Návod k použití OLYMPUS E-1

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce OLYMPUS E-1. Doufáme, že uživatelská příručka pro OLYMPUS E-1 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku OLYMPUS E-1.


OLYMPUS E-1 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1113 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   OLYMPUS E-1 (6159 ko)
   OLYMPUS E-1 SCHEMATIC (2907 ko)
   OLYMPUS E-1 QUICK START (426 ko)
   OLYMPUS E-1 POCKET GUIDE (965 ko)
   OLYMPUS E-1 E-1 BASIC MANUAL (4520 ko)
   OLYMPUS E-1 E-1 POCKET GUIDE (963 ko)
   OLYMPUS E-1 QUICK START GUIDE (429 ko)
   OLYMPUS E-1 E-1 MANUEL DE RFRENCE (5778 ko)
   OLYMPUS E-1 E-1 QUICK START GUIDE (431 ko)
   OLYMPUS E-1 BLL 1 LI ION BATTERY MANUAL (1446 ko)
   OLYMPUS E-1 BLL-1 LI-ION BATTERY MANUAL (1446 ko)
   OLYMPUS E-1 BLM 1 LI ION BATTERY MANUAL (1444 ko)
   OLYMPUS E-1 BLM-1 LI-ION BATTERY MANUAL (1444 ko)
   OLYMPUS E-1 BCL 1 BATTERY CHARGER MANUAL (770 ko)
   OLYMPUS E-1 BCL-1 BATTERY CHARGER MANUAL (770 ko)
   OLYMPUS E-1 BCM 1 BATTERY CHARGER MANUAL (762 ko)
   OLYMPUS E-1 BCM-1 BATTERY CHARGER MANUAL (762 ko)
   OLYMPUS E-1 BN 1 NI MH BATTERY PACK MANUAL (517 ko)
   OLYMPUS E-1 BN-1 NI-MH BATTERY PACK MANUAL (517 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze OLYMPUS E-1

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] DIGITÁLNæ FOTOAPARÁT CZ Základní návod k pouÏití Podrobnûjí informace o propojení fotoaparátu s poãítaãem a instalaci software naleznete v podrobném návodu k pouÏití na www. olympus-pro. cz nebo na prezentaãním CD-ROM. Pfied pouÏitím si prosím pozornû pfieãtûte tento návod. Jen tak budete mít jistotu, Ïe vá digitální fotoaparát pouÏíváte správnû. Doporuãujeme vám, abyste pfied fotografováním dÛleÏitch snímkÛ pofiídili nûkolik zkuebních zábûrÛ a jejich prostfiednictvím se seznámili s vaím fotoaparátem. V zájmu neustálého zdokonalování produktu si Olympus vyhrazuje právo inovovat a modifikovat informace obsaÏené v tomto návodu. OBSAH Zaãínáme Tlaãítka a menu 4 14 PouÏívání tlaãítek a kruhovch voliãÛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Snímky jsou vytitûny tak, jak jsou uloÏeny a oznaãeny na kartû. Na domácí tiskárnû podporující DPOF formát. Snímky jsou vytitûny pfiímo z karty bez pouÏití PC. Podle typu tiskárny mÛÏe bt zapotfiebí pouÏít PCMCIA adaptér. Tisková objednávka jednotlivch snímkÛ PouÏijte tuto moÏnost, pokud chcete vytisknout pouze nûkteré snímky. Zobrazte poÏadovan snímek a urãete poãet vtiskÛ. Tisková objednávka vech snímkÛ SlouÏí pro vytitûní vech snímkÛ uloÏench na kartû. MÛÏete urãit poãet vtiskÛ a to, zda chcete vytisknout datum a ãas na snímcích. Tisková objednávka index náhledÛ Snímky uloÏené na kartû mÛÏete zvolit jako index. Snímky pak budou vytitûny ve formû miniaturních náhledÛ na jednu fotografii. Poãet náhledÛ na jednom listû závisí na typu tiskárny. Zruení tiskové objednávky Tato funkce umoÏÀuje zruit vekeré tiskové objednávky pro snímky uloÏené na kartû. Existují tfii zpÛsoby, jak zruit tiskovou objednávku: mÛÏete zruit vechny tiskové úlohy vãetnû objednávky tisku indexu, nebo mÛÏete zruit objednávku jen konkrétních snímkÛ, nebo mÛÏete zruit pouze tisk index náhledÛ. 36 Pfienos snímkÛ do poãítaãe Propojením fotoaparátu s poãítaãem pomocí USB nebo IEEE1394 kabelu mÛÏete snímky uloÏené na kartû pfienést na pevn disk poãítaãe. Pokud máte nainstalovan grafick software podporující formát JPEG (jako napfi. software dodávan s fotoaparátem), mÛÏete snímky zpracovávat nebo tisknout pfiímo z poãítaãe. Pfied samotnm tiskem se ujistûte, Ïe vá software nabízí moÏnost tisku. Podrobnosti o tisku snímkÛ pomocí vaeho grafického programu najdete v jeho manuálu. Nûkteré operaãní systémy vyÏadují instalaci ovladaãÛ pfied prvním pfiipojením fotoaparátu k poãítaãi. Postupujte proto podle schématu na následující stránce. Podrobnosti o propojení najdete v podrobném návodu na www. olympus-pro. cz nebo na www. olympus. cz. Pfied pfiipojením fotoaparátu k poãítaãi by mûl bt v menu nastaven PC MODE do polohy STORAGE. »Seznam funkcí menu«. Obrazové soubory pfienáené do poãítaãe Snímky mÛÏete prohlíÏet: pomocí dodávaného software; grafickch programÛ podporujících JPEG (Paint Shop Pro, Photoshop apod. ); internetovch prohlíÏeãÛ (Netscape Communicator, Microsoft Internet Explorer, apod. ). Podrobnosti o jednotlivch programech najdete v jejich návodech. Pokud chcete snímky dále upravovat, nejprve je vÏdy pfieneste na pevn disk poãítaãe. Podle typu software mohou bt snímky pokozeny nebo zniãeny, pokud je editujete pfiímo na kartû. 37 Pfienos snímkÛ do poãítaãe Identifikace OS ¥ Windows 98 / 98 SE (druhé vydání) ¥ Windows Me/XP/2000 Mac OS 9. 0 ­ 9. 2 /OS X *2 ¥ PouÏití USB *1 ¥ Propojení fotoaparátu s poãítaãem pomocí USB kabelu nebo IEEE1394 kabelu *3 ¥ Instalace USB ovladaãe ¥ Propojení fotoaparátu a poãítaãe pomocí dodaného USB kabelu ¥ Potvrzení, Ïe poãítaã rozpoznal fotoaparát ¥ ¥ Pfienos snímkÛ do poãítaãe ¥ ¥ Odpojení fotoaparátu od poãítaãe ¥ *1 Skuteãnost, Ïe je vá poãítaã vybaven USB nebo IEEE1394 konektorem, jetû nezaruãuje, Ïe datové pfienosy budou spolehlivû pracovat. PotíÏe ãasto zpÛsobuje i USB nebo IEEE1394 rozhraní doplnûné do poãítaãe formou rozifiující karty. Následující operaãní systémy nemusí fungovat správnû: Windows 95/NT 4. 0 Upgrade Windows 98/98 SE z Windows 95 Mac OS 8. 6 a niÏí Pfienos dat nelze zaruãit ani na podomácku sestavench PC a na poãítaãích, kde OS nebyl nainstalován pfiímo ve vrobním závodû. [. . . ] V zájmu zabránûní vzniku drobnch popálenin nevyjímejte akumulátor z fotoaparátu ihned po vypnutí. · Pfii napájení fotoaparátu z akumulátorÛ pfii nízkch teplotách se snaÏte udrÏet fotoaparát a náhradní akumulátory v teple. Akumulátory, které jsou pfii nízké teplotû uÏ vybité, mohou po zahfiátí získat ãást kapacity. · Pfied dlouhodobm skladováním fotoaparátu vÏdy vyjmûte akumulátor. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky OLYMPUS E-1

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu OLYMPUS E-1 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag