Návod k použití OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL 14€

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL 14€. Doufáme, že uživatelská příručka pro OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL 14€ bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL 14€.


OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL 14€ : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2324 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL 14€

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Instalujte si jej do poãítaãe a pouÏijte jej na snímky, které jste pofiídili. Podrobnosti naleznete v souboru Help po instalaci programu OLYMPUS Master. Stáhnûte si snímky z fotoaparátu nebo jiného média. Zobrazte snímky a filmy MÛÏete si vytváfiet prezentace a pfiehrávat zvuk. Vytvofite panoramatick˘ snímek MÛÏete vytváfiet panorámata ze snímkÛ, pofiízen˘ch v reÏimu panorámatu. Uspofiádejte si snímky Snímky mÛÏete organizovat pomocí kalendáfie. MÛÏete je pak vyhledávat podle data pofiízení nebo klíãového slova. Tisk snímkÛ Snímky mÛÏete tisknout a vytváfiet náhledové tisky, kalendáfie a pohlednice. Úpravy snímkÛ Snímky mÛÏete otáãet, ofiezávat a mûnit jejich velikost. Registrace uÏivatele Po instalaci programu OLYMPUS Master vám doporuãujeme vyplnit uÏivatelskou registraci fotoaparátu. Po registraci budete dostávat pfiímo od spoleãnosti Olympus informace o nov˘ch verzích programu i firmware pro fotoaparát. CZ 3 • Dûkujeme vám, Ïe jste zakoupili digitální fotoaparát Olympus. [. . . ] • Vyteãe-li akumulátor a kapalina se dostane do oãí, vypláchnûte je proudem ãisté studené vody a vyhledejte okamÏitû lékafiskou pomoc. • Akumulátory ukládejte mimo dosah dûtí. Dojde-li k náhodnému poÏití baterie, vyhledejte okamÏitû lékafiskou pomoc. V¯STRAHA • Akumulátor udrÏujte vÏdy v suchu. NedopusÈte jeho styk s vodou, zvlá‰tû slanou. • PouÏívejte vÏdy akumulátor, pfiedepsan˘ pro tento v˘robek, zabráníte po‰kození, vyteãení, pfiehfiátí akumulátoru nebo poÏáru a v˘buchu. • Akumulátor vkládejte peãlivû podle návodu. Nikdy nevkládejte baterii s opaãnou polaritou +/–. Baterii nikdy netlaãte do pfiístroje násilím. • Pokud se akumulátor nenabil v pfiedepsaném ãase, pfieru‰te nabíjení a vyfiaìte jej. • Pokud dojde k vyteãení, deformaci nebo zmûnû barvy akumulátoru, nebo se pfii pouÏití objeví jiné neobvyklé projevy, pfiestaÀte pfiístroj pouÏívat a obraÈte se na autorizovan˘ servis Olympus. Dal‰í pouÏití mÛÏe vést k poÏáru nebo úrazu elektrick˘m proudem. PoloÏky, spoleãné pro nabídky reÏimÛ (v reÏimech pfiehrávání i snímání), platí pro totéÏ nastavení a je moÏno je mûnit v kterémkoli reÏimu. PouÏití nabídek Pomocí kfiíÏového ovládaãe (̅̃୵୴) a e vybírejte a mûÀte poloÏky. Nastavení vyberte a zmûÀte podle ‰ipek a prÛvodce v dolní ãásti displeje. Tlaãítka ̅̃୵୴ Tlaãítka e 1 2 1 2 14 V reÏimu snímání stisknûte e. Hlavní nabídka se zobrazí. Hlavní nabídka F Stiskem ୴ vyberte [MODE MENU]. Odkazuje na pouÏití kfiíÏového ovládaãe (̅̃୵୴). MODE MENU WB Nastavení data a ãasu X Funkce umoÏÀuje nastavení data a ãasu. Datum a ãas se ukládá s kaÏd˘m snímkem a pouÏívá se pro název souboru. Hlavní nabídka ̈ [MODE MENU] ̈ [SETUP] ̈ [X] Pomocí ̅̃ vyberte nûkter˘ z formátÛ data: [Y-M-D] (rok/mûsíc/den), [M-D-Y] (mûsíc/den/rok), [D-M-Y] (den/mûsíc/rok) a stisknûte ୴. PosuÀte se k nastavení roku. Následující kroky popisují stav pfii nastavení formátu data na [Y-M-D]. SELECT X 2005 . 01 Y M D 00 : 00 SET GO OK Pomocí ̅̃ nastavte rok a stiskem ୴ se posuÀte na nastavení mûsíce. Pro návrat k pfiedchozímu nastavení stisknûte ୵. 01 00 : 00 SELECT SET GO OK CZ ZAPNUTÍ FOTOAPARÁTU 3 4 Opakujte tento postup do nastavení celého data a ãasu. âas se zobrazuje s cyklem 24 hodin. se tedy zobrazuje jako 14:00. Stisknûte e. Pro pfiesné nastavení ãasu stisknûte e pfii zaznûní ãasového znamení 00 sekund. Poznámka Nastavení data a ãasu se ztratí a vrátí na tovární hodnoty v pfiípadû, Ïe je pfiístroj ponechán bez baterií po dobu cca 1 dne. Pokud byla baterie vloÏena do fotoaparátu pouze krátce a pak vyjmuta, data budou ztracena dfiíve. Pfied pofiízením dÛleÏit˘ch zábûrÛ zkontrolujte nastavení data a ãasu. Bylo-li nastavení data a ãasu ztraceno, pfii pfií‰tím zapnutí pfiístroje se na displeji zobrazí varování. Zmûna jazyka displeje W Jazyk hlá‰ení na displeji mÛÏete zmûnit. [. . . ] Vyberete-li nesprávnou normu signálu, nebude TV pfiehrávat obraz správnû. Hlavní nabídka ̈ [MODE MENU] ̈ [SETUP] ̈ [VIDEO OUT] SETUP MEM EDIT PLAY 1 Vyberte [NTSC] nebo [PAL] a stisknûte e. VIDEO OUT G NTSC PAL TIPY Normy TV video signálu & hlavní oblasti Pfied pfiipojením fotoaparátu k TV ovûfite normu signálu. NTSC Severní Amerika, Japonsko, Taiwan, Korea PAL evropské zemû, âína a dal‰í asijské zemû Tovární nastavení se li‰í podle oblasti, kde jste pfiístroj zakoupili. Kopírování snímkÛ na kartu (BACKUP) V‰echna data z vnitfiní pamûti mÛÏete zkopírovat (zálohovat) na kartu. Obrazová data ve vnitfiní pamûti se tím nesmaÏou. Postup provádûjte s vloÏenou kartou. 22 CZ PROHLÍÎENÍ SNÍMKÒ Hlavní nabídka ̈ [MODE MENU] ̈ [CARD] ̈ [BACKUP] 1 Vyberte [YES] a stisknûte e. V‰echna obrazová data z vnitfiní pamûti se zkopírují na kartu. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL 14€

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL 14€ bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag