Návod k použití NOKIA N86 8MP

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce NOKIA N86 8MP. Doufáme, že uživatelská příručka pro NOKIA N86 8MP bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku NOKIA N86 8MP.


NOKIA N86 8MP : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4403 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   NOKIA N86 8MP (4178 ko)
   NOKIA N86 8MP (4178 ko)
   NOKIA N86 8MP V3 (4117 ko)
   NOKIA N86 8MP V1 (1527 ko)
   NOKIA N86 8MP ISSUE 3 (4198 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze NOKIA N86 8MP

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] PROHLÁSENÍ O SHOD Spolecnost NOKIA CORPORATION tímto prohlasuje, ze tento výrobek RM-484 je ve shod se základními pozadavky a dalsími píslusnými ustanoveními smrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlásení o shod naleznete na adrese http://www. nokia. com/ phones/declaration_of_conformity/. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N86, logo Nokia Original Accessories a Ovi jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spolecnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiované výrobky a názvy spolecností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastník. Rozmnozování, penos, rozsiování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho cásti v jakékoli form je povoleno pouze po pedchozím písemném souhlasu spolecnosti Nokia. [. . . ] Domácí sí pouzívá nastavení zabezpecení pipojení bezdrátové sít WLAN. Funkci domácí sít pouzívejte v infrastrukturní bezdrátové síti WLAN s pístupovým bodem WLAN a zapnutým sifrováním. Pístroj se k domácí síti pipojí pouze v pípad, ze pijmete pozadavek na pipojení od jiného kompatibilního zaízení, zvolíte v pístroji moznost prohlízení, pehrávání nebo kopírování Domácí sí 89 Domácí sí Domácí sí multimediálních soubor nebo vyhledáte ostatní pístroje. Nastavení domácí sít Chcete-li pes bezdrátovou sí LAN (WLAN) sdílet s jinými kompatibilními pístroji UPnP s certifikátem DLNA multimediální soubory ulozené v aplikaci Fotografie, musíte nejprve vytvoit a nakonfigurovat pístupový bod domácí bezdrátové sít LAN k internetu a poté v aplikaci Domácí média nakonfigurovat nastavení domácí sít. Volby týkající se domácí sít jsou v aplikacích dostupné az po nakonfigurování aplikace Domácí média. média. Pi prvním spustní aplikace Domácí média pístroj oteve prvodce nastavením a pomze vám urcit nastavení domácí sít pro pístroj. Chcete-li prvodce pouzít pozdji, zvolte Volby > Spustit prvodce a postupujte podle pokyn. Domácí pístupový bod -- Chcete-li nastavit pístroj, aby se dotázal na domovský pístupový bod pi kazdém pipojení k domácí síti, zvolte Vzdy se zeptat. Chcete-li definovat nový pístupový bod, který bude automaticky pouzit pi pouzívání domácí sít, zvolte Vytvoit nový. Pokud vase domácí sí nemá aktivována nastavení zabezpecení WLAN, zobrazí se bezpecnostní výstraha. Mzete pokracovat v cinnosti a aktivovat zabezpecení WLAN pozdji, nebo mzete zrusit definování pístupového bodu a nejdíve aktivovat zabezpecení WLAN. Název pístroje -- Zadejte název svého pístroje, který je zobrazen ostatním kompatibilním zaízením ve vasí domácí síti. Kopírovat na: -- Zvolte úlozist pro ukládání kopírovaných mediálních soubor. Chcete-li nakonfigurovat nastavení domácí sít, zvolte moznost Volby > Nastavení a vyberte nkterou z následujících mozností: 90 Konfigurace Chcete-li k domácí síti pipojit kompatibilní PC, musíte do PC nainstalovat odpovídající software. Software je na CD nebo DVD dodaném s pístrojem nebo jej mzete stáhnout ze stánek podpory výrobku na webových stránkách Nokia. Aktivace sdílení a definování obsahu Vyberte z následujících mozností: Zvolte Menu > Aplikace > Dom. Sdílení obsahu -- Povolí nebo zakáze sdílení multimediálních soubor s kompatibilními pístroji. Moznost sdílení obsahu nezapínejte, dokud nenakonfigurujete vsechna dalsí nastavení. Pokud moznost sdílení obsahu zapnete, mohou ostatní kompatibilní pístroje UPnP v domácí síti zobrazovat a kopírovat soubory, které jste vybrali pro sdílení ve slozce Obrázky a video, a pouzívat seznamy skladeb, které jste vybrali ve slozce Hudba. Nechcete-li, aby mly ostatní pístroje pístup k vasim souborm, funkci sdílení obsahu vypnte. Obrázky a video -- Vyberte multimediální soubory pro sdílení s jinými pístroji nebo zobrazte stav sdílení obrázk a videoklip. Chcete-li aktualizovat obsah slozky, vyberte Volby > Obnovit obsah. Hudba -- Vyberte seznamy skladeb pro sdílení s jinými pístroji nebo zobrazte stav sdílení a obsah seznam skladeb. Chcete-li aktualizovat obsah slozky, vyberte Volby > Obnovit obsah. Chcete-li prohlízet fotografie, videoklipy a zvukové klipy v jiném zaízení domácí sít, jako napíklad kompatibilní TV, postupujte takto: 1. V aplikaci Fotografie vyberte obrázek nebo videoklip nebo v aplikaci Galerie vyberte zvukový klip a zvolte Volby > Zobrazit pes domácí sí. Vyberte kompatibilní zaízení, ve kterém bude multimediální soubor zobrazen. Fotografie jsou zobrazovány v druhém zaízení domácí sít i ve vasem pístroji, videoklipy a zvukové klipy jsou pehrávány pouze v druhém zaízení. 3. Chcete-li ukoncit sdílení multimediálního souboru, zvolte Volby > Ukoncit zobrazování. Zobrazování a sdílení multimediálních soubor Zobrazení multimediálních soubor ulozených v jiném pístroji Chcete-li sdílet multimediální soubory s ostatními zaízeními kompatibilními s UPnP v domácí síti, aktivujte sdílení obsahu. [. . . ] Vypnte pístroj u cerpacích stanic pohonných hmot, napíklad v blízkosti benzínových cerpacích stanic. Dodrzujte omezení ve skladech pohonných hmot, skladech paliv a prodejních prostorech, v chemických závodech nebo v místech, kde se provádí odstely za pomoci výbusnin. Potenciáln výbusná prostedí jsou casto, ale ne vzdy, viditeln oznacena. Patí mezi n prostory, ve kterých je vám normáln doporuceno vypnout motor vozu, podpalubí lodí, prostory pro pevázení nebo ukládání chemikálií a prostory, kde je v atmosfée zvýsená koncentrace chemikálií nebo malých cástic, napíklad zrní, prachu nebo kovových cástecek. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky NOKIA N86 8MP

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu NOKIA N86 8MP bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag