Návod k použití PANASONIC NV-GS60EP

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PANASONIC NV-GS60EP. Doufáme, že uživatelská příručka pro PANASONIC NV-GS60EP bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PANASONIC NV-GS60EP.


PANASONIC NV-GS60EP : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3636 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PANASONIC NV-GS60EP (19 ko)
   PANASONIC NV-GS60EP (11298 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PANASONIC NV-GS60EP

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Operating Instructions Instrukcja obslugi Návod k pouzití Kezelési utasítás Digital Video Camera Model No. NV-GS60EP Before use, please read these instructions completely. Przed pierwszym wlczeniem kamery prosimy o dokladne przeczytanie instrukcji obslugi. Ped pouzitím si, prosíme, pectte celý návod. Használat eltt kérjük, hogy teljesen olvassa el ezt a kezelési utasítást. LSQT1171 A CESKY Bezpecnostní pokyny VÝSTRAHA: ZA ÚCELEM SNÍZENÍ RIZIKA POZÁRU, ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO POSKOZENÍ VÝROBKU NEVYSTAVUJTE TOTO ZAÍZENÍ DESTI, VLHKOSTI, KAPÁNÍ NEBO STÍKÁNÍ A NEPOKLÁDEJTE NA NJ PEDMTY NAPLNNÉ TEKUTINAMI, JAKO JSOU VÁZY. [. . . ] 1 Pepnte pepínac [AUTO/MANUAL/ FOCUS] do polohy [MANUAL]. Obnovení automatického nastavování Nastavte pepínac [AUTO/MANUAL/FOCUS] do polohy [AUTO]. Manuální nastavování rychlosti závrky Vzhledem k tomu, ze se barva a jas pehrávaného obrazu mohou mnit, vyhnte se snímání pod fluorescencním osvtlením, osvtlením rtut'ovými výbojkami nebo pod osvtlením sodíkovými lampami. Pi manuálním zvýsení rychlosti závrky se automaticky úmrn snízí citlivost a zvýsí hodnota zisku, coz mze vyvolat zvýsení sumu na displeji. Mze se stát, ze na pehrávaném obraze uvidíte svislé svtelné cáry jasn záícího subjektu nebo subjektu s vysokou reflexní schopností. Mze se stát, ze se pi bzném pehrávání pohyb snímk jeví trochu trhan. Pi snímání na obzvlást svtlých místech mze dojít ke zmn barvy scény nebo ke kmitání obrazu. V takovém pípad nastavte rychlost závrky manuáln na hodnotu 1/50 nebo 1/100. Manuální nastavování clony/zisku Pi manuálním nastavování otevení a rychlosti závrky nastavte rychlost závrky a teprve poté otevení (clonu/zisk). Pokud se hodnota nezmní na "OPEN", nemzete mnit hodnotu zisku. Pi zvýsení zisku dojde také ke zvýsení sumu na displeji. V závislosti na pouzitém zoomovém zvtsení existují nkteré hodnoty clony, které nebudou zobrazeny. AUTO MANUAL FOCUS 2 Pohybem joysticku doleva nebo doprava zvolte ikonu otevení [ závrky [ ]. MNL ] nebo rychlosti 3 Nastavte rychlost závrky nebo její otevení pohybem joysticku doleva nebo doprava. MNL 1/50 OPEN OdB 1) MNL 2) MNL 1/1000 1/50 F2. 0 0dB Rozsah rychlosti závrky 1/50 az 1/8000 sekundy: Rezimu záznamu na pásek Rychlost je tím vyssí, cím je blíze hodnot 1/8000. 1) Rychlost závrky 2) (Otevení) Hodnota clony/zisku Rozsah hodnoty clony/zisku CLOSE (Zavena), F16, . . . , F2. 0, OPEN (Otevena: F1. 8) 0dB, . . . , 18dB Cím je clona blíze k hodnot [CLOSE], tím je obraz tmavsí. Cím je clona blíze k hodnot [18dB], tím je obraz svtlejsí. Hodnoty uvedené v dB jsou hodnoty zisku. 124 LSQT1171 Rezim pehrávání Rezim pehrávání Pehrávání pásku Nastavení rezimu pehrávání pásku. (Na LCD monitoru bude automaticky zobrazena píslusná ikona. ) Nastavení hlasitosti Nastavte hlasitost reproduktoru pro pehrávání. 1 Nastavte hlasitost pohybem pácky [ VOLUME ]. VOLUME W T 1 Pouzívání joysticku. Smrem k [ ]: zvýsení hlasitosti Smrem k [ ]: snízení hlasitosti (Cím je pruh blíze k [ ], tím bude vyssí hlasitost. ) : Pehrávání/Perusení Pevíjení dozadu bez prohlízení/s prohlízením (Pepnutí zpt na pehrávání se provádí prostednictvím ikony / . ) : Rychlé pevíjení dopedu/do oznaceného bodu (Pepnutí zpt na pehrávání se provádí prostednictvím ikony / . ) : Zastavení : Napájení nebude vypnuto, kdyz je bhem pehrávání pásku zavený LCD monitor a zatazený hledácek. Bhem pevíjení do oznaceného bodu/pi pevíjení dozadu s prohlízením mze být rychle se pohybující obraz provázen sumem mozaikového typu. Ped a po pevíjení do oznaceného bodu/pi pevíjení dozadu s prohlízením mze být na displeji na chvíli cerný obraz nebo mze být zobrazený obraz rusen. / Po ukoncení nastavování oznacení hlasitosti zmizí. Kdyz neslysíte zvuk, zkontrolujte nastavení [NASTAVENÍ] >> [12bit ZVUK]. Opakování pehrávání Po dosazení konce pásku bude pásek pevinut a pehrán zpátky. (Za úcelem zrusení rezimu opakovaného pehrávání nastavte [OPAK. PEHR. ] >> [VYPNOUT] nebo vypnte napájení. ) Nastavení audia Jestlize pi pehrávání pásku neslysíte pozadované audio, zkontrolujte nastavení v [NASTAVENÍ] >> [12bit ZVUK]. Kdyz pi záznamu audia nebo bhem audiodabingu v [12bitový] nastavíte [NASTAVENÍ] >> [12bit ZVUK] >> [MIX], audio bude pehráváno v podob stereozvuku bez ohledu na nastavení v [VÝSTUP ZVUKU]. 125 LSQT1171 Rezim pehrávání Pehrávání snímek po snímku Nastavte rezim pehrávání pásku. Pehrávání na televizoru Snímky nasnímané touto videokamerou mohou být pehrávány na televizoru. [. . . ] Výsledkem je více nez 99, 99% funkcních bod a mén nez 0, 01% tmavých bod nebo stále rozsvícených bod. Nejedná se vsak o funkcní poruchu a zaznamenaný obraz tímto není nijak ovlivnn. 2 000K LCD monitor/Hledácek Objasnní pojm Automatické vyvázení bílé Nastavování automatického vyvázení bílé rozezná barvy svtla a upraví je tak, aby byla zachována cistá bílá barva. Videokamera urcí barevný tón svtla picházejícího do objektivu a snímac vyvázení bílé nastaví podmínky záznamu a zvolí co nejpesnjsí nastavení. Tato regulace se nazývá automatické vyvázení bílé. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PANASONIC NV-GS60EP

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PANASONIC NV-GS60EP bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag