Návod k použití PANASONIC VIERA TH-42PZ80E

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PANASONIC VIERA TH-42PZ80E. Doufáme, že uživatelská příručka pro PANASONIC VIERA TH-42PZ80E bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PANASONIC VIERA TH-42PZ80E.


PANASONIC VIERA TH-42PZ80E : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3612 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PANASONIC VIERA TH-42PZ80E

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] modelu TH-42PZ80E TH-46PZ80E TH-50PZ80E Prosím p e t te si tento návod k obsluze d íve, než za nete obsluhovat Váš televizor a ponechte si jej pro budoucí reference. Obrázky použité v tomto návodu k obsluze slouží pouze pro názornost. Pokud pot ebujete kontaktovat místního prodejce spole nosti Panasonic, prosím použijte informace v brožu e Celoevropská záruka. esky P em te Váš obývací pokoj na domácí kino. Zažijte neuv itelné multimediální Upozorn ní týkající se funkcí DVB • • • • 2 Jakékoli funkce spojené s DVB (digitální obrazové vysílání) budou fungovat v oblastech, kde je p ijímáno digitální pozemní vysílání DVB-T (MPEG2). Kontaktujte místního prodejce spole nosti Panasonic, pokud si p ejete informace týkající se rozsahu pokrytí. [. . . ] Skryté služby mohou být zobrazeny pouze v této funkci. “Seznam DVB služeb” je uvád n ve všech nalad ných programech DVB v režimu DVB. služeb” je uvád n ve všech nalad ných analogových programech v analogovém režimu. Zvolte službu a skryjte / odkryjte Seznam DVB služeb 70 72 105 719 720 1 7 CBBC Channel Cartoon Nwk BBCi BBC Radio Wales BBC Radio Cymru BBC ONE Wales BBC THREE p idat / mazání volba :p idat :mazání (p esko it) • Návrat jednotlivých program (Ru ní lad ní) (str. 31) Červená Pokro ilá nastavení U analogových program lze zm nit název programu a jeho pozici. Tato funkce je dostupná v analogovém režimu zpracování. Je-li videorekordér (VCR) p ipojen pouze kabelem RF, upravte “VCR”. • • Zvolte program, který chcete upravovat Seznam analog. služeb 1 BBC1 2 ***** 3 ***** 4 5 6 7 Pozice programu Název volba 3 FTP Coronation Street CH30 23:35 Všechny analog. služby Změnit profil Upravit analogové programy (P ejmenovat, p esunout) Seznam analog. služeb Úprava Zm na názvu zobrazeného p i výb ru program Zvolte “Zm jméno” Zelená Nastavte znaky volba nastavte Upravit název služby 1 of 2 Uložit Název A B C D E U V W X Y a b c d e u v w x y 0 1 2 3 4 I F G H I J K L M N O Z Á Č É Ě Í Ř Š Ť Ů f g h i j k l m n o z á č é ě í ř š ť ů 5 6 7 8 9 ( ) + - . t # RETURN (maximáln : p t znak ) P esun polohy programu Zvolte nové íslo Žlutá Uložit Žlutá volba 29 Lad ní program P i st hování m žete znovu vyladit všechny televizní programy nebo hledat nové služby, které nedávno za aly s vysíláním. 1 INPUT OPTION SD CARD Zvolte DVB nebo analogový signál • • MENU Položky “Ru ní lad ní DVB”, “P idat DVB služby”, “Hlášení nové služby” a “Stav signálu DVB” jsou k dispozici pouze v režimu DVB. Funkce “Ru ní analogové lad ní” je dostupná pouze v analogovém režimu. 2 3 4 Zobrazte menu EXIT Zvolte “Nastavení” Hlavní menu VIERA Link Obraz Zvuk Nastavení p ístup RETURN volba Zvolte “Lad ní” Další nastavení 1/3 p ístup Editace DVB profilů Seznam DVB služeb Nastavení spojení Dětský zámek Ladění Časovač vypnutí Jazyk Teletext Nastavení znaků TXT Přístup Vypnuto TOP Západní volba 5 Návrat na TV EXIT Zvolte požadovanou funkci Ladění p ístup Přístup Přístup Přístup Přístup Zapnuto Přístup Automatické ladění Ruční ladění DVB Ruční analogové ladění Přidat DVB služby Hlášení nové služby Stav DVB signálu volba 6 Prove te nastavení Pro automatické nastavení Auto Setup pomocí tla ítek na elní stran televizního p ístroje (str. 9) Tiskn te opakovan , dokud se neobjeví “Automatické lad ní” Nastavte “Automatické lad ní” Za n te provád t “Automatické lad ní” 30 • Návrat na TV Nastaví všechny DVB nebo analogové programy automaticky Automatické lad ní Automaticky znovu vyladí nastavení všech DVB a analogových program p ijímaných v dané oblasti. V analogovém režimu se vracejí pouze analogové programy. Pokud je nastaven identifika ní kód D tského zámku (str. 32), musí být zadán. • • • te Automatické lad ní Spus Automatické ladění Nastavení jsou provád na automaticky Automatické ladění - DVB Vyhledávání 5 69 Tato operace bude trvat asi 3 min. Kanál Název služby 62 CBBC Channel 62 BBC Radio Wales 62 E4 62 Cartoon Nwk Typ Neplacené TV Neplacené TV Neplacené TV Neplacené TV Kvalita 10 10 10 10 Všechna data o DVB službách budou vymazána. Start Konec Návrat Neplacené TV: 4 Placené TV: 0 • • • • Rozhlas: 0 Data: 0 Probíhá vyhledávání Všechna p edchozí nastavení lad ní budou odstran na. Nastavení programu, jazyku, zem / oblasti se stahují do vybavení se spojením Q-Link nebo za ízeními kompatibilními se spojením VIERA Link p ipojenými k televizoru. Po skon ení innosti se zobrazí program na programové poloze “1”. Když nebylo lad ní zcela dokon eno “Ru ní lad ní DVB”, “Ru ní analogové lad ní” Nastavte ru n DVB program Ru ní lad ní DVB Za normálních okolností použijte k p idání DVB program do servisní nabídky nastavení “Automatické lad ní” nebo “P idat DVB služby”. Pokud lad ní nebo nasm rování antény nebylo úpln dokon eno, použijte tuto funkci. Ruční ladění DVB Frekvence Kvalita signálu Síla signálu Prog. [CH21] 474, 00 MHz zvolte kanál nastavte frekvenci (nastavte v míst , kde je úrove “Kvalita signálu” maximální) vyhledávání 0 0 Název služby Typ 10 10 Zprávy Neplacené TV: 0 Placené TV: 0 Rozhlas: 0 Zastaveno Data: 0 • Všechny nalezené služby budou p idány do Seznamu DVB služeb. Jemné lad ní P i lad ní ur itého programu lze provád t drobné zm ny. (v d sledku pov trnostních podmínek, atd. ) • Lad ní program Nastavte ru n analogový program Ru ní analogové lad ní Ru ní lad ní Ruční analogové ladění 1 BBC1 Jemné ladění Ruční ladění Systém zvuku Systém barvy CH33 2 78 1 41 • • Nastavte analogový program ru n po automatického lad ní. Nastavte Systém zvuku a Systém barev a poté prove te tuto funkci. [. . . ] (V etn TV stojanu) (V etn TV stojanu) (V etn TV stojanu) 30, 0 k istá hmotnost. (Pouze televizor) (Pouze televizor) (Pouze televizor) Signál PC P ijímací systémy / Název pásma Anténa - Zadní Provozní podmínky Konektory pro p ipojení AV1 (Konektor Scart) AV2 (Konektor Scart) VIDEO AV3 S-VIDEO AUDIO L - R COMPONENT VIDEO AUDIO L - R HDMI1 / 2 / 3 Ostatní Výstup PC Slot na karty AUDIO L - R Rozm ry (š × v × h) Hmotnost • • Poznámky Technické údaje podléhají zm nám bez p edchozího upozorn ní. Toto za ízení spl uje normy elektromagnetické slu itelnosti uvedené dále. EN55013, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55020, EN55022, EN55024. Zvuk • • •• 51 Otázky a Technické údaje Otázky a odpov di odpov di atd. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti) Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PANASONIC VIERA TH-42PZ80E

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PANASONIC VIERA TH-42PZ80E bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag