Návod k použití OLYMPUS FE-5500

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce OLYMPUS FE-5500. Doufáme, že uživatelská příručka pro OLYMPUS FE-5500 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku OLYMPUS FE-5500.


OLYMPUS FE-5500 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1148 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   OLYMPUS FE-5500 (2143 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze OLYMPUS FE-5500

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT D-630 ZOOM FE-5500 X-600 VyfoÈ a pfiehraj! âESKY í ákladn Z k návod í pouÏit Dal‰í vyuÏití fotoaparátu Co v‰echno mÛÏete dûlat s fotoaparátem PouÏití vnitfiní pamûti nebo karty … Snímky, které fotoaparát pofiizuje, se ukládají do vnitfiní pamûti nebo na kartu xD-Picture Card. PouÏití karty xD-Picture Card umoÏní uloÏení v˘raznû vût‰ího poãtu snímkÛ. Po uloÏení pfiíslu‰né tiskové objednávky ke snímkÛm na kartû mÛÏete nechat pfiímo vytisknout fotografie v laboratofii nebo na tiskárnû, kompatibilní s PictBridge. PouÏití tiskárny … Pomocí tiskárny, kompatibilní s PictBridge, mÛÏete nechat pfiímo vytisknout fotografie z fotoaparátu. PouÏití kfiíÏového ovládaãe a tlaãítka e … KfiíÏov˘ ovládaã s tlaãítkem e umoÏÀují práci s nabídkou a zobrazování snímkÛ jeden po druhém. PouÏití pfiím˘ch tlaãítek … Pfiímá tlaãítka usnadÀují pouÏití fotoaparátu nastavením dal‰ích funkcí, jako je pfiepnutí snímání a pfiehrávání, mazání snímkÛ a volba reÏimu blesku. ReÏim f vám umoÏÀuje rychle zvolit optimální nastavení podle podmínek snímání. 2 CZ Dal‰í vyuÏití fotoaparátu Instalace programu OLYMPUS Master PfiiloÏen˘ CD-ROM obsahuje program OLYMPUS Master pro úpravy a správu obrazov˘ch souborÛ v poãítaãi. [. . . ] PouÏívejte pouze doporuãen˘ nabíjeã. Îivotnost akumulátoru a jeho v˘drÏ závisí na podmínkách pouÏití, zacházení a fiadû dal‰ích vlivÛ. Nabíjeã je moÏno pouÏít pro síÈová napûtí AC 100 V aÏ AC 240 V (50/60 Hz). Pfii pouÏití nabíjeãe v zahraniãí bude nûkdy nutn˘ zásuvkov˘ adaptér pro zásuvky jin˘ch tvarÛ. Adaptér zakoupíte u svého prodejce, podrobnosti vám sdûlí cestovní kanceláfi. NepouÏívejte »cestovní« pfievodníky napûtí, do‰lo by k po‰kození nabíjeãe. VLOÎENæ BATERIE 1 Ujistûte se o vypnutí fotoaparátu. Objektiv je zasunut˘. LCD obrazovka je zhasnutá. Kontrolka nesvítí. Kryt baterie / karty 10 CZ VLOÎENæ BATERIE 2 3 Otevfiete kryt baterie / karty. PosuÀte Zvednûte Kryt baterie / karty VloÏte akumulátor. Pojistka akumulátoru Vyjmutí akumulátoru PosuÀte pojistku podle obrázku. Akumulátor vyskoãí a mÛÏete jej uchopit. Po správném vloÏení se akumulátor uzamkne na místû. Pojistka akumulátoru 4 Otevfiete kryt baterie / karty. Uzavfiete PosuÀte Pfii zasunutí krytu tlaãte prsty na stfied. Poznámka Dbejte, aby nedo‰lo k zachycení prstÛ pod kryt baterie / karty. CZ 11 VLOÎENæ BATERIE Akumulátor Poznámky MnoÏství energie, spotfiebované fotoaparátem, se li‰í podstatnû podle podmínek pouÏití. Energie se spotfiebovává zvlá‰tû za následujících okolností. V tom pfiípadû vydrÏí akumulátor krat‰í dobu. Opakované ostfiení namáãknutím spou‰tû. Pfiehrávání na LCD obrazovce po del‰í dobu. Pfii pfiipojení k poãítaãi nebo tiskárnû. Pfii pouÏití vybitého akumulátoru se mÛÏe fotoaparát náhle vypnout bez zobrazení varování o nedostatku energie. ZAPNUTÍ FOTOAPARÁTU 1 Stisknûte vypínaã POWER. Vypínaã POWER Indikátor stavu baterie ReÏim snímání Kontrolka Objektiv se vysune. Kontrolka se rozsvítí oranÏovû. Poãet snímkÛ, které je moÏno uloÏit Poznámky Pro úsporu energie fotoaparát automaticky pfiejde do reÏimu spánku po uplynutí 3 minut bez obsluhy. Fotoaparát opût zapnete stiskem tlaãítek spou‰tû nebo transfokátoru. Po uplynutí 15 minut v reÏimu spánku se objektiv zasune a pfiístroj se automaticky vypne. Pro dal‰í pouÏití jej normálnû zapnûte. 12 CZ ZAPNUTÍ FOTOAPARÁTU PouÏití nabídek Nabídk ase zobrazí na displeji pomocí Z v reÏimu snímání i pfiehrávání. Nabídka umoÏÀuje nastavení v‰ech funkcí fotoaparátu. Stisknûte Z. Popis nabídek PoloÏky nabídky se li‰í podle zvoleného reÏimu, snímání nebo pfiehrávání. Hlavní nabídka Nabídky jsou rozdûleny na zkratky a nabídky reÏimÛ. F MODE MENU WB Zkratky Nabídky reÏimÛ Pomocí ̅̃୵ provedete pfiímo nastavení pfiíslu‰n˘ch funkcí. Nastavení jsou uspofiádána do záloÏek podle funkcí. Nabídky reÏimÛ METERING 4 PANORAMA 2 IN 1 ISO AUTO ZáloÏka PLAY ZáloÏka EDIT ZáloÏka MEMORY/CARD ZáloÏka SETUP ZáloÏka SETUP ZáloÏka CAMERA ZáloÏka MEMORY/ CARD ZáloÏka SETUP Pro nastavení snímacích funkcí. Pro formátování vnitfiní pamûti nebo karty. Pro kopírování vnitfiní pamûti na kartu. Pro základní nastavení fotoaparátu a nastavení, usnadÀující pouÏití. ZáloÏka PLAY ZáloÏka EDIT ZáloÏka MEMORY/ CARD ZáloÏka SETUP Pro otoãení obrazu a tiskovou objednávku. Pro formátování vnitfiní¨pamûti nebo karty a vymazání v‰ech snímkÛ. [. . . ] Poznámka BACKUP YES NO Není-li na kartû dostatek místa, zobrazí se [CARD SELECT GO OK FULL] a kopírování se zru‰í. Bliká-li symbol f, není dostateãná kapacita baterií, snímky se nezkopírují. Pokud se baterie vybijí bûhem kopírování, obrazová data mohou b˘t po‰kozena nebo ztracena. Doporuãujeme pouÏít síÈov˘ napájeã. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky OLYMPUS FE-5500

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu OLYMPUS FE-5500 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag