Návod k použití PANASONIC HC-V10

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PANASONIC HC-V10. Doufáme, že uživatelská příručka pro PANASONIC HC-V10 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PANASONIC HC-V10.


PANASONIC HC-V10 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (5050 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PANASONIC HC-V10 (6385 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PANASONIC HC-V10

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Návod k pouzití Digitální videokamera Model c. HC-V10 Ped pouzitím si, prosíme, pectte celý návod. VQT4C58 Bezpecnostní informace Formát záznamu pro záznam film Zaízení pedstavuje kameru s formátem MP4 (standard souboru MPEG-4 AVC) pro záznam film s vysokým rozlisením. Filmy AVCHD a MPEG2 mají odlisné formáty, a proto nejsou podporovány tímto zaízením. Kondenzace (Zamlzení objektivu nebo LCD monitoru) Ke vzniku kondenzace dochází pi zmn teploty prostedí nebo pi zmn vlhkosti. Dávejte pozor na to, ze kondenzace zpsobuje skvrny a plísn na objektivu nebo na LCD monitoru a poruchy videokamery. Podrobnjsí informace ohledn píciny a potebný postup v pípad výskytu kondenzace najdete na stran 86. Odskodnní v souvislosti s natoceným obsahem Spolecnost Panasonic nepijímá zádnou odpovdnost za pímé ci nepímé skody v dsledku jakéhokoli druhu problém, který zpsobí ztrátu záznamu ci editovaného obsahu, a negarantuje zádný obsah v pípad, ze záznam nebo editace ádn nefunguje. [. . . ] Pi zptném zobrazování snímk jeden po druhém budou snímky zobrazovány v intervalu 1 sekundy (iFrame). Rychlé pehrávání dopedu/ pehrávání dozadu Zpomalené pehrávání Bhem pauzy Pehrávání po jednotlivých snímcích Filmové záznamy se posunou vzdy o jeden snímek. - 48 - Vytváení statických snímk z filmu Samostatné orámování z filmu mze být ulozeno jako statický snímek. Velikost obrazu statického snímku, který má být vytvoen, se bude lisit v závislosti na rezimu záznamu filmové snímky. Rezim záznamu [1280k720/50p] [iFrame] [640k480/50p] Formát Velikost obrazu po vytvoení statického snímku 0. 9 M 0. 5 M 16:9 4:3 1280k720 960k540 640k480 0. 3M Stisknte tlacítko na míst, které má být ulozeno v podob statického snímku bhem pehrávání. Je vhodné pouzívat Pauzu, Pomalé pehrávání a Pehrávání snímek po snímku. Jako datum záznamu statického snímku bude pouzito datum záznamu filmu. Kvalita se bude lisit od bzného statického snímku. Zopakování pehrávání Pehrávání první scény zacíná v míst, kde doslo k ukoncení pehrávání poslední scény. PEHR. ] # [ZAP. ] Zobrazí se oznacení a bude zahájeno prohlízení na celém displeji. (Pi pehrávání film podle data budou vsechny scény ve zvolené datum pehrávány opakovan. ) - 49 - Pokracování pedchozího pehrávání Kdyz bylo pehrávání scény zastaveno v polovin, pehrávání mze být obnoveno z místa, ve kterém bylo zastaveno. PEHR. ] # [ZAP. ] Pi zastavení filmového záznamu se na miniatue zastavené scény zobrazí indikace Pi vypnutí napájení nebo pi zmn rezimu dojde k vymazání polohy ulozené rekapitulace. PEHR. ] se nemní. ) . Zoomové piblízení bhem pehrávání statického snímku (zoomové pehrávání) Bhem pehrávání mzete aplikovat zoomové piblízení na statické snímky. 1 Pohnte páckou zoomu na stranu . Mzete pouzít zoom az do maximální hodnoty 4a. (k1 # k2 # k4) 2 Posute polohu zoomované cásti s pouzitím kurzorového tlacítka. Umístní zoomu se zobrazí piblizn na 1 sekundu pi zoomovém piblízení (zoomovém oddálení) nebo pohybu zobrazeného umístní. Cím více bude obraz roztazený, tím více poklesne jeho kvalita. A Zobrazené umístní zoomu Zoomové oddálení statického snímku Za úcelem zoomového oddálení posute pácku zoomu smrem na stranu (k4 # k2 # k1) . - 50 - Pokrocilé funkce (Pehrávání) Rzné funkce pehrávání Pehrávání filmu/statických snímk podle data Scény nebo statické snímky zaznamenané ve stejný den mohou být pehrávány po sob. 1 Zvolte ikony volby data prostednictvím kurzorového tlacítka a poté stisknte tlacítko ENTER. A Ikona volby data 2 3 Zvolte datum pehrávání a poté stisknte tlacítko ENTER. Scény nebo statické snímky zaznamenané ve zvolené datum budou zobrazeny v podob miniatur. Zvolte scénu nebo statický snímek k pehrávání a poté stisknte tlacítko ENTER. Po vypnutí napájení nebo zmn rezimu bude pehrávání vsech scén nebo statických snímk následn obnoveno. V následujících pípadech budou i scény zaznamenané bhem téhoz dne zobrazeny samostatn. budou pidány po datu zobrazeném v seznamu azeném podle data. j Kdyz pocet scén pesáhne 99 j Kdyz pocet zaznamenaných statických snímk pesahuje 999 Scény zaznamenané tentýz den se zobrazují oddlen, pokud byl v dob mezi snímáním scén zmnn rezim záznamu. Ikona, která se zobrazí za datem v seznamu azeném podle data, se zmní následujícím zpsobem. j : Scény zaznamenané v rezimu záznamu [1280k720/50p]. j : Scény zaznamenané v rezimu záznamu [640k480/50p]. Pi zobrazení seznamu statických snímk vytvoených z filmu, které budou seazené podle data, bude za datem zobrazeno . (l 49) - 51 - Zmna nastavení pehrávání a automatické prohlízení (slide show) 1 2 Zvolte prostednictvím kurzorového tlacítka a poté stisknte tlacítko ENTER. (Pouze v pípad, ze si pejete zmnit nastavení) Zvolte pozadovanou polozku a stisknte tlacítko ENTER. Zvolte datum, které se má pehrát. Slouzí k volb intervalu mezi statickými snímky pi pehrávání. Zvolte hudbu, která má být pehrána bhem pehrávání zaznamenaného obrazu. [NAST. DATUM]: [DIAPROJEKCE]: [VÝBR HUDBY]: 3 (Kdyz je zvolena [NAST. [. . . ] Ostatní názvy systém a výrobk uvedené v tomto návodu jsou obvykle registrované obchodní známky nebo obchodní známky výrobc, kteí píslusný systém nebo výrobek vyvinuli. Tento produkt je povolen na základ licence portfolia patentu pro AVC pro osobní, nikoli pro obchodní vyuzití ze strany zákazníka a vztahuje se na (i) kódování videa v souladu s AVC standardem ("AVC Video") a/nebo (ii) dekódování AVC Videa, které bylo zakódováno zákazníkem provádjícím aktivity osobního, nikoli obchodního charakteru a/nebo bylo získáno od dodavatele videa, který je na základ licence oprávnn poskytovat AVC Video. V pípad jakéhokoli jiného pouzití licence nebude udlena nebo bude zrusena. Navstivte stránku http://www. mpegla. com. Licence Logo SDXC je ochrannou známkou SD3C, LLC. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PANASONIC HC-V10

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PANASONIC HC-V10 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag