Návod k použití NOKIA C7-00

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce NOKIA C7-00. Doufáme, že uživatelská příručka pro NOKIA C7-00 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku NOKIA C7-00.


NOKIA C7-00 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3684 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   NOKIA C7-00 (4073 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze NOKIA C7-00

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] vydání 2 Obsah Pepínání mezi spustnými aplikacemi Psaní textu Indikátory na displeji Nastavení svtelného upozornní na nepijaté hovory nebo zprávy Svítilna Hledání v pístroji a na internetu Práce s pístrojem offline Prodlouzení zivotnosti baterie Pizpsobení Profily Zmna motivu Domovská obrazovka Uspoádání aplikací Telefon Volání na telefonní císlo Píjem hovoru Hledání kontaktu Odmítnutí hovoru Volání kontaktu Ztlumení bhem hovoru Píjem cekajícího hovoru Videohovor Píjem videohovoru Odmítnutí videohovoru Konferencní hovor Zrychlená volba Hlasové volání kontaktu Telefonování pes internet Volání posledního volaného císla Nahrávání telefonních rozhovor Vypnutí zvuku otocením Zobrazení nepijatých hovor Volání do hlasové schránky Pesmrování hovor do hlasové schránky nebo na jiné telefonní císlo Blokování volání nebo pijímání hovor 24 24 28 29 30 30 30 31 32 32 33 33 36 36 36 36 36 37 38 38 38 39 40 40 40 41 42 43 44 44 44 44 45 45 46 Obsah Bezpecnost 5 Zacínáme 7 Tlacítka a cásti 7 Vlození SIM karty a baterie 9 Vkládání a vyjímání pamové karty 10 Nabíjení 11 Zapnutí a vypnutí pístroje 13 Úcet Nokia a sluzby Ovi spolecnosti Nokia 13 Nastavení pístroje 14 Kopírování kontakt nebo obrázk ze starého pístroje 14 Zamknutí a odemknutí tlacítek a obrazovky 15 Umístní antén 15 Zmna hlasitosti hovoru, skladby nebo videoklipu 16 Pipevnní poutka 16 Headset 17 Práce s uzivatelskou píruckou v pístroji 17 Instalace sady Nokia Ovi Suite do pocítace Objevujte internetové sluzby Ovi spolecnosti Nokia Ovi by Nokia O aplikaci Posta Ovi O aplikaci Mapy Ovi O aplikaci Hudba Ovi O Obchod Ovi Základní pouzití Akce na dotykové obrazovce Interaktivní prvky domovské obrazovky 17 19 19 19 19 20 20 20 20 23 Obsah Povolení volání pouze na urcitá císla Sdílení videa 46 47 3 Kontakty 49 O aplikaci Kontakty 49 Ukládání telefonních císel a adres 49 Ulození císla z pijatého hovoru nebo zprávy 49 Rychlé kontaktování nejdlezitjsích osob 50 Nastavení vyzváncího tónu pro urcitý kontakt 50 Posílání kontaktních údaj pomocí funkce Moje vizitka 51 Vytvoení skupiny kontakt 51 Odeslání zprávy skupin osob 51 Kontakty ulozené na SIM kart 51 Zálohování kontakt na server Ovi by Nokia 52 Zprávy O aplikaci Zprávy Posílání zpráv Odeslání zprávy kontaktu Posílání zvukových zpráv Pijímání zpráv Zobrazení konverzace Poslech textové zprávy Zmna jazyka E-mail E-mail Otevírání posty z domovské obrazovky Internet O aplikaci Web Procházení webu Pidání zálozky Objednávání webových zdroj Hledání událostí v okolí 52 52 53 53 53 54 54 55 55 56 56 58 58 58 59 59 59 60 Sociální sít 60 O aplikaci Sociální sít 60 Prohlízení informací o situaci kamarád v jediném zobrazení 61 Posílání informací o vlastní situaci do sociálních sítí 61 Propojení pátel online a jejich kontaktních údaj 62 Zobrazení informací o situaci pátel na domovské obrazovce 62 Odeslání obrázku do sluzby 62 Sdílení údaje o míst v informacích o své situaci 63 Kontaktování pátel ze sociální sít 63 Pidávání událostí do kalendáe pístroje 63 Foto-Video 64 Fotoaparát 64 Fotografování 64 Ulození informací o míst k obrázkm a videosouborm 64 Tipy k fotografování 65 Nahrávání videoklipu 65 Posílání obrázk 66 Obrázky a video O aplikaci Fotografie Zobrazování obrázk a videosoubor Úpravy poízených snímk Editor videa Tisk poízeného snímku Prohlízení obrázk a videa v televizoru Video a televize Videa Sledování webové televize Hudba a zvuk Hudební pehrávac 66 66 66 67 67 68 69 69 69 70 71 71 4 Obsah 73 73 74 75 77 77 77 81 82 84 84 89 89 89 90 90 90 91 91 91 93 USB, datový kabel Ukoncení pipojení k síti Ukládání soubor na vzdálenou jednotku Získání dalsí nápovdy Podpora Pístupové kódy 107 109 109 110 110 111 Chránný obsah Nahrávání zvuku Pehrávání hudby pes rádio FM rádio Mapy Pehled aplikace Mapy Moje poloha Hledání míst Oblíbené Sdílení místa pobytu Jízda a chze Kancelá Quickoffice Ctení dokument PDF Výpocty Psaní poznámek Peklad slov z jednoho jazyka do jiného Otevírání a vytváení soubor zip Práce s casem Hodiny Kalendá Odstraování problém 111 Obnovení pvodního nastavení 111 Co udlat, kdyz se zaplní pam?112 Blikající indikátor zpráv 112 Kontakt uvedený v seznamu kontakt dvakrát 112 Necitelné znaky pi procházení webu 112 Píprava pístroje na recyklaci 112 Zelené tipy Úspory energie Recyklace 113 113 113 Správa pístroje 95 Udrzování softwaru pístroje a aplikací v aktuálním stavu 95 Správa soubor 97 Zvtsení dostupné pamti pro více obsahu 98 Správa aplikací 98 Synchronizace obsahu 99 Kopírování kontakt nebo obrázk mezi pístroji 101 Ochrana pístroje 102 Moznosti pipojení Pipojení k internetu Bezdrátová LAN Bluetooth 103 103 103 105 Informace o výrobku a bezpecnostní informace 114 Rejstík 122 Bezpecnost 5 Bezpecnost Seznamte se s tmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodrzování mze být nebezpecné nebo protizákonné. Pro dalsí informace si pectte úplnou uzivatelskou pírucku. [. . . ] Chcete-li si v zobrazení alba prohlízet obaly alb, otocte pístroj na síku a pejete doleva nebo doprava. 2 Vyberte skladbu nebo album. . Tip: Chcete-li skladby poslouchat v náhodném poadí, zvolte moznost Pozastavení a nové spustní pehrávání Chcete-li pehrávání pozastavit, zvolte moznost . Rychlé posunutí skladby vped nebo vzad Zvolte a podrzte nebo . . Pro pokracování zvolte moznost 72 Hudba a zvuk Tip: Kdyz posloucháte hudbu, mzete se vrátit na domovskou obrazovku a ponechat aplikaci Hud. Vytvoení seznamu skladeb Chcete pi rzných náladách poslouchat rznou hudbu?V seznamech skladeb si mzete vytvoit výbry skladeb pehrávané v urcitém poadí. Vyberte je v poadí, v jakém je chcete pehrávat. Pidání skladby do seznamu skladeb Vyberte a podrzte skladbu a v rozevíracím menu zvolte moznost Pidat do sezn. Odebrání skladby ze seznamu skladeb V zobrazení seznamu skladeb vyberte a podrzte skladbu a v rozevíracím menu zvolte moznost Odstranit. Toto odebrání neodstraní skladbu z pístroje, pouze ji odstraní ze seznamu. Pehrání seznamu skladeb Zvolte moznost Volby > Seznamy skladeb a vyberte seznam skladeb. Hudba a zvuk 73 Tip: Aplikace Hud. automaticky vytvoí seznam nejcastji pehrávaných skladeb, nedávno pehraných skladeb a nedávno pidaných skladeb. Kopírování hudby z pocítace Máte v pocítaci hudbu, kterou byste chtli poslouchat v pístroji?Aplikace Nokia Ovi Player nabízí nejrychlejsí zpsob penosu hudby do pístroje a mzete v ní spravovat a synchronizovat hudební sbírku. 1 2 3 K pipojení pístroje k pocítaci pouzijte kompatibilní datový kabel USB. V pístroji vyberte oblast upozornní v pravém horním rohu a zvolte moznost > USB > Penos médií. Dalsí informace najdete v nápovd k aplikaci Ovi Player. Nejnovjsí verzi pehrávace Ovi si stáhnte ze serveru www. ovi. com. Nkteré hudební soubory mohou být chránny systémem DRM (Digital Rights Management) a není mozné je pehrávat na více nez jednom pístroji. Chránný obsah Obsah chránný správou digitálních práv (DRM), napíklad obrázky, videa nebo hudba, je dodáván s pidruzenou licencí, která vymezuje vase práva k pouzívání obsahu. Pístroj umozuje zobrazovat podrobnosti a stav licencí a reaktivování ci odebírání licencí. Správa digitálních licencí Zvolte moznost Menu > Nastavení > Telefon > Správa telefonu > Nas. Nahrávání zvuku Pomocí záznamníku v pístroji mzete nahrávat zvuky pírody, napíklad zpv pták, nebo teba hlasové poznámky. Nahrané klipy mzete posílat pátelm. 74 Hudba a zvuk Zvolte moznost Menu > Aplikace > Kancelá > Záznamník . Posílání nahraných zvukových klip zvukovými zprávami Zvolte moznost Volby > Odeslat. [. . . ] Licence není udlena a nezahrnuje jakékoli jiné zpsoby uzití. Dalsí informace, vcetn informací týkajících se uzití pro reklamní, interní a podnikatelské úcely, je mozné získat od spolecnosti MPEG LA, LLC. V maximální míe povolené píslusnými právními pedpisy nejsou spolecnost Nokia ani jakýkoli z jejích poskytovatel licence za zádných okolností odpovdni za jakoukoli ztrátu dat nebo píjm ani za zvlástní, náhodné, následné ci nepímé skody zpsobené jakýmkoli zpsobem. Obsah tohoto dokumentu je dodáván "jak stojí a lezí". [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky NOKIA C7-00

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu NOKIA C7-00 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag