Návod k použití NOKIA ORO

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce NOKIA ORO. Doufáme, že uživatelská příručka pro NOKIA ORO bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku NOKIA ORO.


NOKIA ORO : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4372 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   NOKIA ORO (4232 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze NOKIA ORO

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] vydání 2 Obsah Hledání v pístroji a na internetu Práce s pístrojem offline Prodlouzení zivotnosti baterie Obnovení pvodního nastavení Pizpsobení Profily Zmna motivu Domovská obrazovka Uspoádání aplikací Stazení hry, aplikace nebo jiné polozky 29 30 30 32 32 32 34 34 37 38 Obsah Bezpecnost Zacínáme Tlacítka a cásti Vlození SIM karty Vkládání a vyjímání pamové karty Vlození baterie Nabíjení Zapnutí a vypnutí pístroje První pouzití pístroje Nastavení pístroje Kopírování kontakt nebo obrázk ze starého pístroje Zamknutí a odemknutí tlacítek a obrazovky Umístní antén Zmna hlasitosti hovoru, skladby nebo videoklipu Headset Pipojení k bezdrátovému headsetu Navstivte sluzbu Ovi Obchod spolecnosti Nokia Práce s uzivatelskou píruckou v pístroji Instalace sady Nokia Ovi Suite do pocítace 5 7 7 9 10 11 12 13 14 14 15 16 16 17 17 17 18 18 19 Základní pouzívání 20 Akce na dotykové obrazovce 20 Interaktivní prvky domovské obrazovky 23 Pepínání mezi spustnými aplikacemi 24 Psaní textu 25 Indikátory na displeji 28 Nastavení svtelného upozornní na nepijaté hovory nebo zprávy 29 Svítilna 29 Telefon 38 Volání na telefonní císlo 38 Píjem hovoru 39 Odmítnutí hovoru 39 Volání kontaktu 39 Ztlumení bhem hovoru 39 Píjem cekajícího hovoru 39 Videohovor 40 Píjem videohovoru 41 Odmítnutí videohovoru 41 Konferencní hovor 41 Volání nejcastji pouzívaných císel 42 Hlasové volání kontaktu 43 Telefonování pes internet 44 Volání posledního volaného císla 45 Nahrávání telefonních rozhovor 45 Vypnutí zvuku otocením 45 Zobrazení nepijatých hovor 46 Volání do hlasové schránky 46 Pesmrování hovor do hlasové schránky nebo na jiné telefonní císlo 46 Blokování volání nebo pijímání hovor 47 Povolení volání pouze na urcitá císla 47 Sdílení videa 48 Kontakty O aplikaci Kontakty 50 50 Obsah Ukládání telefonních císel a emailových adres Ulození císla z pijatého hovoru nebo zprávy Rychlé kontaktování nejdlezitjsích osob Pidání obrázku kontaktu Nastavení vyzváncího tónu pro urcitý kontakt Posílání kontaktních údaj pomocí funkce Moje vizitka Vytvoení skupiny kontakt Odeslání zprávy skupin osob Kopírování kontakt ze SIM karty do pístroje Zálohování kontakt na server Ovi by Nokia Zprávy O aplikaci Zprávy Posílání zpráv Odeslání zprávy kontaktu Posílání zvukových zpráv Pijímání zpráv Zobrazení konverzace Poslech textové zprávy Zmna jazyka E-mail Posta Otevírání posty z domovské obrazovky Internet Webový prohlízec Procházení webu Pidání zálozky Objednávání webových zdroj Hledání událostí v okolí Necitelné znaky pi procházení webu Sociální sít 50 51 51 51 52 52 52 53 53 53 54 54 54 55 55 55 56 57 57 57 57 61 61 61 61 62 62 63 63 63 O aplikaci Sociální sít Prohlízení informací o situaci kamarád v jediném zobrazení Posílání informací o vlastní situaci do sociálních sítí Propojení pátel online a jejich kontaktních údaj Zobrazení informací o situaci pátel na domovské obrazovce Odeslání obrázku nebo videosouboru do sluzby Sdílení údaje o míst v informacích o své situaci Kontaktování pátel ze sociální sít Pidávání událostí do kalendáe pístroje Fotoaparát Fotoaparát Fotografování Ulození informací o míst k obrázkm a videosouborm Fotografování pi slabém osvtlení Tipy k obrázkm a videu Nahrávání videoklipu Odeslání obrázku nebo videosouboru Obrázky a video O aplikaci Fotografie Zobrazování obrázk a videosoubor Úpravy poízených snímk Videoeditor Tisk poízeného snímku Prohlízení obrázk a videa v televizoru Video a televize Videa Hudba a zvuk Hudební pehrávac O aplikaci Hudba Ovi 3 63 64 64 64 64 65 65 66 66 66 66 67 67 68 68 69 69 70 70 70 71 72 73 73 74 74 74 74 77 4 Obsah 78 78 78 79 81 81 81 86 87 89 90 95 95 95 95 96 96 97 97 97 98 98 100 Pipojení k internetu Bezdrátová LAN NFC Bluetooth USB, datový kabel Ukládání soubor na vzdálenou jednotku Ukoncení pipojení k síti Získání dalsí nápovdy Podpora Pístupové kódy Chrate zivotní prostedí Úspory energie Recyklace Informace o výrobku a bezpecnostní informace Rejstík 112 113 114 117 120 121 122 122 122 123 124 124 124 125 132 Chránný obsah Nahrávání zvuku Pehrávání hudby pes rádio FM rádio Mapy Navigace do cíle Moje poloha Hledání Oblíbené Zápis Jízda a chze Názor na aplikaci Mapy Hlásení nesprávných údaj map Kancelá Quickoffice Ctení dokument PDF Výpocty Psaní poznámek Peklad slov z jednoho jazyka do jiného Otevírání a vytváení soubor zip Práce s casem Hodiny Kalendá Správa pístroje 103 Udrzování softwaru pístroje a aplikací v aktuálním stavu 103 Správa soubor 105 Zvtsení dostupné pamti pro pidání dalsího obsahu 107 Správa aplikací 107 Synchronizace obsahu 108 Kopírování kontakt nebo obrázk mezi pístroji 110 Ochrana pístroje 110 Píprava pístroje na recyklaci 112 Pipojení 112 Bezpecnost 5 Bezpecnost Seznamte se s tmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodrzování mze být nebezpecné nebo protizákonné. Pro dalsí informace si pectte úplnou uzivatelskou pírucku. VYPNTE TAM, KDE JE POUZÍVÁNÍ PÍSTROJE ZAKÁZÁNO Vypnte pístroj tam, kde není pouzívání mobilních telefon povoleno nebo kde mze zpsobit rusení ci nebezpecí, napíklad v letadle, v blízkosti zdravotnických pístroj, paliv, chemických látek nebo v místech, kde se provádí odstely za pomoci trhavin. [. . . ] hrát na pozadí. 76 Hudba a zvuk Vytvoení seznamu skladeb Chcete pi rzných náladách poslouchat rznou hudbu?V seznamech skladeb si mzete vytvoit výbry skladeb pehrávané v urcitém poadí. Vyberte je v poadí, v jakém je chcete pehrávat. Pidání skladby do seznamu skladeb Vyberte a podrzte skladbu a v rozevíracím menu zvolte moznost Pidat do sezn. Odebrání skladby ze seznamu skladeb V zobrazení seznamu skladeb vyberte a podrzte skladbu a v rozevíracím menu zvolte moznost Odstranit. Toto odebrání neodstraní skladbu z pístroje, pouze ji odstraní ze seznamu. Pehrání seznamu skladeb Zvolte moznost Volby > Seznamy skladeb a vyberte seznam skladeb. automaticky vytvoí seznam nejcastji pehrávaných skladeb, nedávno pehraných skladeb a nedávno pidaných skladeb. Zobrazení textu pi poslechu skladby Chcete-li pi pehrávání sledovat text skladby, zkopírujte soubory s texty do slozky, ve které máte hudební soubory. Názvy soubor s texty musí být stejné jako odpovídající názvy soubor s hudbou. Hudební pehrávac podporuje základní a rozsíený formát LRC i texty, které jsou ve formátu ID3v2 zahrnuty v souboru se skladbou. Kopírování hudby z pocítace Máte v pocítaci hudbu, kterou byste chtli poslouchat v pístroji?Sada Nokia Ovi Suite nabízí nejrychlejsí zpsob penosu hudby do pístroje a mzete v ní spravovat a synchronizovat hudební sbírku. Hudba a zvuk 77 1 2 3 K pipojení pístroje ke kompatibilnímu pocítaci pouzijte kompatibilní datový kabel USB. > V pístroji vyberte oblast upozornní v pravém horním rohu a zvolte moznost Penos médií. Spuste v pocítaci sadu Nokia Ovi Suite a postupujte podle zobrazených pokyn. Dalsí informace najdete v uzivatelské pírucce k sad Nokia Ovi Suite. Nejnovjsí verzi sady Nokia Ovi Suite si stáhnte z webu www. ovi. com. Nkteré hudební soubory mohou být chránny systémem DRM (Digital Rights Management) a není mozné je pehrávat na více nez jednom pístroji. O aplikaci Hudba Ovi Zvolte moznost Menu > Hudba > Ovi Music nebo pejdte na web www. ovi. com. Sluzba Hudba Ovi nabízí pístup ke skladbám, které si mzete poslechnout (ukázky) a stáhnout. Pi procházení obsahem sluzby Hudba Ovi mzete objevovat novou hudbu i hledat staré známé skladby. Podle zem vaseho pobytu mzete mít k dispozici rzné sluzby a moznosti. K vytvoení úctu Nokia, pipojení ke sluzb Hudba Ovi a pihlásení k úctu mzete pouzít kterýkoli z následujících prostedk: · · · Mobilní pístroj Kompatibilní webový prohlízec Nokia Ovi Suite Pokud jiz úcet Nokia máte, mzete k pístupu ke sluzb Hudba Ovi pouzívat tento úcet. 78 Hudba a zvuk Pokud máte s úctem Nokia spojen kredit, volná stazení nebo sluzbu neomezeného stahování, nezavírejte ho. Mohli byste v takovém pípad o vsechny polozky pijít. [. . . ] Licence není udlena a nezahrnuje jakékoli jiné zpsoby uzití. Dalsí informace, vcetn informací týkajících se uzití pro reklamní, interní a podnikatelské úcely, je mozné získat od spolecnosti MPEG LA, LLC. V maximální míe povolené píslusnými právními pedpisy nejsou spolecnost Nokia ani jakýkoli z jejích poskytovatel licence za zádných okolností odpovdni za jakoukoli ztrátu dat nebo píjm ani za zvlástní, náhodné, následné ci nepímé skody zpsobené jakýmkoli zpsobem. Obsah tohoto dokumentu je dodáván "jak stojí a lezí". [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky NOKIA ORO

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu NOKIA ORO bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag