Návod k použití NOKIA C6-01

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce NOKIA C6-01. Doufáme, že uživatelská příručka pro NOKIA C6-01 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku NOKIA C6-01.


NOKIA C6-01 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3936 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   NOKIA C6-01 (3633 ko)
   NOKIA C6-01 V1.0 (3874 ko)
   NOKIA C6-01 (4394 ko)
   NOKIA C6-01 (3495 ko)
   NOKIA C6-01 (3741 ko)
   NOKIA C6-01 V1.2 (3761 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze NOKIA C6-01

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] vydání 2 Obsah Pepínání mezi spustnými aplikacemi Psaní textu Indikátory na displeji Nastavení svtelného upozornní na nepijaté hovory nebo zprávy Hledání v pístroji a na internetu Práce s pístrojem offline Prodlouzení zivotnosti baterie Pizpsobení Profily Zmna motivu Domovská obrazovka Uspoádání aplikací Telefon Volání na telefonní císlo Píjem hovoru Hledání kontaktu Odmítnutí hovoru Volání kontaktu Píjem cekajícího hovoru Videohovor Píjem videohovoru Odmítnutí videohovoru Konferencní hovor Zrychlená volba Hlasové volání kontaktu Telefonování pes internet Volání posledního volaného císla Nahrávání telefonních rozhovor Vypnutí zvuku otocením Zobrazení nepijatých hovor Volání do hlasové schránky Pesmrování hovor do hlasové schránky nebo na jiné telefonní císlo Blokování volání nebo pijímání hovor Povolení volání pouze na urcitá císla 24 25 29 30 30 31 31 32 32 33 34 36 37 37 37 37 38 39 39 39 41 41 41 42 43 43 44 44 45 45 45 46 46 47 Obsah Bezpecnost 5 Zacínáme 7 Tlacítka a cásti 7 Zmna hlasitosti hovoru, skladby nebo videoklipu 9 Zamknutí a odemknutí tlacítek a obrazovky 9 Vlození SIM karty 10 Vkládání a vyjímání pamové karty 11 Nabíjení 12 Umístní antény 15 Pipevnní poutka 15 Headset 15 Zapnutí a vypnutí pístroje 15 Úcet Nokia a sluzby Ovi spolecnosti Nokia 16 Kopírování kontakt nebo obrázk ze starého pístroje 16 Nastavení pístroje 17 Práce s uzivatelskou píruckou v pístroji 18 Instalace sady Nokia Ovi Suite do pocítace Objevujte internetové sluzby Ovi spolecnosti Nokia Ovi by Nokia O aplikaci Posta Ovi O aplikaci Mapy Ovi O aplikaci Hudba Ovi O Obchod Ovi Základy pouzívání Akce na dotykové obrazovce Interaktivní prvky domovské obrazovky 18 19 19 20 20 20 20 21 21 23 Obsah Sdílení videa 48 3 Kontakty 49 O aplikaci Kontakty 49 Ukládání telefonních císel a adres 49 Ulození císla z pijatého hovoru nebo zprávy 50 Rychlé kontaktování nejdlezitjsích osob 50 Nastavení vyzváncího tónu pro urcitý kontakt 51 Posílání kontaktních údaj pomocí funkce Moje vizitka 51 Vytvoení skupiny kontakt 51 Odeslání zprávy skupin osob 52 Kontakty ulozené na SIM kart 52 Zálohování kontakt na server Ovi by Nokia 52 Zprávy O aplikaci Zprávy Posílání zpráv Posílání zvukových zpráv Pijímání zpráv Zobrazení konverzace Poslech textové zprávy Zmna jazyka E-mail E-mail Otevírání posty z domovské obrazovky Internet O aplikaci Web Procházení webu Pidání zálozky Objednávání webových zdroj Hledání událostí v okolí Sociální sít O aplikaci Sociální sít 53 53 53 54 54 55 55 56 56 56 59 59 59 59 60 60 60 61 61 Prohlízení informací o situaci kamarád v jediném zobrazení 62 Posílání informací o vlastní situaci do sociálních sítí 62 Propojení pátel online a jejich kontaktních údaj 62 Zobrazení informací o situaci pátel na domovské obrazovce 62 Odeslání obrázku do sluzby 63 Sdílení údaje o míst v informacích o své situaci 63 Kontaktování pátel ze sociální sít 64 Pidávání událostí do kalendáe pístroje 64 Fotoaparát 64 Fotoaparát 64 Fotografování 64 Ulození informací o míst k obrázkm a videosouborm 65 Fotografování pi slabém osvtlení 66 Tipy k fotografování 66 Nahrávání videoklipu 66 Posílání obrázk 67 Obrázky a video O aplikaci Fotografie Zobrazování obrázk a videosoubor Úpravy poízených snímk Tisk poízeného snímku Prohlízení obrázk a videa v televizoru Video a televize Videa Sledování webové televize Hudba a zvuk Hudební pehrávac Chránný obsah Nahrávání zvuku 67 67 67 68 68 69 69 69 70 71 71 73 74 4 Obsah 74 76 76 76 80 81 83 84 89 89 91 93 93 94 94 94 95 95 95 95 96 97 100 102 102 Ochrana pístroje Získání dalsí nápovdy Podpora Pístupové kódy 110 111 111 111 FM rádio Mapy Pehled aplikace Mapy Moje poloha Hledání míst Oblíbené Sdílení místa pobytu Jízda a chze Práce s casem Hodiny Kalendá Kancelá Quickoffice Ctení dokument PDF Výpocty Psaní poznámek Peklad slov z jednoho jazyka do jiného Otevírání a vytváení soubor zip Moznosti pipojení Pipojení k internetu Bezdrátová LAN Bluetooth USB, datový kabel Ukoncení pipojení k síti Ukládání soubor na vzdálenou jednotku Odstraování problém 112 Obnovení pvodního nastavení 112 Co udlat, kdyz se zaplní pam?112 Blikající indikátor zpráv 112 Kontakt uvedený v seznamu kontakt dvakrát 113 Necitelné znaky pi procházení webu 113 Píprava pístroje na recyklaci 113 Zelené tipy Úspory energie Recyklace 113 113 114 Informace o výrobku a bezpecnostní informace 114 Rejstík 122 Správa pístroje 103 Udrzování softwaru pístroje a aplikací v aktuálním stavu 103 Správa soubor 104 Zvtsení dostupné pamti pro více obsahu 106 Správa aplikací 106 Synchronizace obsahu 107 Kopírování kontakt nebo obrázk mezi pístroji 109 Bezpecnost 5 Bezpecnost Seznamte se s tmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodrzování mze být nebezpecné nebo protizákonné. Pro dalsí informace si pectte úplnou uzivatelskou pírucku. [. . . ] Chcete-li pomocí nástroje Webová televize streamovat obsah, musíte pouzít pipojení 3G, 3. 5G nebo WLAN. Práce se sluzbou Webová televize mze vyzadovat penos velkého mnozství dat. Informace o poplatcích za datové penosy získáte u provozovatele síové sluzby. Výbr pedinstalovaných sluzeb webové televize závisí na zemi a poskytovateli síových sluzeb. 1 2 3 4 Chcete-li procházet obsah webové televize, pejete obrazovku. Chcete-li zahájit pehrávání, vyberte miniaturu. Chcete-li bhem pehrávání zobrazit nebo skrýt ovládací prvky, klepnte na obrazovku. a vyberte Pidání nástroje Webová televize na domovskou obrazovku Klepnte na domovskou obrazovku a podrzte ji, zvolte moznost pozadovanou sluzbu webové televize. Hudba a zvuk 71 Hledání dalsích sluzeb webové televize Chcete-li stahovat sluzby webové televize ze sluzby Ovi Obchod spolecnosti Nokia, zvolte moznost Více. Stazené sluzby jsou ukládány do slozky Aplikace, mzete je vsak pesunout do jiné slozky, napíklad do vyhrazené slozky Webová televize. Dalsí informace o obchodu Ovi najdete na webu www. ovi. com. Hudba a zvuk Hudební pehrávac O aplikaci Hudební pehrávac Zvolte moznost Menu > Hudba > Hud. Dalsí informace o portálu Ovi najdete na webu www. ovi. com. Chcete-li si v zobrazení alba prohlízet obaly alb, otocte pístroj na síku a pejete doleva nebo doprava. 2 Vyberte skladbu nebo album. . Tip: Chcete-li skladby poslouchat v náhodném poadí, zvolte moznost Pozastavení a nové spustní pehrávání Chcete-li pehrávání pozastavit, zvolte moznost . Rychlé posunutí skladby vped nebo vzad Zvolte a podrzte nebo . . Pro pokracování zvolte moznost 72 Hudba a zvuk Tip: Kdyz posloucháte hudbu, mzete se vrátit na domovskou obrazovku a ponechat aplikaci Hud. Vytvoení seznamu skladeb Chcete pi rzných náladách poslouchat rznou hudbu?V seznamech skladeb si mzete vytvoit výbry skladeb pehrávané v urcitém poadí. Vyberte je v poadí, v jakém je chcete pehrávat. Je-li vlozena kompatibilní pamová karta, bude seznam skladeb ulozen na pamovou kartu. Pidání skladby do seznamu skladeb Vyberte a podrzte skladbu a v rozevíracím menu zvolte moznost Pidat do sezn. Odebrání skladby ze seznamu skladeb V zobrazení seznamu skladeb vyberte a podrzte skladbu a v rozevíracím menu zvolte moznost Odstranit. Toto odebrání neodstraní skladbu z pístroje, pouze ji odstraní ze seznamu. Hudba a zvuk Pehrání seznamu skladeb Zvolte moznost Volby > Seznamy skladeb a vyberte seznam skladeb. 73 Tip: Aplikace Hud. automaticky vytvoí seznam nejcastji pehrávaných skladeb, nedávno pehraných skladeb a nedávno pidaných skladeb. [. . . ] Licence k tomuto výrobku je udlena podle MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pro osobní a nepodnikatelské uzití ve spojení s informacemi, které byly zakódovány v souladu s vizuálním standardem MPEG-4 spotebitelem v rámci osobní a nepodnikatelské cinnosti, a (ii) pro uzití ve spojení s videem formátu MPEG-4 dodaným poskytovatelem videa s píslusným oprávnním. Licence není udlena a nezahrnuje jakékoli jiné zpsoby uzití. Dalsí informace, vcetn informací týkajících se uzití pro reklamní, interní a podnikatelské úcely, je mozné získat od spolecnosti MPEG LA, LLC. V maximální míe povolené píslusnými právními pedpisy nejsou spolecnost Nokia ani jakýkoli z jejích poskytovatel licence za zádných okolností odpovdni za jakoukoli ztrátu dat nebo píjm ani za zvlástní, náhodné, následné ci nepímé skody zpsobené jakýmkoli zpsobem. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky NOKIA C6-01

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu NOKIA C6-01 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag