Návod k použití OLYMPUS Μ-MINI DIGITAL S

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce OLYMPUS Μ-MINI DIGITAL S. Doufáme, že uživatelská příručka pro OLYMPUS Μ-MINI DIGITAL S bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku OLYMPUS Μ-MINI DIGITAL S.


OLYMPUS Μ-MINI DIGITAL S : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1533 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   OLYMPUS Μ-MINI DIGITAL S (8097 ko)
   OLYMPUS Μ-MINI DIGITAL S (8097 ko)
   OLYMPUS µ-MINI DIGITAL S (2973 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze OLYMPUS Μ-MINI DIGITAL S

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] März 2005 8:44 08 DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT VyfoÈ a pfiehraj! CZ í ákladn Z k návod tí pouÏi MjuMini-DS_CZ. fm Seite 2 Dienstag, 29. März 2005 8:44 08 • Dûkujeme vám, Ïe jste zakoupili digitální fotoaparát Olympus. Pfied jeho prvním pouÏitím si laskavû pfieãtûte peãlivû tento návod, budete tak moci pfiístroj lépe vyuÏívat a prodlouÏíte jeho Ïivotnost. • Tento návod obsahuje základy pofiizování a prohlíÏení snímkÛ. [. . . ] Pfii pouÏití dodrÏujte následující zásady. Fotoaparát neum˘vejte pod tekoucí vodou. Fotoaparát neponofiujte do vody. NepouÏívejte pfiístroj pod hladinou. V pfiípadû nesprávného uzavfiení krytu baterie / zásuvek mÛÏe do pfiístroje vniknout voda. . Kryt baterie / zásuvek Kryt uzavfiete peãlivû a pevnû. Dojde-li k zalití fotoaparátu, osu‰te jej okamÏitû such˘m hadrem. Akumulátor ani ostatní pfiíslu‰enství fotoaparátu nejsou odolné proti povûtrnosti. CZ 9 MjuMini-DS_CZ. fm Seite 10 Dienstag, 29. März 2005 8:44 08 VYBALENÍ FOTOAPARÁTU Pfii chybûjících nebo po‰kozen˘ch ãástech vybavení se obraÈte na prodejce. Digitální fotoaparát ¤emínek Karta Lithium-Iontov˘ akumulátor LI-30B Nabíjeã LI-30C Kabel USB Kabel AV CD-ROM OLYMPUS Master Základní návod (tato pfiíruãka) Pokroãil˘ návod (CD-ROM) Záruãní list Registraãní karta Obsah se mÛÏe li‰it podle oblasti, kde fotoaparát zakoupíte. 10 CZ MjuMini-DS_CZ. fm Seite 11 Dienstag, 29. März 2005 8:44 08 VYBALENÍ FOTOAPARÁTU Pfiipevnûní fiemínku 1 ¤emínek upevnûte dle obrázku. Utáhnûte fiemínek pevnû, aby nevyklouzl. Poznámky Pfii pfiená‰ení fotoaparátu dbejte, aby se voln˘ fiemínek nezachytil za okolní pfiedmûty a nezpÛsobil tak zranûní nebo po‰kození. Fotoaparátem na fiemínku netoãte a nek˘vejte a za fiemínek netahejte silnû, mÛÏe dojít k jeho vytrÏení. ¤emínek upevnûte správnû dle obrázku, aby pfiístroj neupadl. Není-li fiemínek nasazen správnû a fotoaparát upadne, Olympus neodpovídá za Ïádné po‰kození. NABÍJENÍ AKUMULÁTORU Pfii zakoupení není akumulátor plnû nabit˘. Pfied pouÏitím jej nabijte plnû nabíjeãem LI-30C. Poznámka Existují dvû provedení LI-30C, »‰ÀÛrov˘«, stolní se síÈov˘m pfiívodem a »zásuvkov˘« pro pfiímé zapojení do síÈové zásuvky. Zde je ukázáno pouÏití provedení stolního. Pfii pouÏití »zásuvkového« provedení jej zapojte pfiímo do zásuvky, dal‰í postup je stejn˘. 1 Pfiipojte síÈov˘ pfiívod. SíÈová zásuvka CZ 11 MjuMini-DS_CZ. fm Seite 12 Dienstag, 29. März 2005 8:44 08 NABÍJENÍ AKUMULÁTORU 2 VloÏte akumulátor do nabíjeãe. Indikátor nabíjení Lithium-Iontov˘ akumulátor (LI-30B) Po spu‰tûní nabíjení svítí indikátor ãervenû. Po plném nabití akumulátoru svítí indikátor zelenû. TIPY Nabíjení akumulátoru LI-30B trvá cca 110 minut. Poznámky Tento fotoaparát pouÏívá lithium-iontov˘ akumulátor Olympus LI-30B. PouÏití jiné baterie není moÏné. PouÏívejte pouze doporuãen˘ nabíjeã. Îivotnost akumulátoru a jeho v˘drÏ závisí na podmínkách pouÏití, zacházení a fiadû dal‰ích vlivÛ. Nabíjeã je moÏno pouÏít pro síÈová napûtí AC 100 V aÏ AC 240 V (50/60 Hz). Pfii pouÏití nabíjeãe v zahraniãí bude nûkdy nutn˘ zásuvkov˘ adaptér pro zásuvky jin˘ch tvarÛ. Adaptér zakoupíte u svého prodejce, podrobnosti vám sdûlí cestovní kanceláfi. NepouÏívejte »cestovní« pfievodníky napûtí, do‰lo by k po‰kození nabíjeãe. VLOÎENÍ BATERIE A KARTY 1 Ujistûte se o vypnutí fotoaparátu. Krytka objektivu je uzavfiena LCD obrazovka je zhasnutá Kontrolka nesvítí 12 CZ MjuMini-DS_CZ. fm Seite 13 Dienstag, 29. März 2005 8:44 08 VLOÎENÍ BATERIE A KARTY 2 Otevfiete kryt baterie / zásuvek. Stisknûte a drÏte tlaãítko A. Pfiitom zatlaãte na kryt baterie / zásuvek ve smûru ‰ipky a kryt otevfiete. [. . . ] Hlavní nabídka ̈ [ERASE] 1 Vyberte [YES] a stisknûte e. Snímek je smazán a nabídka opu‰tûna. Pro zru‰ení mazání vyberte [NO] a stisknûte e. ERASE YES NO SELECT GO OK CZ 27 MjuMini-DS_CZ. fm Seite 28 Dienstag, 29. März 2005 8:44 08 PROHLÍÎENÍ SNÍMKÒ Vymazání v‰ech snímkÛ R Tato funkce vymaÏe v‰echny snímky na kartû. Hlavní nabídka ̈ [MODE MENU] ̈ [CARD] ̈ [ALL ERASE] 1 Vyberte [YES] a stisknûte e. V‰echny snímky z karty jsou smazány. ALL ERASE CAUTION ERASING ALL YES NO SELECT GO OK Formátování I Tato funkce umoÏÀuje formátovat pamûÈovou kartu. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky OLYMPUS Μ-MINI DIGITAL S

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu OLYMPUS Μ-MINI DIGITAL S bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag