Návod k použití NOKIA X2-00

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce NOKIA X2-00. Doufáme, že uživatelská příručka pro NOKIA X2-00 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku NOKIA X2-00.


NOKIA X2-00 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1059 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   NOKIA X2-00 (998 ko)
   NOKIA X2-00 (998 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze NOKIA X2-00

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] vydání 2 Obsah Zvukové zprávy Nokia Xpress Hlasové zprávy Nastavení zpráv Kontakty Protokol Hudba Pehrávac médií Rádio FM Fotoaparát a video Fotografie Nastavení Profily Tóny Displej Datum a cas Klávesové zkratky Synchronizace a zálohování Pipojení Hovory a telefon Píslusenství Konfigurace Obnovení standardního nastavení Aplikace Budík Galerie Dalsí doplky Hlasový záznamník Web nebo Internet Pipojit k webové sluzb Navstivte web Ovi sluzby SIM Zelené tipy Úspory energie Recyklace 19 19 19 20 20 21 21 21 22 23 24 24 24 24 24 25 25 25 27 27 28 28 28 28 29 29 29 30 30 30 31 31 31 31 Obsah Bezpecnost Obecné informace O vasem pístroji Síové sluzby Sdílená pam Pístupové kódy Aktualizace softwaru Podpora Zacínáme Tlacítka a cásti telefonu Vlození baterie Vlození SIM karty Vlození pamové karty Zapnutí a vypnutí Nabíjení baterie Displej Domovská obrazovka Zámek klávesnice Anténa GSM Svítilna Píslusenství Volání Volání a pijímání hovoru Reproduktor Volání pomocí zkratek Psaní textu Zpsoby psaní textu Tradicní psaní textu Prediktivní vkládání textu Navigace v menu Zprávy Textové a multimediální zprávy Posta Nokia Messaging Chat Nokia Messaging Zprávy flash 4 5 5 5 6 6 6 7 8 8 9 9 9 10 10 11 11 12 12 12 13 14 14 14 14 15 15 15 15 16 16 16 18 18 19 Obsah Informace o výrobku a bezpecnostní informace 32 Rejstík 38 3 4 Bezpecnost Bezpecnost Seznamte se s tmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodrzování mze být nebezpecné nebo protizákonné. Pro dalsí informace si pectte úplnou uzivatelskou pírucku. ZAPÍNEJTE BEZPECN Nezapínejte pístroj tam, kde je pouzívání bezdrátových telefon zakázáno nebo kde mze zpsobit rusení nebo jiné nebezpecí. [. . . ] Po uplynutí doby nastavené u docasného profilu se aktivuje pedchozí profil, který nebyl nastaven jako docasný. Tóny Nastavení tónu pro zvolený aktivní profil mzete zmnit. Nyní mzete zobrazit nebo nastavit tapetu, velikost písma a dalsí prvky displeje pístroje. data a casu. Nastavení Nastavení formátu data a casu Zvolte Formát data a casu. Automatická aktualizace casu podle aktuálního casového pásma Zvolte moznost Aut. data/casu (síová sluzba). 25 Klávesové zkratky Díky klávesovým zkratkám máte rychlý pístup k casto pouzívaným funkcím telefonu. Piazení funkcí telefonu výbrovým tlacítkm Zvolte moznost Pravá výbr. Nastavení funkce navigacního tlacítka Zvolte Navigacní klávesa. Vyberte pozadovaný smr a zvolte Zmna nebo Piadit a funkci ze seznamu. Synchronizace a zálohování Zvolte moznost Menu > Nastavení > Synchr. Vyberte nkterou z následujících mozností: Synchron. Ped zahájením synchronizace si musíte nastavit úcet Nokia. Zvolte moznost Pipojit a nechejte se postupem synchronizace dat provést. -- Synchronizace nebo kopírování vybraných dat mezi vasím pístrojem a síovým serverem (síová sluzba). -- Synchronizace nebo kopírování vybraných dat, napíklad kontakt, záznam kalendáe, poznámek nebo zpráv, mezi vasím pístrojem a jiným pístrojem. Vytvoit zálohu -- Zálohování vybraných dat. Chcete-li zobrazit údaje o souboru zálohy, zvolte moznost Volby > Detaily. Pipojení Tento telefon nabízí nkolik funkcí umozujících pipojení k jiným pístrojm a posílání a pijímání dat. Bezdrátová technologie Bluetooth Technologie Bluetooth pomocí radiových vln spojuje pístroj s kompatibilními zaízeními Bluetooth ve vzdálenosti do 10 metr. 26 Nastavení Tento pístroj se shoduje se specifikací Bluetooth 2. 1 + EDR a podporuje následující profily: vseobecný pístup, pístup k síti, ovládací prvky, náhlavní souprava, headset, nabízení objekt, penos soubor, vytácené pipojení k síti, pístup k SIM kart a sériový port. Pro zajistní moznosti spolupráce s ostatními pístroji podporujícími technologii Bluetooth pouzívejte píslusenství schválená spolecností Nokia pro tento model. Informujte se u výrobce jiných zaízení, zda je jejich pístroj kompatibilní s tímto pístrojem. Funkce pouzívající technologii Bluetooth zvysují spotebu elektrické energie baterie a snizují zivotnost baterie. [. . . ] Dalsí informace o SAR mohou být uvedeny v informacích o výrobku na www. nokia. com. 37 PROHLÁSENÍ O SHOD NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ CI NEPÍMÉ SKODY ZPSOBENÉ JAKÝMKOLI ZPSOBEM. OBSAH TOHOTO DOKUMENTU JE DODÁVÁN "TAK JAK JE". KROM ZÁKONNÝCH POZADAVK SE VE VZTAHU K PESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI NEBO OBSAHU TOHOTO DOKUMENTU NEPOSKYTUJÍ ZÁDNÉ VYJÁDENÉ NEBO IMPLICITNÍ ZÁRUKY VCETN, NIKOLI VSAK POUZE, NEVYJÁDENÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO DANÝ ÚCEL. SPOLECNOST NOKIA SI VYHRAZUJE PRÁVO KDYKOLI A BEZ PEDCHOZÍHO UPOZORNNÍ TENTO DOKUMENT ZMNIT NEBO UKONCIT JEHO PLATNOST. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky NOKIA X2-00

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu NOKIA X2-00 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag