Návod k použití NOKIA LUMIA 800

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce NOKIA LUMIA 800. Doufáme, že uživatelská příručka pro NOKIA LUMIA 800 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku NOKIA LUMIA 800.


NOKIA LUMIA 800 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2412 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   NOKIA LUMIA 800 (2313 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze NOKIA LUMIA 800

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] vydání 2 Obsah Volání do hlasové schránky Pesmrování hovor do hlasové schránky nebo na jiné telefonní císlo Zahájení konferencního hovoru Umlcení píchozího hovoru Hlasové volání kontaktu Kontakty a sluzby sociálních sítí Kontakty Sociální sít Internet Pipojení k internetu Internet Zprávy a e-mail Zprávy E-mail Fotoaparát Fotoaparát Fotografování Fotografování detail Fotografování pi slabém osvtlení Fotografování pohybujících se objekt Tipy k fotoaparátu Nahrávání videoklip Ukládání informací o míst k obrázkm a videosouborm Posílání obrázk Sdílení fotografií a videoklip Vase obrázky Centrum Obrázky Prohlízení obrázk Oznacení obrázku jako oblíbeného Posílání fotografií a videoklip na web Zmna pozadí centra Obrázky Vytvoení alba 30 30 31 32 32 32 32 35 37 37 39 41 41 43 45 45 46 46 47 47 47 47 48 48 49 49 49 50 51 51 52 52 Obsah Bezpecnost Zacínáme Tlacítka a cásti Tlacítka Zpt, Start a Hledat Vlození SIM karty Nabíjení telefonu Umístní antén Zapnutí a vypnutí telefonu Vytváení úct Identifikátor Windows Live Úcet Nokia Kopírování kontakt ze starého telefonu Zamknutí a odemknutí tlacítek a displeje Náhlavní souprava Zmna hlasitosti Pístupové kódy Nastavení synchronizace telefonu s pocítacem Základy Úvodní obrazovka Akce na dotykovém displeji Pouzívání zamknutého telefonu Pepínání mezi otevenými aplikacemi Pizpsobení telefonu Psaní textu Hledání v telefonu a na webu Ovládání telefonu hlasem Indikátory ve stavovém ádku Práce s telefonem offline Prodlouzení výdrze baterie Hovory Volání kontaktu Volání posledního volaného císla 4 6 6 7 8 9 12 12 13 14 14 15 15 16 16 17 18 19 19 19 22 22 23 25 26 27 28 28 29 30 30 30 Obsah Kopírování obrázk mezi telefonem a pocítacem 52 Zábava Hudba a videa Nokia Hudba Marketplace Hry Mapy a navigace Sluzby zjisování polohy Bing Maps Autem Kancelá Hodiny Kalendá Microsoft Office Mobile Práce s kalkulackou Pipojení a správa telefonu Bluetooth Kopírování obrázk a jiného obsahu mezi telefonem a pocítacem Udrzování softwaru telefonu a aplikací v aktuálním stavu Zálohování, synchronizace a obnovování telefonu Uvolnní pamti telefonu Odebírání aplikací z telefonu Bezpecnost Podpora 52 52 55 55 58 59 59 60 65 67 67 68 69 74 74 74 75 75 77 77 78 78 79 3 Informace o výrobku a bezpecnostní informace 79 Rejstík 86 4 Bezpecnost Bezpecnost Seznamte se s tmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodrzování mze být nebezpecné nebo protizákonné. Dalsí informace najdete v úplné uzivatelské pírucce. VYPNTE TAM, KDE JE POUZÍVÁNÍ PÍSTROJE ZAKÁZÁNO V místech, kde není povoleno pouzívání mobilních telefon nebo kde mze pístroj zpsobit rusení ci nebezpecí, napíklad v letadle, v nemocnicích a v blízkosti zdravotnických pístroj, paliv, chemických látek nebo v místech, kde se provádí odstely za pomoci trhavin, pístroj vypínejte. [. . . ] Úcet pro rychlé sdílení je pi zahájení sdílení zobrazen v nabídce. > , pejete na Chcete-li nastavit úcet pro rychlé sdílení, zvolte moznost moznost aplikace, zvolte moznost obrázky+fotoaparát > Úcet pro rychlé sdílení a vyberte úcet. Telefon mzete nastavit i tak, aby snímky automaticky odesílal na server SkyDrive. Nastavení automatického odesílání > , pejete na polozku aplikace a zvolte moznost obrázky Zvolte moznost +fotoaparát > Automaticky odesílat na SkyDrive. 52 Zábava Zmna pozadí centra Obrázky Máte skvlý snímek, který vám udlá dobe, kdykoli se na nj podíváte?Zvolte moznost Vyberte snímek a zvolte moznost . Tip: Telefon mzete nastavit i tak, aby obrázek na pozadí automaticky pravideln > pozadí náhodn. Zvolte moznost Vytvoení alba Chcete-li snadno nacházet obrázky k urcitému tématu, osob ci teba výletu, uspoádejte si obrázky do alb se spolecnými tématy. Pouzijte aplikaci Zune v pocítaci PC nebo Windows Phone 7 Connector v pocítaci Mac. Kdyz album odstraníte z telefonu, budou odstranny i obrázky daného alba. Pokud jste album zkopírovali do pocítace, zstanou album i obrázky v pocítaci. Kopírování obrázk mezi telefonem a pocítacem Vyfotografovali jste telefonem snímky, které chcete zkopírovat do pocítace?Ke kopírování obrázk mezi telefonem a pocítacem pouzijte aplikaci Zune v pocítaci. 1 2 Kompatibilním datovým kabelem USB pipojte telefon ke kompatibilnímu pocítaci. Dalsí informace najdete v nápovd k aplikaci Zune. Nejnovjsí verzi aplikace Zune si mzete stáhnout z webu www. zune. net. Zábava Hudba a videa Pehrávac Zune Zvolte moznost . Zábava 53 Pehrávac Zune vám umozní sledovat na cestách video a poslouchat rádio, hudbu a podcasty. Pehrávání hudby, videa a podcast Zvolte moznost . Chcete-li obsah procházet podle kategorií, pejete doleva nebo doprava. Pro pokracování zvolte moznost Pozastavení a nové spustní pehrávání Chcete-li pehrávání pozastavit, zvolte moznost . Rychlé posunutí vped nebo vzad nebo Vyberte a podrzte moznost . Tip: Chcete-li skladby a videa pehrávat v náhodném poadí, zvolte moznost . Tip: Oblíbenou hudbu a videa mzete v aplikaci Zune v pocítaci uspoádat do seznam stop a seznamy mzete zkopírovat do telefonu. Poslouchání rádia Oblíbené rozhlasové stanice mzete poslouchat i na cestách. Pipojte kompatibilní náhlavní soupravu a zvolte moznost jako anténa. Sluchátka slouzí Pepnutí na dalsí nebo pedchozí stanici Pejete vlevo nebo vpravo. 54 Zábava Tip: Pokud pouzijete kratsí pejetí, mzete pecházet na stanice se silnjsím signálem. Pepínání mezi reproduktorem a náhlavní soupravou Vyberte a pidrzte císlo stanice a zvolte moznost pepnout na reproduktor nebo pepnout na náhlavní soupravu. Ulození rozhlasové stanice jako oblíbené Oblíbené rozhlasové stanice si mzete ulozit, abyste je pozdji mohli snadno naladit. [. . . ] Obsah tohoto dokumentu je dodáván "jak stojí a lezí". V souvislosti s obsahem tohoto dokumentu a správností a spolehlivosti informací v nm obsazených se krom záruk stanovených píslusnými právními pedpisy neposkytují zádné dalsí záruky, výslovné nebo implicitní, vcetn (nikoli vsak pouze) záruky prodejnosti a vhodnosti pouzití pro urcitý úcel. Spolecnost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez pedchozího upozornní tento dokument revidovat nebo ukoncit jeho platnost. Zptné inzenýrství softwaru v pístroji je zakázáno do té míry, do jaké takový zákaz umozují píslusné právní pedpisy. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky NOKIA LUMIA 800

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu NOKIA LUMIA 800 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag