Návod k použití PANASONIC TY-TP10E

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PANASONIC TY-TP10E. Doufáme, že uživatelská příručka pro PANASONIC TY-TP10E bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PANASONIC TY-TP10E.


PANASONIC TY-TP10E : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (721 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PANASONIC TYTP10E (10352 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PANASONIC TY-TP10E

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Návod k obsluze Elektronické dotykové pero pro plazmovou TV ČESKY Návod na obsluhu Elektronické dotykové pero pre plazmový TV prijímač SLOVENSKY Model TY-TP10E TQZJ488 M-TYTP10-CS Děkujeme vám za nákup výrobku Panasonic.  Elektronické dotykového pero pro plazmovou TV (dále jen „dotykové pero“) můžete používat pouze s plazmovou TV značky Panasonic, na které je instalovaná funkce ovládání dotykovým perem. * Seznam plazmových TV kompatibilních s touto sadou naleznete na webové stránce Panasonic. http://panasonic. jp/support/global/cs/tv/index. html  Můžete použít dvě dotyková pera zároveň.  Před použitím tohoto výrobku si nezapomeňte přečíst části „Bezpečnostní upozornění“ a „Pokyny pro používání“ ( stránky 2–5). [. . . ] Slovní označení a logo Bluetooth® jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. , a jejich použití firmou Panasonic se děje podle příslušné licence. Ostatní obchodní značky a názvy jsou majetkem příslušných společností. Kontakt: Panasonic Marketing Europe GmbH Panasonic Testing Centre Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Německo ČESKY Panasonic Corporation Osaka, Japonsko Webové stránky: http://panasonic. net/ © Panasonic Corporation 2013 14 ČESKY 15 Návod na obsluhu Elektronické dotykové pero pre plazmový TV prijímač SLOVENSKY Model TY-TP10E TQZJ488 Ďakujeme vám za zakúpenie výrobku značky Panasonic.  Elektronické dotykové pero pre plazmový TV prijímač (ďalej označované ako „dotykové pero“) je možné používať len s plazmovými TV prijímačmi Panasonic, v ktorých je nainštalovaná aplikácia pre ovládanie dotykovým perom. * Informácie o druhoch plazmových TV prijímačov kompatibilných s touto súpravou nájdete na domovskej stránke spoločnosti Panasonic. http://panasonic. jp/support/global/cs/tv/index. html  Naraz je možné používať až dve dotykové perá.  Predtým, ako začnete tento výrobok používať, prečítajte si časť „Bezpečnostné upozornenia“ a „Upozornenia týkajúce sa používania“ ( strany 2–5).  Predtým, ako začnete tento výrobok obsluhovať, dôkladne si prečítajte návod na obsluhu a tento návod si odložte pre prípad, že by ste ho v budúcnosti ešte potrebovali. SLOVENSKY Bezpečnostné upozornenia Nebezpečenstvo Informácie o zákaze zahrievania  Dotykové pero nevkladajte do ohňa, nezahrievajte ani nenechávajte na miestach, ktoré sa môžu zohriať. Výstraha Informácie o zakázaných miestach  Dotykové pero nepoužívajte v nemocnici ani v iných zdravotníckych zariadeniach. Rádiové vlny z dotykového pera môžu spôsobovať rušenie zdravotníckych prístrojov.  Dotykové pero nepoužívajte blízko zariadení s automatickým ovládaním, ako sú automatické dvere, protipožiarne zariadenie, a podobne. Rádiové vlny z dotykového pera môžu spôsobovať rušenie zariadení s automatickým ovládaním.  Nikdy sa s dotykovým perom nepribližujte do vzdialenosti menšej ako 22 cm od implantovaných kardiostimulátorov alebo podobných zdravotníckych pomôcok. Rádiové vlny z dotykového pera môžu ovplyvňovať činnosť implantovaných kardiostimulátorov alebo podobných zdravotníckych pomôcok. 2 Rozoberanie  Dotykové pero nerozoberajte ani neupravujte. Inak by mohlo dôjsť k požiaru alebo poruche zariadenia. Povrchová teplota TV prijímača  TV prijímač môže byť horúci. Nedotýkajte sa ho dlhodobo. Mohlo by to mať za následok nízkoteplotné popáleniny. Manipulácia s týmto zariadením  Ak toto zariadenie nebudete dlhší čas používať, vyberte z neho batériu. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k vytečeniu, tvorbe tepla, vznieteniu, prasknutiu a podobne, čo by malo za následok vznik požiaru alebo poškodenie okolitých oblastí.  Neumiestňujte na miesta, kde sa príliš zvyšuje teplota. Povrch tohto zariadenia alebo jeho súčasti by sa mohli poškodiť, prípadne by mohlo dôjsť k vzniku požiaru. • Buďte mimoriadne opatrní v lete vnútri zatvoreného vozidla, na miestach vystavených priamemu slnečnému svetlu a v blízkosti sporáka. SLOVENSKY  Dávajte pozor, aby nedošlo k ošpliechaniu zariadenia kvapalinou (ako je napríklad voda), ani k namočeniu zariadenia. Ak sa dovnútra zariadenia dostane kvapalina, môže dôjsť k skratu alebo tvorbe tepla. (pokračovanie na ďalšej strane) 3 Upozornenie Batéria  Batériu uchovávajte na miestach mimo dosahu detí. Náhodné prehltnutie batérie môže mať za následok vážne zdravotné problémy. • Ak dieťa náhodne prehltne takéto časti, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.  Nesprávne vloženie môže mať za následok vytečenie batérie, koróziu a vybuchnutie batérie. • • • • • Batériu vymeňte len za rovnaký alebo ekvivalentný typ. Nepoužívajte nabíjateľnú batériu (Ni-Cd a podobne). Batériu nevhadzuje do ohňa/nespaľujte, ani ju fyzicky neničte. Batériu nevystavujte pôsobeniu nadmerného tepla, ako je napríklad slnečné svetlo, oheň a podobne. Batériu zlikvidujte správnym spôsobom. Informácie o dotykovom pere  Dotykové pero skladujte na chladnom a suchom mieste. SLOVENSKY Ovládanie na obrazovke  Dotykovým perom nenarážajte silou, ani neťukajte do TV obrazovky. TV prijímač by mohol spadnúť alebo by sa mohla poškrabať obrazovka. • Obrazovky sa dotýkajte len špičkou dotykového pera a žiadnymi inými časťami. • Po obrazovke nehýbte perom so silne pritlačenou špičkou; perom tiež nehýbte rýchlo. Inak by ste obrazovku mohli poškrabať. Používanie dotykového pera  Ak ste spozorovali začervenanie, bolesť alebo podráždenie pokožky, okamžite prestaňte dotykové pero používať.  Materiály, z ktorých je dotykové pero vyrobené, môžu v zriedkavých prípadoch spôsobiť alergickú reakciu.  Dotykové pero používajte s občasnými prestávkami. Pri nepretržitom používaní sa približne po 1 hodine odporúča dať si prestávku. [. . . ] V opačnom prípade by mohla batéria vytvárať teplo, zapáliť sa alebo prasknúť. Výstraha Vybratú batériu, skrutky a ďalšie súčiastky uchovávajte mimo dosahu malých detí. Náhodné prehltnutie takýchto prvkov by mohlo mať nepriaznivý účinok na ľudský organizmus. ● V prípade podozrenia, že došlo k prehltnutiu takéhoto prvku, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc. V prípade úniku elektrolytu z batérie vykonajte nasledujúce opatrenia, pričom sa nedotýkajte elektrolytu holými rukami. Vniknutie elektrolytu do očí môže spôsobiť oslepnutie. ● Okamžite vypláchnite oči bez trenia a potom vyhľadajte lekársku pomoc. Elektrolyt, ktorý sa dostane do kontaktu s telom alebo odevom môže spôsobiť podráždenie pokožky alebo zranenie. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PANASONIC TY-TP10E

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PANASONIC TY-TP10E bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag