Návod k použití PANASONIC EB-GD30

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PANASONIC EB-GD30. Doufáme, že uživatelská příručka pro PANASONIC EB-GD30 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PANASONIC EB-GD30.


PANASONIC EB-GD30 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (10341 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PANASONIC EB-GD30 (1181 ko)
   PANASONIC EB-GD30 (1181 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PANASONIC EB-GD30

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Blií podrobnosti vám sdìlí provozovatel slueb sítì. Pouité symboly F Oznaèuje, e je tøeba stisknout klávesy, uvedené za tímto symbolem. , Text- Oznaèuje, e text na displeji bude blikat. Bezpeènostní opatøení Pro nabíjení baterie telefonu je urèena buï vestavìná nabíjeèka nebo stolní nabíjeèka (EB-CR520) napájená síovým napájeèem (EB-CA600). Pouití jiných zaøízení mùe být nebezpeèné a vede k zániku záruky. Doporuèujeme pouívat schválené pøísluenství, které zaruèí optimální výkon a zabrání pokození vaeho telefonu. [. . . ] Obsazené pozice jsou oznaèeny "Plným obdélníkem" w. "Moje èísla" je uiteènou souèástí telefonního seznamu, kam mùete ukládat a prohlíet svoje hlasová, faxová i datová telefonní èísla. Servisní volba vám umoòuje prohlíet nebo vyvolávat èísla servisní volby, která pøedem naprogramoval vá provozovatel slueb sítì. Pøeètení novì pøijaté zprávy F B jakmile se v oblasti volby na displeji zobrazí "Èíst". Pro rychlé pøeètení zprávy stisknìte, jakmile se v oblasti volby na displeji zobrazí "Èíst". Je-li pamì zpráv plná, bude nová zpráva odmítnuta. Chcete-li dále pøijímat nové zprávy, musíte nepotøebné zprávy smazat. Pøijaté zprávy se uloí do seznamu pøijatých zpráv. Nepøeètené zprávy budou oznaèeny blikající "*". Jakmile Zprávy vyberete urèitou zprávu, mùete ji èíst, smazat, upravit a Zprávy Seznam obdrených odpovìdìt na ni. Je-li zobrazeno slovo "Odesílatel" nebo Seznam zaslaných Vytvoø telefonní èíslo v uvozovkách (" "), pak stisknutím D toto Pøehled èíslo vytoèíte nebo stisknutím A ho uloíte do Aut. ivotnost Pøíjem Info sítì Seznam zpráv Støedisko zpráv Jakmile se zpráva odele nebo upraví, uloí se do Hláen í Témata seznamu odeslaných zpráv. Funkce "Zobrazení ID volajícího" vám umoòuje zkontrolovat identifikaci volající linky. Telefon musí být pøihláený do sítì. 22 Rozesílané zprávy Rozesílané zprávy zobrazují údaje o vaí aktuální oblasti, jako jsou informace o dopravì nebo o poèasí. Seznam zpráv zobrazí poslední pøijaté rozesílané zprávy. Zadáte-li v seznamu témat poadovaná témata, telefon bude pøijímat související zprávy. Není-li poadované téma zobrazeno, zadejte jeho kód, který vám poskytne provozovatel slueb sítì. Preferované jazyky, v nich se rozesílané zprávy zobrazují, je moné zmìnit. 23 Pouitím funkce "Zatajení vlastního ID" lze zabránit odesílání vaeho telefonního èísla pøi kadém hovoru. Pro kontrolu nebo kontrolu stavu utajení identifikace musí být telefon pøihláen do sítì. Funkce "Cena/jednot. " nastaví cenu kadé jednotky pro informace o hovorném a poadovanou mìnu, v ní se hovorné zobrazuje. Pouitím funkce "Limit hovoru" mùete omezit pouití telefonu na zadaný poèet jednotek. POZNÁMKA: Délka jednotky se mùe bìhem dne mìnit (hovory ve pièce a mimo pièku). [. . . ] Pøemístìte se do oblasti pokryté signálem a po pøihláení telefonu do sítì jej mùete zaèít pouívat. 30 Z telefonu nelze volat. Odchozí hovory jsou blokovány. Telefon není pøihláen v síti. 31 Problém Nelze volat èísla z pamìti pevné volby. Nelze uskuteènit tísòová volání. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PANASONIC EB-GD30

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PANASONIC EB-GD30 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag