Návod k použití OLYMPUS C-2100

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce OLYMPUS C-2100. Doufáme, že uživatelská příručka pro OLYMPUS C-2100 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku OLYMPUS C-2100.


OLYMPUS C-2100 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1424 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze OLYMPUS C-2100

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 00382_CZ 06. 08. 2001 9:25 Uhr Seite 2 ® DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT DIGITÁLNY FOTOAPARÁT C-2100 Ultra Zoom NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUHE CZ SK Ⅵ Pfied tím, neÏ zaãnete fotoaparát pouÏívat, si pozornû pfieãtûte tento návod. Ⅵ Pfied tím, neÏ budete pofiizovat dÛleÏité snímky, si fotoaparát nejdfiíve vyzkou‰ejte a zvyknûte si na nûj. Ⅵ Pred t˘m, neÏ zaãnete fotoaparát pouÏívaÈ, si pozorne preãítajte tento návod. Ⅵ Pred t˘m, k˘m budete robiÈ dôleÏité snímky, si fotoaparát najskôr vyskú‰ajte a zvyknite si naÀ. 00382_CZ 06. 08. 2001 9:25 Uhr Seite 3 These instructions are only a concise version. [. . . ] Audio/Video kabel Fernsehgerät TV Pfiipojte jej k v˘stupnímu audio/video konektoru (ãern˘) 25 00382_CZ 06. 08. 2001 9:25 Uhr Seite 27 ZOBRAZOVACÍ FUNKCE (POKRAâ. ) Ⅵ Vymazání jednoho snímku Nastavte ovladaã reÏimÛ Mode na . Pomocí kfiíÏového tlaãítka zvolte snímek, kter˘ chcete vymazat. Objeví se nápis pro potvrzení vymazání snímku. Ujistûte se, Ïe jste zvolili YES a stisknûte tlaãítko OK. Ⅵ Vymazání v‰ech snímkÛ Nastavte ovladaã reÏimÛ Mode na . Ujistûte se, Ïe jste zvolili OK a stisknûte tlaãítko OK. Ⅵ Ochrana Nastavte ovladaã reÏimÛ Mode na . Na LCD obrazovce se objeví . POUÎITÍ MENU PRO DETAILNÍ NASTAVENÍ Ⅵ Prezentace Tento reÏim vám umoÏní automaticky procházet mnoÏstvím obrázkÛ uloÏen˘ch na kartû. Stisknutím ̅ ̃ na kfiíÏovém tlaãítku zvolte reÏim prezentace, a poté stisknutím ୴ zvolte START. Ⅵ Pfiidání zvukového doprovodu ke snímkÛm MÛÏete pfiidat zvukov˘ doprovod ke snímkÛm nebo zmûnit zvukov˘ záznam, kter˘ jiÏ byl nahrán. Ⅵ FUNKCE Náhled video sekvence – MOVIE INDEX: Chcete-li rychle zkontrolovat video sekvenci, mÛÏete vytvofiit její náhled. RovnûÏ je moÏné uloÏit jednotlivé obrázky tohoto náhledu na SmartMedia kartu jako samostatné snímky. Zpracování video sekvence – MOVIE EDIT: Libovolné ãásti sekvence lze vybrat, a nahrát je spoleãnû jako novou video sekvenci. 26 00382_CZ 06. 08. 2001 9:25 Uhr Seite 28 NASTAVENÍ REÎIMÒ Nastavete si funkce fotoaparátu podle vlastní potfieby. Ⅵ Tabulka menu – nastavení reÏimÛ PoloÏka ALL RESET Úãel Nastavit pfii zapnutí napájení fotoaparátu jeho pÛvodní stav. TIFF *1, *2 SQ *1, *2 Zvolit velikost snímku formátu TIFF. Nastavit hlasitost zvuku kontrolních zvukov˘ch signálÛ fotoaparátu (pípnutí). AF ILLUMINATOR *1, *2 REC VIEW *2 SLEEP FILE NAME *2 Zvolit zapnutí/vypnutí (ON/OFF) pomocné lampy automatického ostfiení. Zvolit, zda uloÏen˘ snímek má nebo nemá b˘t zobrazen. Nastavit dobu, po jejímÏ uplynutí se fotoaparát pfiepne do úsporného reÏimu. m/ft *2 *3 Nastavit jednotku pro mûfiení ohniskové vzdálenosti. Nastavuje poãet snímkÛ zobrazen˘ch najednou na LCD obrazovce. –– m (metry) 9 Poãáteãní nastavení ON (zapnuto) NORMAL (normální) 1600 x 1200 640 x 480 (NORMAL) HIGH (vysoká) ON (zapnuto) OFF (vypnuto) 1 MIN RESET (resetování) *1 Bûhem nahrávání video-sekvence (s ovladaãem reÏimÛ Mode nastaven˘m na ) se nastavení reÏimu neobjeví v menu na obrazovce. *2 Pfii pfiehrávání (s ovladaãem reÏimÛ Mode nastaven˘m na ) se nastavení reÏimu neobjeví v menu na obrazovce. *3 Toto menu je k dispozici pouze pfii zobrazování snímku. 27 00382_CZ 06. 08. 2001 9:25 Uhr Seite 29 TISK SNÍMKÒ Na SmartMedia kartû lze oznaãit vybrané snímky pro tisk na tiskárnû nebo ve fotolaboratofii, která podporuje systém DPOF (Digital Print Order Format). • Definování snímkÛ pro tisk nelze provést u obrázkÛ oznaãen˘ch symbolem . Ⅵ Definování snímku pro tisk Stisknûte . Zobrazí se obrazovka nastavení definování snímku pro tisk. Stisknutím ̅ ̃ na kfiíÏovém tlaãítku zvolte , a poté stisknûte tlaãítko OK. Zobrazí se obrazovka pro volbu definování pro tisk. [. . . ] Digitální ESP integrální mûfiení. Volitelné mûfiení se zdÛraznûn˘m stfiedem, bodové mûfiení. Priorita clony (A): ‰irokoúhl˘ zábûr: F2, 8 – F8. 0, teleobjektiv: F3, 5 – F8, 0. Auto bracketing (BKT): po 1/3 EV, 2/3 EV a 1 EV; 3 nebo 5 snímkÛ. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky OLYMPUS C-2100

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu OLYMPUS C-2100 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag