Návod k použití PANASONIC DVD-S47

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PANASONIC DVD-S47. Doufáme, že uživatelská příručka pro PANASONIC DVD-S47 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PANASONIC DVD-S47.


PANASONIC DVD-S47 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1552 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PANASONIC DVD-S47 (1154 ko)
   PANASONIC DVD-S47 (4955 ko)
   PANASONIC DVD-S47 ANNEXE 641 (1171 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PANASONIC DVD-S47

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] DVD/CD P¤EHRÁVAâ Návod k pouÏití Obrázek zachycuje modely pro Velkou Británii a kontinentální Evropu. âíslo modelu DVD-S47 VáÏen zákazníku Dûkujeme, Ïe jste zakoupili tento produkt. V zájmu optimálního vkonu a bezpeãnosti si tento návod pfied pfiipojení, pouÏíváním nebo sefiizováním produktu peãlivû prostudujte. Návod uschovejte pro pozdûjí nahlédnutí. Obsah Zaãínáme Vstrahy tkající se síÈové ÀÛry . 2 Pfiísluenství/Disky, které lze pfiehrát . [. . . ] · Stiskem tlaãítka [ANGLE/PAGE] pfieskoãíte najednou 5 fiádkÛ. · Zadání dvoumístného ãísla napfi. 23: [h10]=[2]=[3] · Stiskem tlaãítka [3] zobrazíte obsah programu. Tato pozice zÛstane uloÏena i po vypnutí pfiístroje nebo vmûnû disku. Stisknûte tlaãítko [POSITION MEMORY]. · AÏ 5 diskÛ. · Pfii zapamatování pozice na estém disku je nejstarí uloÏená pozice vymazána. Pfii zapnutí pfiístroje nebo vloÏení disku na displeji bliká "#". Pfiehrávání seznamu k pfiehrání (Jen pokud disk obsahuje seznam k pfiehrání) RAM Stiskem tlaãítka [3] (PLAY) spusÈte pfiehrávání od této polohy. Pfiehrání pfiedchozích kapitol DVD-V Stisknûte tlaãítko [3] (PLAY) v dobû, kdy je na displeji zobrazeno následující hláení. Stiskem tlaãítka [3] PLAY spusÈte pfiehrávání náhledÛ kapitol 1 Stisknûte tlaãítko [PLAY LIST]. nebo 2 Stiskem tlaãítka [5 ] nebo tlaãítka s ãísly vyberte seznam k pfiehrání. · Stiskem tlaãítka [ANGLE/PAGE] pfieskoãíte najednou 10 fiádkÛ. · Zadání dvoumístného ãísla, napfi. Stiskem tlaãítka PLAY spusÈte pfiehrávání náhledÛ kapitol Nemaãkejte tlaãítko [3] (PLAY), pokud chcete pfiehrávání náhledÛ zruit. 9 Komfortní funkce Zvuk DVD-A DVD-V Sputûní pfiehrávání od vybrané skupiny RAM VCD DVD-A WMA MP3 JPEG (s více jazyky zvukové stupy) Opakovanm stiskem tlaãítka [AUDIO] vyberte jednu ze zvukovch stop uloÏench na disku. RAM VCD SloÏka na discích se soubory WMA/MP3 a JPEG je nazvána "skupina". 2 Stiskem tlaãítka [5 ] vyberte poloÏku a stisknûte tlaãítko [ENTER]. Tímto tlaãítkem mÛÏete také vybírat "L", "R" nebo "LR". DVD-V (disky Karaoke) Stiskem tlaãítka [23] vyberte volbu "On" (Zap) nebo "Off" (Vyp) pro hlasy zpûvákÛ. Podrobnosti viz pokyny pfiiloÏené k disku. Vbûr úhlu zábûru kamery a otoãení statického snímku/pfiechod na dalí snímek Opakovanm stiskem tlaãítka [ANGLE/PAGE] vyberte úhel zábûru kamery nebo otoãte statick snímek/pfiejdûte na dalí snímek. DVD-V DVD-A JPEG Typ signálu/dat LPCM/PPCM/ Digital/DTS/MPEG: Typ signálu kHz (Vzorkovací kmitoãet)/bity/kanály (Poãet kanálÛ) Pfiíklad: 3 /2 1ch 1: Nízkofrekvenãní efekt (nezobrazí se, pokud chybí signál) 0: Bez prostorového zvuku 1: Monofonní prostorov zvuk 2: Stereofonní prostorov zvuk (lev, prav kanál) 1: Stfiedov 2: Lev pfiední + prav pfiední 3: Lev pfiední + prav pfiední + stfiedov (u scén snímanch více kamerami)-Vbûr úhlu -Pfiechod na dalí statick snímek -Otoãení statického snímku âasovaã SLEEP Stiskem tlaãítka [SLEEP] vyberte ãas do automatického vypnutí pfiístroje (60 min, 90 min, 120 min) nebo "Auto". Auto: ­ Pfiístroj se vypne 5 minut po skonãení pfiehrávání. ­ Tato funkce je k dispozici i u DVD diskÛ, které po skonãení pfiehrávání zobrazí menu. ­ Nefunguje, pokud zastavíte pfiehrávání nebo vyvoláte menu disku. Znovu se aktivuje pfii obnovení pfiehrávání. Zbvající ãas potvrdíte dalím stiskem tlaãítka [SLEEP]. Titulky DVD-V RAM (jen pokud je na disku více titulkÛ) (jen Zap/vyp) VCD (jen disky SVCD Opakovanm stiskem tlaãítka [SUBTITLE] vyberte jazyk titulkÛ. Skrytí/zobrazení titulkÛ Stiskem tlaãítka [23] vyberte volbu "On" (Zap) nebo "Off" (Vyp). · RAM (Jen disky s informacemi o zapnutí/vypnutí titulkÛ) Informace o zapnutí/vypnutí titulkÛ nelze zaznamenávat pomocí DVD rekordérÛ Panasonic. (Informace o zapnutí/vypnutí titulkÛ také nelze zaznamenávat na disky Panasonic DVD-R uzavfiené pomocí DVD rekordérÛ Panasonic. Menu na obrazovce Vbûr Pfiechod na následující menu UloÏení Vbûr Stisknûte tlaãítko jednou. (Pfii druhém stisku se objeví údaj hrací doby. = strana 11) Zobrazené poloÏky závisejí na typu softwaru. Návrat do pfiedcházejícího menu Vbûr menu. UloÏení Proveìte nastavení. Stiskem tlaãítka opusÈte menu. Hlavní menu Zvuk Program Zaãátek pfiehrávání od vybrané poloÏky Skupina Titul Kapitola Stopa Seznam k pfiehrání Obsah âas Pfieskoãení na dfiívûjí nebo následn úsek (jen Time Slip pfiehrávání) 1. Dvojím stiskem tlaãítka [ENTER] zobrazte kontrolku Time Slip. [. . . ] · Zvukové efekty nefungují, pokud pfiístroj pfiehrává bitov tok pfies konektor DIGITAL AUDIO OUT. V takovém pfiípadû pouÏijte konektor AUDIO OUT. · Nûkteré zvukové efekty se u nûkterch diskÛ uplatní ménû vraznû nebo nefungují. · Efekty Multi Re-master a Pokroãil prostorov zvuk nefungují pfii zmûnû rychlosti pfiehrávání. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PANASONIC DVD-S47

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PANASONIC DVD-S47 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag