Návod k použití NOKIA E7-00

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce NOKIA E7-00. Doufáme, že uživatelská příručka pro NOKIA E7-00 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku NOKIA E7-00.


NOKIA E7-00 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4840 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   NOKIA E7-00 (3797 ko)
   NOKIA E7-00 (3651 ko)
   NOKIA E7-00 (4706 ko)
   NOKIA E7-00 V1.0 (4715 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze NOKIA E7-00

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] vydání 2 Obsah Práce s pístrojem offline Prodlouzení zivotnosti baterie 5 7 7 11 11 12 12 13 15 16 16 17 17 18 18 19 19 Pizpsobení pístroje Profily Zmna motivu Domovská obrazovka Uspoádání aplikací Telefon Volání na telefonní císlo Hledání kontaktu Volání kontaktu Videohovor Konferencní hovor Volání nejcastji pouzívaných císel Hlasové volání kontaktu Telefonování pes internet Volání posledního volaného císla Nahrávání telefonních rozhovor Vypnutí zvuku otocením Zobrazení nepijatých hovor Volání do hlasové schránky Pesmrování hovor do hlasové schránky nebo na jiné telefonní císlo Blokování volání nebo pijímání hovor Povolení volání pouze na urcitá císla Sdílení videa 32 33 34 34 35 35 38 38 38 38 39 39 40 41 41 42 43 43 43 44 44 45 45 46 47 Obsah Bezpecnost Zacínáme Tlacítka a cásti Zmna hlasitosti telefonního hovoru, skladby nebo videoklipu Zamknutí a odemknutí tlacítek a obrazovky Svítilna Vkládání a vyjímání SIM karty Nabíjení pístroje Umístní antén Headset Zapnutí a vypnutí pístroje Úcet Nokia a sluzby Ovi spolecnosti Nokia Nastavení pístroje Kopírování kontakt nebo obrázk ze starého pístroje Navstivte sluzbu Ovi Obchod spolecnosti Nokia Práce s uzivatelskou píruckou v pístroji Instalace sady Nokia Ovi Suite do pocítace Základní pouzití 21 Akce na dotykové obrazovce 21 Interaktivní prvky domovské obrazovky 23 Pepínání mezi spustnými aplikacemi 24 Psaní textu 24 Tlacítkové zkratky 29 Indikátory na displeji 30 Nastavení svtelného upozornní na nepijaté hovory nebo zprávy 32 Hledání v pístroji a na internetu 32 Kontakty 48 O aplikaci Kontakty 48 Ukládání telefonních císel a adres 49 Ulození císla z pijatého hovoru nebo zprávy 49 Rychlé kontaktování nejdlezitjsích osob 49 Pidání obrázku kontaktu 50 Nastavení vyzváncího tónu pro urcitý kontakt 50 Obsah Posílání kontaktních údaj pomocí funkce Moje vizitka Vytvoení skupiny kontakt Odeslání zprávy skupin osob Kopírování kontakt ze SIM karty do pístroje Zálohování kontakt na server Ovi by Nokia Zprávy O aplikaci Zprávy Posílání zpráv Posílání zvukových zpráv Pijímání zpráv Zobrazení konverzace Poslech textové zprávy Zmna jazyka E-mail O aplikaci Posta Získání bezplatného postovního úctu sluzby Ovi spolecnosti Nokia Pidání schránky Ctení posty Odeslání zprávy Otevírání posty z domovské obrazovky Internet O aplikaci Web Procházení webu Pidání zálozky Objednávání webových zdroj Hledání událostí v okolí Sociální sít O aplikaci Sociální sít Prohlízení informací o situaci kamarád v jediném zobrazení Posílání informací o vlastní situaci do sociálních sítí 51 51 51 51 52 52 52 52 53 53 54 55 55 55 55 56 56 57 57 58 58 58 58 59 59 60 60 60 61 61 3 Propojení pátel online a jejich kontaktních údaj 61 Zobrazení informací o situaci pátel na domovské obrazovce 62 Odeslání obrázku nebo videosouboru do sluzby 62 Sdílení údaje o míst v informacích o své situaci 62 Kontaktování pátel ze sociální sít 63 Pidávání událostí do kalendáe pístroje 63 Fotoaparát 63 Fotoaparát 63 Fotografování 64 Ulození informací o míst k obrázkm a videosouborm 64 Fotografování pi slabém osvtlení 65 Tipy k fotografování 65 Nahrávání videoklipu 65 Posílání obrázk 66 Obrázky a video O aplikaci Fotografie Zobrazování obrázk a videosoubor Úpravy poízených snímk Editor videa Tisk poízeného snímku Prohlízení obrázk a videa v televizoru Video a televize Videa Sledování webové televize Hudba a zvuk Hudební pehrávac Kupování hudby ve sluzb Hudba Ovi spolecnosti Nokia Chránný obsah Nahrávání zvuku 66 66 66 67 67 68 69 72 72 72 73 73 76 76 76 4 Obsah 77 79 79 79 83 84 86 87 91 91 93 95 95 97 97 98 98 98 99 99 100 101 104 106 106 107 Kopírování kontakt nebo obrázk mezi pístroji Ochrana pístroje Získání dalsí nápovdy Podpora Pístupové kódy 114 114 115 115 116 FM rádio Mapy Pehled aplikace Mapy Moje poloha Hledání míst Oblíbené Sdílení místa pobytu Jízda a chze Práce s casem Hodiny Kalendá Kancelá Quickoffice Ctení dokument PDF Výpocty Psaní poznámek Peklad slov z jednoho jazyka do jiného Otevírání a vytváení soubor zip Moznosti pipojení Pipojení k internetu Bezdrátová LAN Bluetooth USB, datový kabel Pipojení VPN Ukoncení pipojení k síti Ukládání soubor na vzdálenou jednotku esení potízí 116 Kdyz pístroj pestane reagovat 116 Obnovení pvodního nastavení 116 Co udlat, kdyz se zaplní pam?117 Blikající indikátor zpráv 117 Kontakt uvedený v seznamu kontakt dvakrát 117 Necitelné znaky pi procházení webu 117 Píprava pístroje na recyklaci 117 Chrate zivotní prostedí Úspory energie Recyklace 118 118 118 Informace o výrobku a bezpecnostní informace 119 Rejstík 126 Správa pístroje 107 Udrzování softwaru pístroje a aplikací v aktuálním stavu 107 Správa soubor 109 Zvtsení dostupné pamti pro více obsahu 110 Správa aplikací 111 Synchronizace obsahu 112 Bezpecnost 5 Bezpecnost Seznamte se s tmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodrzování mze být nebezpecné nebo protizákonné. Pro dalsí informace si pectte úplnou uzivatelskou pírucku. [. . . ] Informace o poplatcích za datové penosy získáte u provozovatele síové sluzby. Výbr pedinstalovaných sluzeb webové televize závisí na zemi a poskytovateli síových sluzeb. 1 2 3 4 Chcete-li procházet obsah webové televize, pejete obrazovku. Chcete-li zahájit pehrávání, vyberte miniaturu. Chcete-li bhem pehrávání zobrazit nebo skrýt ovládací prvky, klepnte na obrazovku. a vyberte Pidání nástroje Webová televize na domovskou obrazovku Klepnte na domovskou obrazovku a podrzte ji, zvolte moznost pozadovanou sluzbu webové televize. Hledání dalsích sluzeb webové televize Chcete-li stahovat sluzby webové televize ze sluzby Ovi Obchod spolecnosti Nokia, zvolte moznost Více. Stazené sluzby jsou ukládány do slozky Aplikace, mzete je vsak pesunout do jiné slozky, napíklad do vyhrazené slozky Webová televize. Dalsí informace o obchodu Ovi najdete na webu www. ovi. com. Hudba a zvuk Hudební pehrávac O aplikaci Hudební pehrávac Zvolte moznost Menu > Hudba > Hud. Dalsí informace o portálu Ovi najdete na webu www. ovi. com. Chcete-li si v zobrazení alba prohlízet obaly alb, otocte pístroj na síku a pejete doleva nebo doprava. 74 Hudba a zvuk 2 Vyberte skladbu nebo album. . Tip: Chcete-li skladby poslouchat v náhodném poadí, zvolte moznost Pozastavení a nové spustní pehrávání Chcete-li pehrávání pozastavit, zvolte moznost . Rychlé posunutí skladby vped nebo vzad Zvolte a podrzte nebo . . Pro pokracování zvolte moznost Tip: Kdyz posloucháte hudbu, mzete se vrátit na domovskou obrazovku a ponechat aplikaci Hud. Vytvoení seznamu skladeb Chcete pi rzných náladách poslouchat rznou hudbu?V seznamech skladeb si mzete vytvoit výbry skladeb pehrávané v urcitém poadí. pehr. . Hudba a zvuk 1 2 3 4 Zvolte moznost Volby > Seznamy skladeb. Vyberte je v poadí, v jakém je chcete pehrávat. 75 Pidání skladby do seznamu skladeb Vyberte a podrzte skladbu a v rozevíracím menu zvolte moznost Pidat do sezn. Odebrání skladby ze seznamu skladeb V zobrazení seznamu skladeb vyberte a podrzte skladbu a v rozevíracím menu zvolte moznost Odstranit. Toto odebrání neodstraní skladbu z pístroje, pouze ji odstraní ze seznamu. Pehrání seznamu skladeb Zvolte moznost Volby > Seznamy skladeb a vyberte seznam skladeb. automaticky vytvoí seznam nejcastji pehrávaných skladeb, nedávno pehraných skladeb a nedávno pidaných skladeb. Kopírování hudby z pocítace Máte v pocítaci hudbu, kterou byste chtli poslouchat v pístroji? [. . . ] Dalsí informace, vcetn informací týkajících se uzití pro reklamní, interní a podnikatelské úcely, je mozné získat od spolecnosti MPEG LA, LLC. V maximální míe povolené píslusnými právními pedpisy nejsou spolecnost Nokia ani jakýkoli z jejích poskytovatel licence za zádných okolností odpovdni za jakoukoli ztrátu dat nebo píjm ani za zvlástní, náhodné, následné ci nepímé skody zpsobené jakýmkoli zpsobem. Obsah tohoto dokumentu je dodáván "jak stojí a lezí". V souvislosti s obsahem tohoto dokumentu a správností a spolehlivosti informací v nm obsazených se krom záruk stanovených píslusnými právními pedpisy neposkytují zádné dalsí záruky, Copyright a dalsí upozornní 125 výslovné nebo implicitní, vcetn (nikoli vsak pouze) záruky prodejnosti a vhodnosti pouzití pro urcitý úcel. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky NOKIA E7-00

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu NOKIA E7-00 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag