Návod k použití PHILIPS 16814-47-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 16814-47-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 16814-47-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 16814-47-16.


PHILIPS 16814-47-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 16814-47-16 BROCHURE (1501 ko)
   PHILIPS 16814-47-16 QUICK START GUIDE (1047 ko)
   PHILIPS 16814-47-16 BROCHURE (1474 ko)
   PHILIPS 16814-47-16 QUICK START GUIDE (1047 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 16814-47-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Tento symbol v·s bude krok za krokem doprov·zet p¯i obsluze spot¯ebiËe. Za tÌmto symbolem n·sledujÌ doplÚujÌcÌ informace o obsluze a praktickÈm pouûitÌ spot¯ebiËe. Jetelov lÌstek oznaËuje rady a pokyny smϯujÌcÌ k hospod·rnÈmu a ekologickÈmu provozu spot¯ebiËe. Pro p¯Ìpad eventu·lnÌ poruchy spot¯ebiËe obsahuje tato informace pro uûivatele pokyny k jejich samostatnÈmu odstranÏnÌ (viz kapitola "Co dÏlat, kdyû. . . "). [. . . ] E 611 899 660 sada na katalzu, trojdÌln· E 944 189 018 ZasazenÌ roötu a pek·Ëe Vöechny zasouvacÌ Ë·sti jsou opat¯eny vpravo a vlevo malm vyklenutÌm. Toto vyklenutÌ slouûÌ jako pojistka proti p¯eklopenÌ a musÌ smϯovat dol. Roöt zasaÔte tak, aby obÏ vodicÌ liöty smϯovaly nahoru. Pojistka proti p¯eklopenÌ musÌ bt vzadu a musÌ smϯovat dol. P¯i souËasnÈm pouûÌv·nÌ roötu a pek·Ëe na zachycov·nÌ tuku zasaÔte pojistku proti p¯eklopenÌ p¯esnÏ do vybr·nÌ v pek·Ëi. pojistka proti p¯eklopenÌ 2 boËnÌ liöty, bÌlÈ k p¯izpsobenÌ k bÌlÈ kuchyÚskÈ lince obj. E 611 898 700 oöet¯ovacÌ prost¯edek na nerez na vöechny nerezovÈ spot¯ebiËe obj. E 944 190 002 vodicÌ liöty 22 59 N·vod k pouûitÌ N·vod k pouûitÌ Zvl·ötnÌ p¯ÌsluöenstvÌ Ke svÈmu spor·ku si mûete v odbornch prodejn·ch objednat n·sledujÌcÌ zvl·ötnÌ p¯ÌsluöenstvÌ: pek·Ë na peËenÌ a na zachycov·nÌ tuku: obj. E 611 898 626 ZapÌn·nÌ a vypÌn·nÌ peËicÌ trouby 1. RozsvÌtÌ se kontrolka nad vypÌnaËem. - kontrolka - hlavnÌ vypÌnaË 2. PomocÌ tlaËÌtek a nastavte poûadovanou funkci peËicÌ trouby. Na ukazateli teploty a Ëasu se objevÌ navrhovan· teplota. kontrolka teploty kontrolky funkcÌ trouby ukazatel teploty a Ëasu kontrolky funkcÌ hodin peËicÌ plech: obj. nebo . nebo stisknÏte tolikr·t, dokud nenÌ nestavena 2. Pokud navrhovanou teplotu nezmÏnÌte, zaËne se trouba po nÏkolika sekund·ch zah¯Ìvat podle novÏ nastavenÈ funkce na odpovÌdajÌcÌ navrhovanou teplotu. Vyvol·nÌ aktu·lnÌ teploty peËicÌ trouby BÏhem zah¯Ìv·nÌ peËicÌ trouby si mûete vyvolat aktu·lnÏ dosaûenou teplotu. StisknÏte na 2 sekundy z·roveÚ tlaËÌtka a. Na ukazateli teploty a Ëasu se objevÌ pr·vÏ dosaûen· teplota. Po cca 9 sekund·ch se na ukazateli objevÌ znovu p¯edem nastaven· teplota. 24 57 N·vod k pouûitÌ N·vod k pouûitÌ NasazenÌ prost¯ednÌho skla dv̯ek 1. Oba distanËnÌ profily na levÈm a pravÈm okraji prost¯ednÌ tabulky skla znovu nasaÔte. Prost¯ednÌ tabulku skla (matnou stranu lakov·nÌ smÏrem nahoru) nasaÔte do vrchnÌho profilu dv̯ek na stranÏ chytky (1). RychlÈ p¯edeh¯Ìv·nÌ Po zvolenÌ funkce peËicÌ trouby lze jeötÏ pr·zdnou troubu v relativnÏ kr·tkÈ dobÏ vyh¯·t pomocÌ dodateËnÈ funkce "rychlÈho p¯edeh¯Ìv·nÌ". Pozor: Pokrm vkl·dejte do trouby aû ve chvÌli, kdy je rychlÈ p¯edeh¯Ìv·nÌ ukonËeno a peËicÌ trouba pracuje v poûadovanÈ funkci. VRCHNÕ + SPODNÕ OHÿEV), p¯ÌpadnÏ zmÏÚtÏ navrhovanou teplotu. StisknÏte tlaËÌtko rychlÈho p¯edeh¯Ìv·nÌ . Prost¯ednÌ tabulku skla spusùte dol (2) a zasuÚte ji aû na doraz ve smÏru ke spodnÌmu okraji dv̯ek. [. . . ] Kol·Ë s vlhkou n·plnÌ nenÌ propeËen, nenÌ stejnomÏrnÏ zbarven. obloûenÈ toasty 38 43 N·vod k pouûitÌ N·vod k pouûitÌ Druh masa mnoûstvÌ VRCHNÕ + SPODNÕ OHÿEV z·suvn· roveÚ shora teplota v C INFRA PE»ENÕ z·suvn· roveÚ shora teplota v C doba peËenÌ Tabulka n·kyp a zapÈkanch pokrm VRCHNÕ + SPODNÕ OHÿEV INFRA PE»ENÕ z·suvn· roveÚ shora 3. teplota v C doba peËenÌ hod : min z·suvn· roveÚ shora teplota v C hod : min v·ha Drbeû porce drbeûe 4-6 kus plky ku¯at 2-4 kusy ku¯e kachna husa krocan, krta po 200-250 g po 400-500 g 1-1, 5 kg 1, 5-2 kg 3, 5-5 kg 2, 5-3, 5 kg 4-6 kg 3. 220-250 3. 180-200 0:35-0:50 öunkovÈ flÌËky lasagne 4. 3. 200-220 180-200 220-230 230-240 200-220 210-220 220-250 160-170 160-170 160-170 160-170 160-170 160-170 0:45-1:00 0:25-0:40 0:15-0:30 0:15-0:30 0:40-0:60 0:30-1:00 0:30-1:00 3. 220-250 3. 180-200 0:35-0:50 zapÈkan· zelenina 4. 5. 170-180 160-180 150-160 150-160 140-150 0:45-1:15 1:00-1:30 2:30-3:00 1:30-2:00 2:30-4:00 zapÈkanÈ bagety sladkÈ n·kypy rybÌ n·kypy plnÏn· zelenina Ryby (duöenÌ) celÈ ryby 1-1, 5 kg 3. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 16814-47-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 16814-47-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag