPS 16816-93-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 16816-93-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 16816-93-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 16816-93-16.


PHILIPS 16816-93-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 16816-93-16 BROCHURE (1780 ko)
   PHILIPS 16816-93-16 QUICK START GUIDE (860 ko)
   PHILIPS 16816-93-16 BROCHURE (1753 ko)
   PHILIPS 16816-93-16 QUICK START GUIDE (860 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 16816-93-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Tento symbol v·s bude krok za krokem doprov·zet p¯i obsluze spot¯ebiËe. Za tÌmto symbolem n·sledujÌ doplÚujÌcÌ informace o obsluze a praktickÈm pouûitÌ spot¯ebiËe. Jetelov lÌstek oznaËuje rady a pokyny smϯujÌcÌ k hospod·rnÈmu a ekologickÈmu provozu spot¯ebiËe. Pro p¯Ìpad eventu·lnÌ poruchy spot¯ebiËe obsahuje tato informace pro uûivatele pokyny k jejich samostatnÈmu odstranÏnÌ (viz kapitola "Co dÏlat, kdyû. . . "). [. . . ] P¯i ukonËenÌ p¯Ìpravy pokrm otoËte p¯epÌnaË na nulu. ukazatel plotnky p¯epÌnaË plotnky Abyste vyuûili zbytkovÈ teplo, vypnÏte plotnku asi 5-10 minut p¯ed ukonËenÌm va¯enÌ. Uöet¯Ìte tak elektrickou energii. 50 15 N·vod k pouûitÌ N·vod k mont·ûi Pokud v prbÏhu automatickÈ funkce zvöÌte stupeÚ dalöÌho va¯enÌ, nap¯. ze "3" na "6", bere automatika p¯i propoËÌt·v·nÌ v vahu takÈ dosud uplynul Ëas va¯enÌ s plnm vkonem. Jakmile nastavÌte niûöÌ stupeÚ dalöÌho va¯enÌ, automatick· funkce se ihned ukonËÌ. Automatickou funkci mûete p¯edËasnÏ ukonËit tak, ûe nejd¯Ìve nastavÌte p¯epÌnaË plotnky na nulu a pak jej znovu nastavÌte na poûadovan stupeÚ dalöÌho va¯enÌ. DleûitÈ pokyny Doba va¯enÌ s plnm vkonem p¯i automatickÈ funkci nastavenÌ p¯epÌnaËe: Aa Aa Aa Aa Aa Aa Aa Aa Aa Aa Aa Aa Aa Aa 9 8 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 doba va¯enÌ s plnm vkonem p¯i automatickÈ funkci bez automatickÈ funkce 8 minut 4 minuty 3 minuty 2 minuty 12, 5 minuty 10 minut 8 minut 6, 5 minuty 5, 5 minuty 5 minut 3 minuty 2 minuty 1 minuta n n n n n Po uplynutÌ uvedenÈ doby se plotnka automaticky p¯epne na nastaven stupeÚ dalöÌho va¯enÌ. Tato automatick· funkce pracuje ËistÏ na ËasovÈ b·zi a nedok·ûe rozeznat, zda bÏhem automatickÈho oh¯evu doölo k varu Ëi nikoliv. Je na uûivateli, aby prakticky vyzkouöel Ëasy pro uvedenÌ do varu u n·dob, pokrm a mnoûstvÌ. Sledujte zvl·ötÏ prbÏhy prvnÌch va¯enÌ. P¯itom zjistÌte, kterÈ stupnÏ vkonu jsou optim·lnÌ u "vaöeho n·dobÌ" pro "vaöe pokrmy a mnoûstvÌ". 16 49 N·vod k mont·ûi N·vod k pouûitÌ VybalenÌ spor·ku BezpeËnostnÌ vypÌn·nÌ plotnek Pokud nÏkter· plotnka nenÌ po urËitÈ dobÏ vypnuta nebo na nÌ nenÌ zmÏnÏn stupeÚ vkonu, vöechny plotnky se automaticky vypnou. Na ukazatelÌch vöech zapnutch plotnek se objevÌ Plotnky se vypnou p¯i: ï stupni vkonu 1 - 2 po 6 hodin·ch ï stupni vkonu 3 - 4 po 5 hodin·ch ï stupni vkonu 4 - 5 po 4 hodin·ch ï stupni vkonu 6 - 9 po 1, 5 hodin·ch n n n . ZruöenÌ bezpeËnostnÌho vypÌn·nÌ Chcete-li bezpeËnostnÌ vypÌn·nÌ zruöit, musÌte vöechny zapnutÈ p¯epÌnaËe plotnek p¯etoËit do polohy nula. Po tomto kroku jsou vöechny plotnky znovu p¯ipraveny k provozu. 48 17 N·vod k pouûitÌ N·vod k mont·ûi Ovl·d·nÌ peËicÌ trouby NasazenÌ a vyjmutÌ tukovÈho filtru Tukov filtr nasazujte vûdy, kdyû peËete maso na roötu, v pek·Ëi nebo v otev¯ench peËicÌch n·dob·ch. P¯epÌnaËem pro volbu teploty nastavte poûadovanou teplotu. Jakmile kontrolka teploty zhasne, otoËte p¯epÌnaË funkcÌ peËicÌ trouby na poûadovanou funkci. Pokrm urËen k peËenÌ mûete vloûit do trouby. N¡VOD K MONT¡éI Pozor: Mont·û a p¯ipojenÌ novÈho spot¯ebiËe smÌ prov·dÏt jen odbornÌk s p¯Ìsluönm opr·vnÏnÌm. Dodrûujte toto upozornÏnÌ, protoûe jinak v p¯ÌpadÏ poruchy odpad· n·rok na z·ruku. TechnickÈ daje PeËicÌ trouba (vnÏjöÌ rozmÏry): vöka x ö̯ka x hloubka peËicÌ trouba (vnit¯nÌ rozmÏry): vöka x ö̯ka x hloubka objem (uûitn objem) 60 cm x 56 cm x 55 cm 33 cm x 39, 6 cm x 41 cm 54 l UstanovenÌ, normy, smÏrnice Tento spot¯ebiË odpovÌd· n·sledujÌcÌm norm·m: ï EN 60 335-1 a EN 60 335-2-6 tkajÌcÌ se bezpeËnosti elektrickch spot¯ebiË pro pouûitÌ v dom·cnosti a podobnÈ Ëely ï DIN 44546 / 44547 /44548 tkajÌcÌ se uûitnch vlastnostÌ elektrickch spor·k pro dom·cnost ï EN 55104 / VDE 0875 Ë·st 14-2 ï EN 55014 / VDE 0875 Ë·st 14/12. 93 ï EN 61000-3-2 / VDE 0838 Ë·st 2 ï EN 61000-3-3 / VDE 0838 Ë·st 3 tkajÌcÌ se z·kladnÌch ochrannch poûadavk na elektromagnetickou sn·öenlivost (EMV). Tento spot¯ebiË odpovÌd· n·sledujÌcÌm smÏrnicÌm ES a »SN: ï 73/23/EWG z 19. 1973 (NÌzkonapÏùov· smÏrnice) ï 789/336/EWG z 3. 1989 (smÏrnice EMV vËetnÏ smÏrnice o zmÏn·ch 92/31/EWG). 20 45 N·vod k pouûitÌ N·vod k pouûitÌ kameninov pl·t na pizzu: v 1, 2 x ö 34, 5 x h 34, 5 cm obj. E 944 189 008 sklokeramick pek·Ë: v 6, 5 x ö 32 x h 27 cm obj. E 611 899 660 PouûitÌ, tabulky a rady Va¯enÌ /daje v n·sledujÌcÌch tabulk·ch jsou orientaËnÌ. To, jakou polohu p¯epÌnaËe je t¯eba nastavit p¯i rznch typech p¯Ìpravy pokrm, z·visÌ takÈ na kvalitÏ n·dob, a na druhu a mnoûstvÌ potravin. OrientaËnÌ hodnoty p¯i va¯enÌ bez automatiky sada na katalzu KTU, Ëty¯dÌln· E 944 189 017 poloha p¯epÌnaËe 9 typ p¯Ìpravy pokrm uvedenÌ do varu vhodn k uvedenÌ velkÈho mnoûstvÌ vody do varu fritov·nÌ hranolk, osmaûenÌ masa, nap¯. bramborovch placek, svÌËkovch ¯ez, steak smaûenÌ masa: ¯Ìzk, cordon bleu, kotlet, karban·tk, klob·s, jater, p¯Ìprava jÌöky, smaûenÌ vajec, omelet, fritov·nÌ koblih va¯enÌ vÏtöÌho mnoûstvÌ pokrmu, va¯enÌ polÈvek, brambor, p¯Ìprava masovÈho vvaru duöenÌ zeleniny, masa, va¯enÌ rûovÈ kaöe va¯enÌ rûe a mlÈËnch kaöÌ (musÌ se mÌchat), va¯enÌ malÈho mnoûstvÌ brambor nebo zeleniny, oh¯Ìv·nÌ hotovch pokrm p¯Ìprava svÌtk, holandskÈ om·Ëky, udrûov·nÌ teploty hotovch pokrm, rozpouötÏnÌ m·sla, Ëokol·dy, ûelatiny zbytkovÈ teplo, poloha: vypnuto 7-8 intenzivnÌ smaûenÌ 2 boËnÌ liöty, bÌlÈ k p¯izpsobenÌ k bÌlÈ kuchyÚskÈ lince obj. [. . . ] 5. 170-180 160-180 150-160 150-160 140-150 0:45-1:15 1:00-1:30 2:30-3:00 1:30-2:00 2:30-4:00 Ryby (duöenÌ) celÈ ryby 1-1, 5 kg 4. 160-170 0:45-1:15 Doba zava¯ov·nÌ Ovoce a okurky 1. Jakmile zaËnou v prvnÌch sklenicÌch stoupat bublinky (u litrovch sklenic asi po 45 minut·ch), troubu vypnÏte. Sklenice nechte st·t v zav¯enÈ troubÏ jeötÏ 30 minut - u choulostivÈho ovoce, nap¯. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 16816-93-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 16816-93-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag