Návod k použití PANASONIC DMC-GF6WEG

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PANASONIC DMC-GF6WEG. Doufáme, že uživatelská příručka pro PANASONIC DMC-GF6WEG bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PANASONIC DMC-GF6WEG.


PANASONIC DMC-GF6WEG : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (8175 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PANASONIC DMC-GF6WEG

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ]  Před uvedením přístroje do provozu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k obsluze a uložte si jej pro případné pozdější použití. ČESKY Bezpečnostní upozornění Nebezpečí Poznámka k zákazu zahřívání  Nevhazujte dotykové pero do ohně, chraňte ho před zahříváním a nenechávejte ho na místech, která se mohou zahřívat. Varování Místa, na nichž je použití zakázáno  Dotykové pero nepoužívejte v nemocnicích a jiných zdravotnických zařízeních. Dotykové pero vyzařuje vysokofrekvenční elektromagnetickou energii, která by mohla rušit lékařské přístroje.  Dotykové pero nepoužívejte v blízkosti automaticky ovládaných zařízení, např. poblíž automatických dveří, protipožárního poplašného zařízení atd. Dotykové pero vyzařuje vysokofrekvenční elektromagnetickou energii, která by mohla funkci podobných zařízení ovlivnit.  Je bezpodmínečně nutné dodržet minimální vzdálenost 22 cm mezi dotykovým perem a implantovanými přístroji, např. na podporu srdeční činnosti apod. Elektromagnetická energie vyzařovaná dotykovým perem může ovlivňovat funkci uvedených přístrojů. 2 Rozebírání  Dotykové pero nikdy nerozebírejte ani ho nijak neupravujte. Mohlo dojít ke vzniku požáru nebo k poruše. Povrchová teplota TV  TV může být horká. Nedotýkejte se jí nepřetržitě. Mohli byste se popálit. ČESKY Manipulace se zařízením  Pokud nebudete zařízení dlouhodobě používat, vyjměte z něj baterii. V opačném případě může baterie vytéct, nadměrně se zahřát, vznítit, prasknout, apod. , což by mohlo vést k požáru nebo poškození okolních ploch.  Nepokládejte na místa, kde teploty abnormálně vzrůstají. Povrch zařízení nebo jeho součástí se může poškodit nebo může dojít ke vzniku požáru. [. . . ] V takovém případě se baterie může přehřát, prasknout nebo vznítit. Varování Vyjmutou baterii, šroubky a další součástky nenechávejte v dosahu malých dětí. Nechtěné spolknutí takové součástky může způsobit závažné zdravotní komplikace. ● Pokud máte podezření, že došlo ke spolknutí takové součástky, vyhledejte neprodleně lékaře. ČESKY Pokud obsah baterie vyteče, nedotýkejte se vyteklé kapaliny holýma rukama a podnikněte následující opatření. Pokud se kapalina z baterie dostane do očí, může dojít ke ztrátě zraku. ● Ihned si oči vypláchněte čistou vodou (oči si nemněte) a pak se poraďte s lékařem. Pokud se vám kapalina z baterie dostane na pokožku nebo oděv, může vyvolat zánět nebo jiná poranění. ● Důkladně opláchněte postižená místa čistou vodou a pak se poraďte s lékařem. 11 Řešení potíží/ Otázky a odpovědi Nejprve zkontrolujte následující body. Pokud se tím problém nevyřeší, obraťte se na obchod, kde jste výrobek zakoupili. Dotykové pero nefunguje. ► Spárovali jste dotykového pero s TV? Pokud jste dotykové pero nespárovali nebo si tím nejste jistí, proveďte párování ( strana 8). Před použitím musíte pero spárovat s TV ( strana 8). Informace o tom, jak přepnout TV do režimu dotykového pera, naleznete v návodu k obsluze TV. ČESKY ► Je TV v režimu dotykového pera? Dotykové pero se nedaří spárovat s televizorem. ► Podporuje TV toto dotykové pero?► Pokud se spárování do 2 minut nepodaří, dotykové pero se automaticky vypne. V takovém případě párování zopakujte ( strana 8). Na dotyk nebo malování dotykovým perem není odpovídající reakce. ► Dotykové pero držte co nejkolměji k obrazovce. ► Zkontrolujte, zda je hrot dotykového pera při dotyku na obrazovce vmáčknutý. Pri nepretržitom používaní sa približne po 1 hodine odporúča dať si prestávku. Dlhodobé nepretržité používanie môže mať za následok únavu očí alebo zhoršenie fyzického stavu. 4 Upozornenia týkajúce sa používania  V blízkosti dotykového pera nepoužívajte zariadenia (ako napríklad mobilné telefóny alebo osobné vysielače), ktoré vyžarujú silné elektromagnetické vlny.  Dotykové pero nepoužívajte mimo špecifikovaného teplotného rozsahu ( strana 13).  Používanie rádiových vĺn Toto zariadenie využíva pásmo ISM s rádiovou frekvenciou 2, 4 GHz (Bluetooth®). Rovnakú frekvenciu však môže využívať aj iné bezdrôtové zariadenie. Vezmite do úvahy nasledovné, aby ste zabránili rušeniu rádiových vĺn z iného zariadenia. ● Obmedzenie používania Na používanie len vo vašej krajine. ● Rušenie z iných zariadení Ak sa toto zariadenie umiestni príliš blízko iného zariadenia, môže dôjsť k poruchám spôsobeným rádiovým rušením. Odporúčame toto zariadenie používať čo najďalej od nasledujúcich zariadení: Zariadenia Bluetooth® iné ako toto zariadenie, bezdrôtová sieť LAN, mikrovlnné rúry, kancelárske automatizačné zariadenia, digitálne bezdrôtové telefóny a iné elektronické zariadenia. Toto zariadenie je skonštruované tak, aby sa automaticky vyhýbalo rádiovému rušeniu z týchto domácich spotrebičov. Ak sa však vyskytne rádiové rušenie, môže dôjsť k nesprávnej činnosti. SLOVENSKY Príslušenstvo Batéria veľkosti R03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <1> ● < > označuje množstvo. 5 Popis ovládacích prvkov Indikátor Kryt zariadenia Špička pera ● Vypínač Vypínač SLOVENSKY Jedným stlačením zariadenie zapnete. Keď je zariadenie zapnuté a vypínač podržíte stlačený 2 sekundy alebo dlhšie, zariadenie sa vypne. [. . . ] ● Batériu nehádžte do ohňa ani ju nevystavujte pôsobeniu tepla. ● Batériu neprepichujte klincom, nevystavujte ju pôsobeniu nárazov ani ju nerozoberajte a neupravujte. 10 ● Dbajte na to, aby sa káble nedotýkali kovu ani navzájom. ● Batériu neprenášajte ani neskladujte spolu s náhrdelníkom, sponou do vlasov a pod. ● Batériu nenabíjajte, nepoužívajte ani nenechávajte na miestach s vysokou teplotou, napr. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PANASONIC DMC-GF6WEG

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PANASONIC DMC-GF6WEG bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag