Návod k použití PHILIPS 16806-87-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 16806-87-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 16806-87-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 16806-87-16.


PHILIPS 16806-87-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2878 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 16806-87-16 BROCHURE (1582 ko)
   PHILIPS 16806-87-16 QUICK START GUIDE (782 ko)
   PHILIPS 16806-87-16 BROCHURE (1555 ko)
   PHILIPS 16806-87-16 QUICK START GUIDE (782 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 16806-87-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Pozn·mka: Tento n·vod k pouûitÌ je urËen pro nÏkolik technicky srovnatelnch model s rznm vybavenÌm. ÿiÔte se proto jen pokyny, kterÈ se tkajÌ provedenÌ vaöeho spot¯ebiËe. PomocÌ tohoto varovnÈho trojhelnÌku a/nebo upozorÚujÌcÌch slov (Varov·nÌ!, UpozornÏnÌ!, Pozor!) jsou zdraznÏny pokyny, kterÈ jsou dleûitÈ pro vaöi bezpeËnost, nebo spr·vnÈ fungov·nÌ spot¯ebiËe. Tento symbol v·s bude krok za krokem doprov·zet p¯i obsluze spot¯ebiËe. [. . . ] Tyto chladicÌ akumul·tory mûete p¯echodnÏ pouûÌvat takÈ jako chladicÌ Ël·nky do chladicÌch taöek. Krytku z·vÏsu (M) p¯eneste na druhou stranu. Dv̯ka mrazicÌ p¯ihr·dky otoËte o 180 a spodnÌ z·vÏs dv̯ek nasaÔte na spodnÌ Ëep dv̯ek. Dv̯ka mrazicÌ p¯ihr·dky trochu nadzvednÏte, nasaÔte je do levÈho vrchnÌho z·vÏsu a spodnÌ z·vÏs dv̯ek zasaÔte z·roveÚ do Ëty¯hrannÈho otvoru. Nasazov·nÌ dv̯ek si ulehËÌte vyrovn·vacÌmi pohyby sem a tam. P¯ed uvedenÌm do provozu P¯ed uvedenÌm do provozu umyjte vnit¯ek mrazniËky a veökerÈ vnit¯nÌ vybavenÌ (viz kapitola "»iötÏnÌ a drûba"). Teprve po dosaûenÌ optim·lnÌ skladovacÌ teploty -18C vloûte chladicÌ akumul·tory do nejvyööÌ z·suvky a nechte je zmrznout. Stejnm zpsobem nechte chladicÌ akumul·tory zmrznout takÈ v p¯ÌpadÏ, ûe jsou rozmrazenÈ nap¯. po mytÌ mrazniËky. Vestavba pod kuchyÚskou pracovnÌ desku RozmÏry niky pod kuchyÚskou pracovnÌ deskou musejÌ odpovÌdat hodnot·m uvedenm na obr·zku. Dod·vanÈ mont·ûnÌ dÌly 10 27 Pozor!P¯i nÌzkch teplot·ch v mÌstnosti (nap¯. v zimÏ) mûe dojÌt k tomu, ûe tÏsnÏnÌ nebude vöude dokonale dosedat. Po urËitÈ dobÏ se tÏsnÏnÌ samo rozt·hne do poûadovanÈho tvaru. Pokud chcete tento proces urychlit, staËÌ, kdyû tÏsnÏnÌ zah¯ejete nap¯Ìklad fÈnem na vlasy. Ovl·dacÌ panel s kontrolkami Pozor!UpozornÏnÌ: Po uvedenÌ mrazniËky do provozu signalizuje rozsvÌcen· Ëerven· varovn· kontrolka a varovn tÛn, ûe v mrazicÌm prostoru nenÌ jeötÏ dosaûena poûadovan· skladovacÌ teplota. 12 Polohu m¯Ìûky upravte tak, ûe ji zatlaËÌte na h·Ëky (a), aû slyöitelnÏ zaklapne. Spot¯ebiË nejprve mont·ûnÌmi helnÌky upevnÏte do niky a teprve pak namontujte m¯Ìûku. VmÏna z·vÏsu dve¯Ì Z·vÏs dve¯Ì spot¯ebiËe lze p¯esunout zprava (stav p¯i dod·nÌ) doleva, pokud to vyûaduje jeho umÌstÏnÌ. 25 OdbornÈ termÌny ï ChladicÌ mÈdium Kapalina, kter· mûe bt pouûita k vrobÏ chladu, se nazv· chladicÌ mÈdium. M· relativnÏ nÌzk bod varu, tak nÌzk, ûe teplo z potravin uloûench v chladicÌm za¯ÌzenÌ mûe p¯ivÈst chladicÌ mÈdium do varu, p¯ÌpadnÏ k odpa¯ov·nÌ. ï ChladicÌ Uzav¯en chladicÌ okruh, ve kterÈm se nach·zÌ chladicÌ okruh mÈdium. ChladicÌ okruh se skl·d· hlavnÏ z vparnÌku, kompresoru, sr·ûnÌku a z potrubÌ. ï VparnÌk Ve vparnÌku se chladicÌ mÈdium odpa¯uje. StejnÏ jako vöechny kapaliny pot¯ebuje takÈ chladicÌ mÈdium k odpa¯ov·nÌ teplo. Toto teplo je odnÌm·no z vnit¯nÌho prostoru spot¯ebiËe, kter se tak ochlazuje. Proto je vparnÌk umÌstÏn uvnit¯ chladicÌho za¯ÌzenÌ, nebo zapÏnÏn tepelnou izolacÌ bezprost¯ednÏ za vnit¯nÌ stÏnou a nenÌ vidÏt. Je poh·nÏn vestavÏnm elektromotorem a je umÌstÏn v zadnÌ Ë·sti podstavce chladicÌho za¯ÌzenÌ. /kolem kompresoru je nas·vat p·ry chladicÌho mÈdia z vparnÌku, stlaËit je a dopravit je do sr·ûnÌku (kondenz·toru). [. . . ] - öù·va z citronovÈ nebo pomeranËovÈ kry; - kyselina m·slov·; 17 je vadn· zelen· kontrolka je vadn· ûlut· kontrolka informovat servis je nastavena p¯Ìliö nÌzk· teplota nastavit regul·tor p¯echodnÏ na vyööÌ teplotu 20 - ËisticÌ prost¯edky obsahujÌcÌ kyselinu octovou. ï Tyto l·tky by nemÏly p¯ijÌt do styku s Ë·stmi mrazniËky. NepouûÌvejte û·dnÈ abrazivnÌ ËisticÌ prost¯edky. ChlazenÈ a zmrazenÈ potraviny vyjmÏte, zabalte je do nÏkolika vrstev novinovÈho papÌru, p¯ikryjte je a uloûte na chladnÈm mÌstÏ. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 16806-87-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 16806-87-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag