Návod k použití NOKIA X7-00

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce NOKIA X7-00. Doufáme, že uživatelská příručka pro NOKIA X7-00 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku NOKIA X7-00.


NOKIA X7-00 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3918 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   NOKIA X7-00 (3785 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze NOKIA X7-00

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] vydání 2 Obsah Profily Zmna motivu Domovská obrazovka Uspoádání aplikací Stazení hry, aplikace nebo jiné polozky 31 32 33 36 36 Obsah Bezpecnost Zacínáme Tlacítka a cásti Umístní antén Headset Zmna hlasitosti hovoru, skladby nebo videoklipu Zamknutí a odemknutí tlacítek a obrazovky Vkládání a vyjímání SIM karty Vkládání a vyjímání pamové karty Nabíjení Zapnutí a vypnutí pístroje První pouzití pístroje Kopírování kontakt nebo obrázk ze starého pístroje Úcet Nokia a sluzby Ovi spolecnosti Nokia Nastavení pístroje Práce s uzivatelskou píruckou v pístroji Instalace sady Nokia Ovi Suite do pocítace Základní pouzívání Akce na dotykové obrazovce Interaktivní prvky domovské obrazovky Pepínání mezi spustnými aplikacemi Psaní textu Indikátory na displeji Hledání v pístroji a na internetu Práce s pístrojem offline Prodlouzení zivotnosti baterie Pizpsobení 5 6 6 8 8 9 9 10 11 13 15 16 16 17 18 18 18 20 20 22 23 24 27 28 29 29 31 Telefon 37 Volání telefonního císla 37 Hledání kontaktu 37 Volání kontaktu 38 Konferencní hovor 38 Volání nejcastji pouzívaných císel 39 Hlasové volání kontaktu 39 Telefonování pes internet 40 Volání posledního volaného císla 41 Nahrávání telefonní konverzace 41 Vypnutí zvuku otocením 41 Zobrazení nepijatých hovor 42 Volání do hlasové schránky 42 Pesmrování hovor do hlasové schránky nebo na jiné telefonní císlo 42 Blokování volání nebo pijímání hovor 43 Povolení volání pouze na urcitá císla 44 Sdílení videa 44 Kontakty 46 O aplikaci Kontakty 46 Ukládání telefonních císel a emailových adres 46 Ulození císla z pijatého hovoru nebo zprávy 47 Rychlé kontaktování nejdlezitjsích osob 47 Pidání obrázku kontaktu 48 Nastavení vyzváncího tónu pro urcitý kontakt 48 Posílání kontaktních údaj pomocí funkce Moje vizitka 48 Vytvoení skupiny kontakt 49 Odeslání zprávy skupin osob 49 Obsah Kopírování kontakt ze SIM karty do pístroje 49 Zálohování kontakt na server Ovi by Nokia 50 Zprávy O aplikaci Zprávy Posílání zpráv Posílání zvukových zpráv Pijímání zpráv Zobrazení konverzace Poslech textové zprávy Zmna jazyka E-mail Posta Internet Webový prohlízec Procházení webu Pidání zálozky Objednávání webových zdroj Pístup k firemnímu intranetu 50 50 50 51 51 52 53 53 53 53 57 57 57 58 58 58 Fotografování Ulození informací o míst k obrázkm a videosouborm Fotografování pi slabém osvtlení Tipy k fotografování Nahrávání videoklipu Odeslání obrázku nebo videosouboru Obrázky a video Aplikace Moje videa a Moje obrázky Zobrazování obrázk a videosoubor Úpravy poízených snímk Videoeditor Tisk poízeného snímku Videa O aplikaci Videa Pehrání videa Kopírování videosoubor mezi pístrojem a pocítacem Hudba a zvuk Hudební pehrávac O aplikaci Hudba Ovi Chránný obsah Nahrávání zvuku FM rádio Mapy Navigace do cíle Moje poloha Hledání Oblíbené Jízda a chze Názor na aplikaci Mapy Hlásení nesprávných údaj map Práce s casem Hodiny Kalendá Kancelá 3 62 62 63 63 63 64 65 65 65 66 66 67 67 67 68 68 68 68 71 71 71 72 74 74 74 78 80 82 86 87 87 87 89 93 Sociální sít 59 O aplikaci Sociální sít 59 Prohlízení informací o situaci kamarád v jediném zobrazení 59 Posílání informací o vlastní situaci do sociálních sítí 60 Propojení pátel online a jejich kontaktních údaj 60 Zobrazení informací o situaci pátel na domovské obrazovce 60 Odeslání obrázku nebo videosouboru do sluzby 60 Kontaktování pátel ze sociální sít 61 Pidávání událostí do kalendáe pístroje 61 Fotoaparát Fotoaparát 61 61 4 Obsah 93 93 94 94 94 95 95 95 95 96 98 101 102 102 103 Duplicitní kontakt v seznamu kontakt 113 Necitelné znaky pi procházení webu 114 Píprava pístroje na recyklaci 114 Informace o výrobku a bezpecnostní informace Rejstík 114 121 Quickoffice Ctení dokument PDF Výpocty Psaní poznámek Peklad slov z jednoho jazyka do jiného Otevírání a vytváení soubor zip Pístup k firemnímu intranetu Pipojení Pipojení k internetu Bezdrátová LAN Bluetooth USB, datový kabel Pipojení VPN Ukoncení pipojení k síti Ukládání soubor na vzdálenou jednotku Správa pístroje 104 Udrzování softwaru pístroje a aplikací v aktuálním stavu 104 Správa soubor 105 Zvtsení dostupné pamti pro více obsahu 106 Správa aplikací 107 Synchronizace obsahu 108 Kopírování kontakt nebo obrázk mezi pístroji 109 Ochrana pístroje 110 Získání dalsí nápovdy Podpora Pístupové kódy Odstraování problém Kdyz pístroj pestane reagovat Obnovení pvodního nastavení Pam je zaplnna Blikající indikátor zpráv 111 111 112 112 112 113 113 113 Bezpecnost 5 Bezpecnost Seznamte se s tmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodrzování mze být nebezpecné nebo protizákonné. Pro dalsí informace si pectte úplnou uzivatelskou pírucku. VYPNTE TAM, KDE JE POUZÍVÁNÍ PÍSTROJE ZAKÁZÁNO Vypnte pístroj tam, kde není pouzívání mobilních telefon povoleno nebo kde mze zpsobit rusení ci nebezpecí, napíklad v letadle, v blízkosti zdravotnických pístroj, paliv, chemických látek nebo v místech, kde se provádí odstely za pomoci trhavin. [. . . ] Pehrání seznamu skladeb Zvolte moznost Volby > Seznamy skladeb a vyberte seznam skladeb. automaticky vytvoí seznam nejcastji pehrávaných skladeb, nedávno pehraných skladeb a nedávno pidaných skladeb. Kopírování hudby z pocítace Máte v pocítaci hudbu, kterou byste chtli poslouchat v pístroji?Sada Nokia Ovi Suite nabízí nejrychlejsí zpsob penosu hudby do pístroje a mzete v ní spravovat a synchronizovat hudební sbírku. 1 2 3 K pipojení pístroje ke kompatibilnímu pocítaci pouzijte kompatibilní datový kabel USB. Zkontrolujte, zda je v pístroji vlozena kompatibilní pamová karta. > V pístroji vyberte oblast upozornní v pravém horním rohu a zvolte moznost Penos médií. Spuste v pocítaci sadu Nokia Ovi Suite a postupujte podle zobrazených pokyn. Dalsí informace najdete v uzivatelské pírucce k sad Nokia Ovi Suite. Nejnovjsí verzi sady Nokia Ovi Suite si stáhnte z webu www. ovi. com. Nkteré hudební soubory mohou být chránny systémem DRM (Digital Rights Management) a není mozné je pehrávat na více nez jednom pístroji. Hudba a zvuk O aplikaci Hudba Ovi Zvolte moznost Menu > Hudba > Hudba Ovi nebo pejdte na web www. ovi. com. 71 Sluzba Hudba Ovi nabízí pístup ke skladbám, které si mzete poslechnout a stáhnout. Pi procházení sluzbou Hudba Ovi mzete objevovat novou hudbu i známé oblíbené skladby!Podle zem trvalého pobytu máte k dispozici rzné sluzby a moznosti. K vytvoení úctu Nokia, pipojení ke sluzb Hudba Ovi a pihlásení k úctu mzete pouzit kterýkoli z následujících prostedk: · · · · Mobilní pístroj Kompatibilní webový prohlízec Pehrávac Nokia Ovi Nokia Ovi Suite Pokud úcet Nokia jiz máte, mzete ho pouzít i pro pístup ke sluzb Hudba Ovi. Pokud máte k dispozici kredit nebo stazení nebo jste si pro úcet Nokia objednali neomezené stahování, úcet nezavírejte. Chránný obsah Obsah chránný správou digitálních práv (DRM), napíklad obrázky, videa nebo hudba, je dodáván s pidruzenou licencí, která vymezuje vase práva k pouzívání obsahu. Pístroj umozuje zobrazovat podrobnosti a stav licencí a reaktivování ci odebírání licencí. Správa digitálních licencí Zvolte moznost Menu > Nastavení > Telefon > Správa telefonu > Nast. Nahrávání zvuku Pomocí záznamníku v pístroji mzete nahrávat zvuky pírody, napíklad zpv pták, nebo teba hlasové poznámky. Zvolte moznost Menu > Aplikace > Kancelá > Záznamník . 72 Hudba a zvuk Nahrávání zvukových klip Zvolte moznost . Posílání nahraných zvukových klip zvukovými zprávami Zvolte moznost Volby > Odeslat. FM rádio O aplikaci FM rádio Zvolte moznost Menu > Hudba > Rádio. V pístroji mzete poslouchat rozhlasové stanice FM - stací pipojit headset a vybrat stanici. Hledání a ukládání rozhlasových stanic Vyhledejte své oblíbené rozhlasové stanice a ulozte si je, abyste je mohli pozdji snadno naladit. Chcete-li hledat rozhlasové stanice, mzete pouzít automatické hledání nebo rucn nastavit frekvenci. [. . . ] V maximální míe povolené píslusnými právními pedpisy nejsou spolecnost Nokia ani jakýkoli z jejích poskytovatel licence za zádných okolností odpovdni za jakoukoli ztrátu dat nebo píjm ani za zvlástní, náhodné, následné ci nepímé skody zpsobené jakýmkoli zpsobem. Obsah tohoto dokumentu je dodáván "jak stojí a lezí". V souvislosti s obsahem tohoto dokumentu a správností a spolehlivosti informací v nm obsazených se krom záruk stanovených píslusnými právními pedpisy neposkytují zádné dalsí záruky, výslovné nebo implicitní, vcetn (nikoli vsak pouze) záruky prodejnosti a vhodnosti pouzití pro urcitý úcel. Spolecnost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez pedchozího upozornní tento dokument revidovat nebo ukoncit jeho platnost. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky NOKIA X7-00

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu NOKIA X7-00 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag