Návod k použití NOKIA N97

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce NOKIA N97. Doufáme, že uživatelská příručka pro NOKIA N97 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku NOKIA N97.


NOKIA N97 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3258 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   NOKIA N97 VERSION 2 (3190 ko)
   NOKIA N97 (3246 ko)
   NOKIA N97 V1 (2546 ko)
   NOKIA N97 ISSUE 1 (5903 ko)
   NOKIA N97 DATASHEET (77 ko)
   NOKIA N97 DOWNLOAD GUIDE (135 ko)
   NOKIA N97 MINI GUIDE V2.1 (3103 ko)
   NOKIA N97 MY GUIDE IN ENGLISH (59 ko)
   NOKIA N97 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (3022 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze NOKIA N97

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] PROHLÁSENÍ O SHOD Spolecnost NOKIA CORPORATION tímto prohlasuje, ze tento výrobek RM-505 je ve shod se základními pozadavky a dalsími píslusnými ustanoveními smrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlásení o shod naleznete na adrese http:// www. nokia. com/phones/declaration_of_conformity/. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N97, logo Nokia Original Accessories a Ovi jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spolecnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiované výrobky a názvy spolecností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastník. Rozmnozování, penos, rozsiování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho cásti v jakékoli form je povoleno pouze po pedchozím písemném souhlasu spolecnosti Nokia. [. . . ] Pokud zvolíte moznost Podle poteby, bude pístroj pouzívat paketový datový penos pouze pi spustní aplikace nebo akce, která jej potebuje. Pístupový bod -- Název pístupového bodu je povinný, pokud chcete pístroj pouzít jako modem pro paketový penos dat z kompatibilního pocítace. pístup -- Povolí nebo zakáze pouzívání technologie HSDPA (síová sluzba) v sítích UMTS. Pipojení 90 ízení názv pístupových bod Toto nastavení je k dispozici pouze v pípad, pokud sluzbu správy pístupového bodu podporuje SIM karta. Chcete-li sluzbu zapnout nebo vypnout nebo zmnit povolené pístupové body, zvolte moznost Volby a vyberte odpovídající moznost. Kód získáte u svého poskytovatele sluzeb. Sluzba ízení názv pístupových bod umozuje omezit paketová datová spojení z pístroje pouze na nkteré pístupové body pro paketová data. Zvolte moznost Menu > Nastavení a Pipojení > Nastav. > ízení APN. Webový prohlízec zobrazuje webové stránky ve formátu HTML (Hypertext Markup Language) na internetu tak, jak byly pvodn napsány. Mzete procházet i webové stránky navrzené speciáln pro mobilní pístroje, pouzívající jazyky XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) nebo WML (Wireless Markup Language). dojde pam, vlozte pamovou kartu. V opacném pípad nebudou videoklipy zobrazeny. Chcete-li zobrazovat webové stránky s vypnutými obrázky, z dvodu úspory pamti a zvýsení rychlosti nacítání stránky, zvolte Volby > Nastavení > Stránka > Nacíst obsah > Pouze text. Chcete-li obnovit obsah webové stránky, zvolte moznost Volby > Volby webov. stránek > Znovu nacíst. Chcete-li procházet web, musí být v pístroji nakonfigurován pístupový bod k internetu. Práce s webovým prohlízecem vyzaduje podporu sít nebo dostupnou sí WLAN. Procházení webu Chcete-li ulozit zálozku na aktuální webovou stránku, zvolte moznost Volby > Volby webov. stránek > Ulozit jako zálozku. Chcete-li zobrazit webovou stránku, zvolte v panelu nástroj Jít na webovou adresu a zadejte webovou adresu. Chcete-li ukoncit celoobrazovkový rezim, vyberte ikonu sipky v pravém spodním rohu. Zvolte moznost Menu > Web. Chcete-li zobrazit snímky stránek, které jste pi této relaci navstívili, zvolte moznost Zpt (je dostupná pouze, kdyz je v nastavení prohlízece aktivována moznost Seznam historie a aktuální stránka není první navstívenou stránkou). Nkteré webové stránky mohou obsahovat materiály (napíklad obrázky nebo videoklipy), jejichz zobrazení vyzaduje velkou cást pamti. Pokud pístroji pi nacítání takové webové stránky Chcete-li zakázat nebo povolit automatické otevírání více oken, zvolte moznost Volby > Volby webov. Pro zvtsení webové stránky poklepejte na displej. Internet 91 Internet Internet Tip: Chcete-li prohlízec odeslat do pozadí, ale neukoncovat aplikaci ani spojení, jednou stisknte tlacítko Konec. Panel nástroj prohlízece pomáhá pi výbru casto pouzívaných funkcí prohlízece. Chcete-li bhem procházení zobrazit panel nástroj, zvolte sipku v pravém spodním rohu. Na panelu nástroj vyberte nkterou z tchto mozností: Panel nástroj prohlízece Rozbalit panel nástroj -- Rozbalení panelu nástroj pro pístup k více jeho funkcím. Jít na webovou adresu -- Zadání webové adresy. Zobrazit zoom -- Zvtsení nebo zmensení zobrazení webové stránky. Chcete-li pouzít rozbalený panel nástroj, zvolte moznost Rozbalit panel nástroj a nkterou z následujících mozností: Obj. zdroje -- Zobrazení seznamu dostupných webových zdroj na aktuální webové stránce a jejich objednávání. -- Ulození zálozky na aktuální webovou stránku. [. . . ] Pokud vás pístroj podporuje hlasová volání pes internet (internetová volání), aktivujte internetová volání a mobilní telefon. Pokud jsou ob tyto sluzby aktivovány, pístroj se pokusí o tísové volání jak prostednictvím mobilní sít, tak i internetového volání. Pipojení není mozné zajistit za vsech podmínek. Pro zivotn dlezitou komunikaci, jako napíklad v pípad lékaské pohotovosti, byste nikdy nemli spoléhat pouze na bezdrátový pístroj. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky NOKIA N97

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu NOKIA N97 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag