Návod k použití NOKIA C5-06

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce NOKIA C5-06. Doufáme, že uživatelská příručka pro NOKIA C5-06 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku NOKIA C5-06.


NOKIA C5-06 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2918 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   NOKIA C5-06 (2745 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze NOKIA C5-06

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] vydání 2 Obsah Konferencní hovor Zrychlená volba telefonního císla Zrychlená volba telefonního císla Cekání hovoru Hlasové vytácení Protokol Psaní textu Virtuální klávesnice Rucní psaní Psaní textu na virtuální klávesnici Nastavení dotykového vkládání Kontakty Ukládání telefonních císel a adres Správa jmen a císel Piazování výchozích císel a adres Vyzváncí tóny, obrázky, texty volání pro kontakty Kopírování kontakt Sluzby SIM karty Zprávy Hlavní zobrazení aplikace Zprávy Psaní a posílání zpráv Pijímání zpráv Multimediální zprávy Data, nastavení a zprávy webové sluzby Nastavení el. posty Schránka Mail for Exchange Zobrazení zpráv na SIM kart Píkazy sluzby Nastavení zpráv Pizpsobení pístroje Zmna vzhledu pístroje Profily Slozka Hudba Hudební pehrávac 25 26 26 27 27 28 29 30 30 31 33 34 34 34 35 35 36 36 37 37 38 39 40 40 40 41 43 44 44 44 46 46 47 47 47 Obsah Bezpecnost Zacínáme Tlacítka a cásti Instalace karty SIM a baterie Vlození pamové karty Vyjmutí pamové karty Nabíjení baterie Zapnutí a vypnutí telefonu Nastavení pístroje Prvodce nastavením Kopírování kontakt nebo obrázk ze starého pístroje Zamykání tlacítek a dotykové obrazovky Headset Ovládání hlasitosti a reproduktoru Umístní antén Pipojení poutka Základní pouzívání Indikátory na displeji Domovská obrazovka Pístup k menu Akce na dotykové obrazovce Zmna vyzváncího tónu Lista kontakt Profil Offline Klávesové zkratky Nastavení cidel a otácení displeje Vzdálené zamykání Nokia Services O Obchod Ovi Telefonování Hovory Bhem hovoru Hlasová schránka Pijmutí nebo odmítnutí hovoru 5 6 6 7 9 10 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 16 17 18 18 20 20 21 21 21 22 22 23 23 23 23 24 25 Obsah Hudba Ovi Nokia Podcasting Rádio Fotoaparát Aktivování fotoaparátu Fotografování Nahrávání videa 50 50 52 52 53 53 55 GPS data Nastavení urcování polohy Mapy Pehled aplikace Mapy Zobrazení místa a mapy Zobrazení mapy Zmna vzhledu mapy Stahování a aktualizace map Metody zjisování polohy Hledání místa Zobrazení podrobností místa Ulození nebo zobrazení místa nebo trasy Posílání míst pátelm Pihlásení Synchronizace oblíbených polozek Získání hlasové navigace Jízda k cíli Zobrazení Navigace Získání dopravních a bezpecnostních informací Chze k cíli Plánování trasy Moznosti pipojení Datová spojení a pístupové body Nastavení sít Bezdrátové sít LAN Pístupové body Zobrazení aktivních datových pipojení Synchronizace Synchronizace dat se sluzbou Synchronizace Ovi Pipojení Bluetooth Penos dat kabelem USB Pipojení k pocítaci Administrativní nastavení Hledání O aplikaci Hledání 3 67 67 68 68 69 70 70 71 71 72 73 73 74 74 75 76 76 78 78 79 79 81 81 81 81 84 87 87 88 88 92 92 93 94 94 Galerie 56 Zobrazování a organizování soubor 56 Prohlízení obrázk a videoklip 56 Organizování snímk a videoklip 57 Sdílení online O sluzb Sdílet online Objednání sluzby sdílení online Správa úct Vytvoení píspvku Posílání soubor z Galerie Videocentrum Prohlízení a stahování videoklip Videovysílání Má videa Kopírování videosoubor mezi telefonem a pocítacem Nastavení aplikace Videocentrum Internet Webový prohlízec Procházení webu Pidání zálozky Objednávání webových zdroj Urcování polohy (GPS) Systém GPS O funkci A-GPS (Assisted GPS) Drzte pístroj správn Tipy pro navazování spojení GPS Pozadavky na zjistní polohy Orientacní body 57 57 58 58 58 59 59 59 61 61 62 62 62 62 63 63 63 64 64 64 65 65 66 67 4 Obsah 94 95 95 96 97 98 98 100 101 102 102 102 103 103 103 108 Zahájení hledání Ostatní aplikace Hodiny Kalendá Správce soubor Adobe Reader Správce aplikací RealPlayer Záznamník Psaní poznámek Výpocty Pevodník Slovník Nastavení Nastavení telefonu Nastavení volání Hledání nápovdy 110 Nápovda v pístroji 110 Podpora 111 Aktualizace softwaru telefonu a aplikací pomocí telefonu 111 Aktualizace softwaru telefonu pomocí pocítace 111 Nastavení 112 Pístupové kódy 112 Prodlouzení zivotnosti baterie 112 Zvtsení dostupné pamti 113 Chrate zivotní prostedí Úspory energie Recyklace Informace o výrobku a bezpecnostní informace Rejstík 114 114 114 115 121 Bezpecnost 5 Bezpecnost Seznamte se s tmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodrzování mze být nebezpecné nebo protizákonné. Dalsí informace najdete v úplné uzivatelské pírucce. [. . . ] Tip: Pro zvtsení a zmensení zobrazení mzete také polozit dva prsty na mapu. Jejich pohybem od sebe zobrazení mapy zvtsíte a pohybem k sob zmensíte. Kdyz je pi procházení mapy aktivní pipojení k internetu a pejdete do oblasti, která není pokryta zádnou z map ulozených v telefonu, telefon automaticky stáhne novou mapu. Vypnutí automatického stahování nových map mst > Internet > Pipojení > offline. V hlavním menu zvolte moznost Nové mapy mst jsou stahovány i pi aktualizaci na nejnovjsí verzi aplikace Mapy. Pi prvním spustní aplikace Mapy po aktualizaci zvolte moznost Pouzívejte Ovi Mapy online. Budete potebovat aktivní datové spojení. 70 Mapy Pokrytí map se v jednotlivých zemích a regionech lisí. Zobrazení mapy 1 2 3 4 Vybrané místo Oblast indikátor Zajímavé místo (napíklad nádrazí nebo muzeum) Oblast informací Zmna vzhledu mapy Zobrazení map v rzných rezimech pro snadnou identifikaci místa, kde se nacházíte. Vyberte ikonu a vyberte nkterou z následujících mozností: Zobrazení mapy -- Standardní zobrazení mapy nabízí snadno citelné podrobnosti, jako jsou názvy míst nebo císla silnic. Satelitní zobrazení -- K podrobnjsímu zobrazení slouzí satelitní obrázky. Topografické zobrazení -- Pehledné zobrazení typu povrchu, napíklad pi pohybu mimo cesty. 3D zobrazení -- Pro realistictjsí zobrazení mzete zmnit perspektivu mapy. Orientacní body -- Zobrazení významných budov a atrakcí. Mapy 71 Nocní rezim -- Ztlumení barev mapy. Pi cestování v noci je mapa v tomto rezimu citelnjsí. Linky veejné dopravy -- Zobrazení vybraných sluzeb veejné dopravy, napíklad tras metra nebo tramvaje. Dostupné moznosti a funkce se mohou v jednotlivých oblastech lisit. Stahování a aktualizace map Ulozte si nové mapy mst do telefonu ped cestou, abyste je v zahranicí mohli procházet bez pipojení k internetu. Ke stahování a aktualizaci map v telefonu potebujete aktivní spojení WLAN. Stahování map 1 Zvolte moznost Aktualizace > Pidat nové mapy. Chcete-li stahování dokoncit pozdji, zvolte moznost Pauza nebo Konec stah. . Tip: Nejnovjsí podrobné mapy a soubory hlasových pokyn mzete také stáhnout pomocí sady Nokia Ovi Suite do pocítace a zkopírovat je do telefonu. Chcete-li si sadu Nokia Ovi Suite stáhnout a nainstalovat, pejdte na adresu www. nokia. com/ software. [. . . ] Nokia, Nokia Connecting People a Cseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spolecnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiované výrobky a názvy spolecností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastník. Rozmnozování, penos, rozsiování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho cásti v jakékoli form je povoleno pouze po pedchozím písemném svolení spolecností Nokia. Nokia se ídí politikou neustálého vývoje. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky NOKIA C5-06

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu NOKIA C5-06 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag