Návod k použití NOKIA C6-00

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce NOKIA C6-00. Doufáme, že uživatelská příručka pro NOKIA C6-00 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku NOKIA C6-00.


NOKIA C6-00 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2865 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   NOKIA C6-00 V1 (3251 ko)
   NOKIA C6-00 (2712 ko)
   NOKIA C6-00 (2752 ko)
   NOKIA C6-00 V1 (772 ko)
   NOKIA C6-00 V1.1 (3024 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze NOKIA C6-00

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Uzivatelská pírucka k pístroji Nokia C6-00 4. 1. vydání 2 Obsah Indikátory na displeji Zástupci Hledání Ovládání hlasitosti a reproduktoru Profil Offline Rychlé stahování Ovi (síová sluzba) Volání Dotyková obrazovka pi hovoru Telefonování Bhem hovoru Pijmutí nebo odmítnutí hovoru Hledání kontakt Zrychlená volba telefonního císla Hlasové vytácení Cekání hovoru Konferencní hovor Hlasová schránka a videoschránka Videohovor Bhem videohovoru Pijmutí nebo odmítnutí videohovoru Sdílení videa Internetová volání Protokol Kontakty (telefonní seznam) Ukládání a úpravy jmen a telefonních císel Panel nástroj kontakt Správa jmen a telefonních císel Piazení výchozích císel a adres Karty kontakt Nastavení kontakt jako oblíbených Vyzváncí tóny, obrázky a texty volání pro kontakty Kopírování kontakt Sluzby SIM karty Skupiny kontakt E-mail Elektronická posta 24 25 25 26 26 27 27 28 28 28 29 29 30 30 30 31 31 32 32 33 33 34 36 37 38 38 38 39 39 39 40 40 40 41 41 43 43 Obsah Bezpecnost O vasem pístroji Kanceláské aplikace Síové sluzby Sdílená pam Magnety a magnetická pole Hledání nápovdy Podpora Nápovda v pístroji Dokazte s pístrojem více Aktualizace softwaru pístroje Nastavení Pístupové kódy Vzdálené zamykání Prodlouzení zivotnosti baterie Zvtsení dostupné pamti Zacínáme Tlacítka a cásti (zepedu) Klávesy a cásti (horní strana) Klávesy a cásti (boky) Tlacítka a cásti (zespodu) Klávesy a cásti (zadní strana) Vlození SIM karty a baterie Pamová karta Umístní antén Zapnutí a vypnutí pístroje Nabíjení baterie Akce s dotykovou obrazovkou Psaní textu Zamknutí tlacítek a dotykové obrazovky Headsetu Pipojení poutka Penos dat Nokia Pístroj Domovská obrazovka 5 5 6 6 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 12 12 12 12 12 12 13 14 15 15 15 16 17 20 20 21 21 23 23 © 2011 Nokia. Vsechna práva vyhrazena. Obsah Pidání schránky Ctení el. posty Mail for Exchange Zprávy Hlavní zobrazení zpráv Psaní a posílání zpráv Schránka pijatých zpráv Zobrazení zpráv na SIM kart Zprávy informacní sluzby Píkazy sluzby Nastavení zpráv Chat Nokia Messaging Sluzba Nokia Messaging Pipojení Datová spojení a pístupové body Nastavení sít Bezdrátové sít WLAN Pístupové body Zobrazení aktivních datových pipojení Synchronizace Spojení Bluetooth Penos dat kabelem USB Pipojení k pocítaci Administrativní nastavení Internet Webový prohlízec Procházení webu Pidání zálozky Objednávání webových zdroj Hledání událostí v okolí Zjisování polohy (GPS) Systém GPS O funkci A-GPS (Assisted GPS) © 2011 Nokia. [. . . ] Ignoruje jakékoli pekázky, napíklad budovy ci pírodní pekázky, a rozdíly výsek. Vsechna práva vyhrazena. Zjisování polohy (GPS) Zahájení nového výpoctu Zvolte moznost Volby > Vynulovat. Tímto krokem vynulujete délku a dobu trasy a prmrné a maximální rychlosti. Vynulování pocitadla kilometr a celkové doby Zvolte moznost Volby > Restartovat. Pocítadlo vzdálenosti má omezenou pesnost a mze docházet k chybám zaokrouhlování. Pesnost mze být rovnz ovlivnna dostupností a kvalitou signál GPS. Nastavení urcování polohy Nastavení urcování polohy popisuje pouzívané metody, server a soustavy. Zvolte moznost Menu > Aplikace > Umístní a Poloha. Urcení metod zjisování polohy Pouzívání pouze interního pijímace GPS v pístroji Zvolte moznost Integrované GPS. Pijímání asistencních dat od serveru sluzbou Assisted GPS (A-GPS) Zvolte moznost Asistované GPS. Pouzívání informací celulární sít (síová sluzba) Zvolte moznost Podle sít. Zadání serveru pro zjisování polohy Definování pístupového bodu a serveru pro urcování polohy pomocí sít Zvolte moznost Server zjisování polohy. © 2011 Nokia. Vsechna práva vyhrazena. 67 Slouzí pro asistované GPS nebo urcování polohy podle sít. Server pro urcování polohy mze být do pístroje ulozen provozovatelem sluzby a nemusíte mít moznost jeho nastavení mnit. Nastavení soustav Volba typu mrné soustavy pro rychlosti a vzdálenosti Zvolte moznost Mrný systém > Metrický nebo Anglosaský/Britský. Nastavení formátu zobrazování informací o souadnicích v pístroji Zvolte moznost Formát souadnic a vyberte pozadovaný formát. 68 Mapy Metody zjisování polohy Aplikace Mapy pi zobrazování vasí polohy na map pouzívá k jejímu zjistní systém GPS, A-GPS, sí WLAN nebo zjisování podle sít (ID buky). Systém GPS (Global Positioning System) je satelitní navigacní systém pouzívaný k výpoctu vasí polohy. A-GPS (Assisted GPS) je síová sluzba, která vám zasílá data systému GPS a zvysuje tak rychlost a pesnost zjisování polohy. Zjisování polohy pomocí bezdrátové sít WLAN zvysuje pesnost urcení v situaci, kdy signály GPS nejsou k dispozici, zvlást kdyz se nacházíte v místnosti nebo mezi vysokými budovami. Pi zjisování polohy podle sít (ID buky) je poloha urcena podle antény, ke které je mobilní pístroj práv pipojen. Pi prvním pouzití vás aplikace Mapy vyzve k definování pístupového bodu internetu pro stahování informací o mapách, pouzití sluzby A-GPS nebo pipojení k síti WLAN. Chcete-li omezit platby za síové sluzby, mzete v nastavení zjisování polohy v pístroji vypnout zjisování polohy pomocí systému A-GPS, sítí WLAN a sít (ID buky). [. . . ] Vás pístroj mze zpsobovat rusení televize nebo rozhlasu (napíklad pi pouzívání telefonu v blízkosti pijímace). FCC UPOZORNNÍ FCC/ÚADU INDUSTRY CANADA Spolecnost NOKIA CORPORATION tímto prohlasuje, ze tento výrobek RM-612 je ve shod se základními pozadavky a dalsími píslusnými ustanoveními smrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlásení o shod naleznete na adrese http:// www. nokia. com/phones/declaration_of_conformity/. Nokia, Nokia Connecting People, logo Nokia Original Accessories a Ovi jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spolecnosti Nokia Corporation. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky NOKIA C6-00

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu NOKIA C6-00 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag