Návod k použití OLYMPUS DS-2500

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce OLYMPUS DS-2500. Doufáme, že uživatelská příručka pro OLYMPUS DS-2500 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku OLYMPUS DS-2500.


OLYMPUS DS-2500 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1235 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   OLYMPUS DS-2500 (1187 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze OLYMPUS DS-2500

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] DIGITÁLNÍ RECORDER DS-2500 POKYNY Dkujeme, ze jste zakoupili digitální diktafon Olympus. Naleznete v nich dlezité informace týkající se správného a bezpecného pouzití produktu. V zájmu správného nahrávání doporucujeme ped pouzitím diktafonu otestovat funkci nahrávání a úrove hlasitosti. CS Úvod · Obsah tohoto dokumentu se mze v budoucnosti bez pedchozího upozornní zmnit. Chcete-li získat nejnovjsí informace o názvech výrobk a císlech model, kontaktujte oddlení podpory zákazník. [. . . ] · Pokud stisknete tlacítko 0 nebo F1 (BACK), nastavované hodnoty se zrusí a displej se pepne na obrazovku [Record Menu]. · Stisknutím tlacítka F3 (EXIT) nastavované hodnoty zrusíte a opustíte nabídku. Rec Mode QP SP Setting fixed Tlacítka F1, F3 2 Rezimy nahrávání CS PLAY/OK Tlacítko PLAY/OK Tlacítka +, - Tlacítko 9, 0 BACK EXIT 1 Zvolte polozku [Rec Mode] v nabídce [Record Menu] a stisknte tlacítko PLAY/ OK nebo 9 . · Informace o nastavení polozek nabídky naleznete na str. 41. Record Menu Rec Mode Mic Sense VCVA 12 4 Stisknutím tlacítka F3 (EXIT) nebo 0 zavete obrazovku s nabídkou. · Pi tvorb nového souboru a bhem nahrávání je zobrazen nastavený rezim záznamu. · Bhem pehrávání a po jeho zastavení je zobrazen rezim záznamu nahrávání souboru. SP DICT DS2500 EXIT E Ni BACK 031 / 030 F New File Remain 2 Pomocí tlacítek + a ­ vyberte moznost [QP] nebo [SP]. Rec Mode QP SP 15 H 22 M 40 s FOLDER INFO Poznámka · Rezim [QP] vyberte, pokud chcete dosáhnout cistého záznamu pednásek nebo schzí. BACK EXIT 26 Citlivost mikrofonu [Mic Sense] Vybírat mzete ze dvou rezim citlivosti mikrofonu: [Dictation] v pípad ústního diktátu a [Conference] v pípad schzí a konferencí s malým poctem osob. Na displeji se zobrazí zvolená hodnota: [ CONF ] nebo [ DICT ]. 2 Pomocí tlacítek + a ­ vyberte moznost [Conference] nebo [Dictation]. [Conference]: Vysoce citlivý rezim, který zaznamenává zvuk ve vsech smrech. [Dictation]: Rezim s nizsí citlivostí vhodný pro diktování. Mic Sense Conference Dictation Tlacítka F1, F3 2 Citlivost mikrofonu PLAY/OK Tlacítko PLAY/OK Tlacítka +, - Tlacítko 9, 0 BACK EXIT 3 Stisknutím tlacítka PLAY/OK dokoncete nastavení. · [Setting fixed] se rozsvítí na displeji a displej se pepne na obrazovku [Record Menu]. · Pokud stisknete tlacítko 0 nebo F1 (BACK), nastavované hodnoty se zrusí a displej se pepne na obrazovku [Record Menu]. · Stisknutím tlacítka F3 (EXIT) nastavované hodnoty zrusíte a opustíte nabídku. 1 Zvolte polozku [Mic Sense] v nabídce [Record Menu] a stisknte tlacítko PLAY/ OK nebo 9 . · Informace o nastavení polozek nabídky naleznete na str. 41. Record Menu Rec Mode Mic Sense VCVA 12 Mic Sense Conference Dictation Setting fixed BACK EXIT BACK EXIT 4 Stisknutím tlacítka F3 (EXIT) nebo 0 zavete obrazovku s nabídkou. QP DICT DS2500 E Ni 025 / 030 New File M 02 10 s 3 H 08 M 05s FOLDER INFO MENU CS 27 Pouzití funkce hlasové aktivace nahrávání [VCVA] Funkce Hlasem aktivované nahrávání (VCVA) automaticky spustí nahrávání, kdyz mikrofon zaznamená zvuk odpovídající pednastavené hodnot hlasitosti, a ukoncí jej, kdyz poklesne pod pednastavenou hodnotu. Funkce Hlasem aktivované nahrávání (VCVA) setí pam, nebo automaticky perusuje nahrávání bhem dlouhých pauz nap. Pi aktivaci této funkce se na displeji zobrazí ikona [ VCVA ]. 2 Stisknutím tlacítka REC zahájíte nahrávání. · Pokud je hlasitost zvuku nizsí nez pednastavená hodnota hlasitosti, zastaví se automaticky nahrávání po cca 1 sekund a na displeji se rozbliká údaj , , Stand by" (Pohotovostní rezim). Kdyz je spustno nahrávání, rozsvítí se oranzov indikátor nahrávání a objeví se symbol [ ] (Indikátor nahrávání). Je-li nahrávání pozastaveno, indikátor bliká. QP DICT VCVA DS2500 E Ni 2 Pouzití funkce hlasová aktivace nahrávání CS Tlacítko REC 134 /134 F 1 H 25 M 01 s Standby DISPLY INDEX Tlacítko F1 Nastavení úrovn zahájení/ukoncení aktivace: Kdyz je diktafon v rezimu nahrávání, nastavte pomocí tlacítek 9 a 0 práh hlasitosti zvuku. · Úrove automatického ízení úrovn hlasu (VCVA) lze nastavit na 15 rzných hodnot. Cím vyssí je hodnota, tím vtsí je citlivost diktafonu na zvuky. V pípad nastavení nejvyssí hodnoty spustí nahrávání i ten nejslabsí zvuk. · Je mozné nastavit práh hlasitosti zvuku automatického ízení úrovn hlasu (VCVA) v závislosti na okolním hluku (na pozadí). QP DICT VCVA DS2500 E Ni PLAY/OK Tlacítko PLAY/OK Tlacítko 9, 0 1 Funkci VCVA zapnete nastavením píslusné nabídky na hodnotu [On]. · Informace o nastavení polozek nabídky naleznete na str. 41. 134 /134 F 1 H 25 M 02 s VCVA Level 05 DISPLY INDEX a Prahová úrove (mní se v závislosti na hlasitosti nahrávaného zvuku) b Indikátor mice hlasitosti (posunuje se doprava ci doleva podle nastavené úrovn) b a 28 Poznámky · Úrove zahájení/ukoncení aktivace se lisí v závislosti na zvoleném rezimu citlivosti mikrofonu ( str. · Aby bylo nahrávání úspsné, doporucuje se provést pedem zkousku a dodatecnou úpravu úrovn zahájení/ukoncení aktivace. Sledování nahrávání Nahrávku mzete poslechem kontrolovat i pi probíhajícím nahrávání. Pipojte sluchátka ke konektoru a tlacítky + a ­ nastavte úrove hlasitosti. 2 Sledování nahrávání Tlacítka +, - (hlasitost) Poznámka · Konektory pi pipojování sluchátek nebo externího mikrofonu zapojujte co nejdále, jak je znázornno na obrázku. CS 29 Pehrávání Pehrávání lze spustit v kterémkoli míst souboru. 1 PLAY/OK 1 Vyberte soubor a stisknutím tlacítka PLAY/OK zahajte pehrávání. · Na displeji se zobrazí symbol [ pehrávání). ] (Indikátor a QP DICT DS2500 Ni 101 / 133 00 M 05 s 27 M 58s INSERT SPEED INDEX 2 a Indikátor pehrávání 2 Pehrávání CS PLAY/OK 2 Stisknutím tlacítka + nebo ­ upravíte hlasitost. 3 · Na displeji se zobrazí úrove hlasitosti. [. . . ] Dobíjení bude zahájeno 1 minutu po ukoncení provozu. Blizsí informace naleznete v nápovd online k aplikaci DSS Player ( str. 55). Nabíjení nefunguje. Nestiskli jste PLAY/OK. [USB Class] je nastaveno na hodnotu [Composite]. Nelze nalézt soubor s nahrávkou Nelze se pipojit k pocítaci Spatná slozka. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky OLYMPUS DS-2500

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu OLYMPUS DS-2500 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag