Návod k použití PANASONIC NV-GS60

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PANASONIC NV-GS60. Doufáme, že uživatelská příručka pro PANASONIC NV-GS60 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PANASONIC NV-GS60.


PANASONIC NV-GS60 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3279 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PANASONIC NV-GS60 ANNEXE 395 (3636 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PANASONIC NV-GS60

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] . 536%<'DQQM CESKY Bezpecnostní pokyny VÝSTRAHA: ZA ÚCELEM SNÍZENÍ RIZIKA POZÁRU, ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO POSKOZENÍ VÝROBKU p NEVYSTAVUJTE TOTO ZAÍZENÍ DESTI, VLHKOSTI, KAPÁNÍ NEBO STÍKÁNÍ A NEPOKLÁDEJTE NA NJ PEDMTY NAPLNNÉ TEKUTINAMI, JAKO JSOU VÁZY. p NESNÍMEJTE KRYT (NEBO ZADNÍ STNU); UVNIT SE NENACHÁZEJÍ ZÁDNÉ OBSLUZNÉ SOUCÁSTI. SVTE ÚDRZBU KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU PERSONÁLU. x Pecliv si pectte návod a pouzívejte videokameru pedepsaným zpsobem. pZa zranní nebo materiálové skody vzniklé v dsledku jakéhokoliv pouzití, které není v souladu s postupem vysvtleným v tomto návodu k pouzití, je odpovdný pouze uzivatel. Ped záznamem vasí první dlezité události bezpodmínecn zkontrolujte funkcnost videokamery a správnost záznamu. [. . . ] pMze se stát, ze na pehrávaném obraze uvidíte svislé svtelné cáry jasn záícího subjektu nebo subjektu s vysokou reflexní schopností. pMze se stát, ze se pi bzném pehrávání pohyb snímk jeví trochu trhan. pPi snímání na obzvlást svtlých místech mze dojít ke zmn barvy scény nebo ke kmitání obrazu. V takovém pípad nastavte rychlost závrky manuáln na hodnotu 1/50 nebo 1/100. Manuální nastavování clony/zisku pPi manuálním nastavování otevení a rychlosti závrky nastavte rychlost závrky a teprve poté otevení (clonu/zisk). pPokud se hodnota nezmní na "OPEN", nemzete mnit hodnotu zisku. pPi zvýsení zisku dojde také ke zvýsení sumu na displeji. pV závislosti na pouzitém zoomovém zvtsení existují nkteré hodnoty clony, které nebudou zobrazeny. x Rozsah rychlosti závrky 1/50 az 1/8000 sekundy: Rezimu záznamu na pásek Rychlost je tím vyssí, cím je blíze hodnot 1/8000. x Rozsah hodnoty clony/zisku CLOSE (Zavena), F16, . . . , F2. 0, OPEN (Otevena: F1. 8) 0dB, . . . , 18dB Cím je clona blíze k hodnot [CLOSE], tím je obraz tmavsí. Cím je clona blíze k hodnot [18dB], tím je obraz svtlejsí. Hodnoty uvedené v dB jsou hodnoty zisku. AUTO MANUAL FOCUS 2 Pohybem joysticku doleva nebo doprava zvolte ikonu otevení [ závrky [ ]. MNL ] nebo rychlosti 3 Nastavte rychlost závrky nebo její otevení pohybem joysticku doleva nebo doprava. MNL 1/50 OPEN OdB 1) MNL 2) MNL 1/1000 1/50 F2. 0 0dB 1) Rychlost závrky 2) (Otevení) Hodnota clony/zisku 124 LSQT1171 . 536%<'DQQM Rezim pehrávání Rezim pehrávání Pehrávání pásku pNastavení rezimu pehrávání pásku. (Na LCD monitoru bude automaticky zobrazena píslusná ikona. ) x Nastavení hlasitosti Nastavte hlasitost reproduktoru pro pehrávání. 1 Nastavte hlasitost pohybem pácky [UVOLUMET]. VOLUME W T 1 Pouzívání joysticku. Smrem k [K]: zvýsení hlasitosti Smrem k [L]: snízení hlasitosti (Cím je pruh blíze k [K], tím bude vyssí hlasitost. ) /: Pehrávání/Perusení : Pevíjení dozadu bez prohlízení/s prohlízením (Pepnutí zpt na pehrávání se provádí prostednictvím ikony /. ) : Rychlé pevíjení dopedu/do oznaceného bodu (Pepnutí zpt na pehrávání se provádí prostednictvím ikony /. ) w: Zastavení pNapájení nebude vypnuto, kdyz je bhem pehrávání pásku zavený LCD monitor a zatazený hledácek. pBhem pevíjení do oznaceného bodu/pi pevíjení dozadu s prohlízením mze být rychle se pohybující obraz provázen sumem mozaikového typu. pPed a po pevíjení do oznaceného bodu/pi pevíjení dozadu s prohlízením mze být na displeji na chvíli cerný obraz nebo mze být zobrazený obraz rusen. pPo ukoncení nastavování oznacení hlasitosti zmizí. pKdyz neslysíte zvuk, zkontrolujte nastavení [NASTAVENÍ] >> [12bit ZVUK]. x Opakování pehrávání Po dosazení konce pásku bude pásek pevinut a pehrán zpátky. (Za úcelem zrusení rezimu opakovaného pehrávání nastavte [OPAK. PEHR. ] >> [VYPNOUT] nebo vypnte napájení. ) x Nastavení audia pJestlize pi pehrávání pásku neslysíte pozadované audio, zkontrolujte nastavení v [NASTAVENÍ] >> [12bit ZVUK]. pKdyz pi záznamu audia nebo bhem audiodabingu v [12bitový] nastavíte [NASTAVENÍ] >> [12bit ZVUK] >> [MIX], audio bude pehráváno v podob stereozvuku bez ohledu na nastavení v [VÝSTUP ZVUKU]. 125 LSQT1171 . 536%<'DQQM Rezim pehrávání Pehrávání snímek po snímku pNastavte rezim pehrávání pásku. [. . . ] x Pravidelné kontroly pK udrzení vysoké kvality obrazu doporucujeme provést výmnu opotebených cástí, jako hlavy apod. , po piblizn 1000 hodinách provozu. (Skutecná hodnota této doby je ovlivnna danými provozními podmínkami, jako jsou teplota, vlhkost a prach. ) 2 000K Objasnní pojm x Automatické vyvázení bílé Nastavování automatického vyvázení bílé rozezná barvy svtla a upraví je tak, aby byla zachována cistá bílá barva. Videokamera urcí barevný tón svtla picházejícího do objektivu a snímac vyvázení bílé nastaví podmínky záznamu a zvolí co nejpesnjsí nastavení. Tato regulace se nazývá automatické vyvázení bílé. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PANASONIC NV-GS60

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PANASONIC NV-GS60 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag