Návod k použití NOKIA C5-00

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce NOKIA C5-00. Doufáme, že uživatelská příručka pro NOKIA C5-00 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku NOKIA C5-00.


NOKIA C5-00 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1249 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   NOKIA C5-00 (1262 ko)
   NOKIA C5-00 V1 (1209 ko)
   NOKIA C5-00 V2.1 (1181 ko)
   NOKIA C5-00 DATASHEET (2174 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze NOKIA C5-00

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] vydání 2 Obsah Panel kontakt Motivy Profily Telefon Volání Pijetí hovoru Iniciování videohovoru Pijmutí nebo odmítnutí videohovoru Pozadavky na sdílení videa Sdílení zivého videa a videoklip Iniciování konferencního hovoru Zrychlená volba Hlasová volba Záznamník Registry volání a datových penos Blokování hovor Povolená císla Pesmrování hovoru Nastavení hovor Nastavení sít Kontakty Zstate ve spojení s webovými páteli Kopírování kontakt Správa jmen a telefonních císel Ukládání a úpravy jmen a tel. císel Vyzváncí tóny, obrázky a texty volání pro kontakty Zprávy Posílání zpráv Psaní a odeslání zpráv E-mail O aplikaci Chat Pipojení Pipojení pocítace k webu Penásení obsahu z jiného pístroje 20 20 21 23 23 23 23 24 24 25 25 26 26 26 27 27 28 28 29 30 31 31 32 32 33 33 35 35 35 37 40 41 41 41 Obsah Bezpecnost O vasem pístroji Kanceláské aplikace Síové sluzby Zacínáme Tlacítka a cásti Instalace karty SIM a baterie Vlození pamové karty Poutko Nabíjení baterie Zapnutí a vypnutí pístroje Zámek klávesnice (keyguard) Ovládání hlasitosti Pipojení kompatibilního headsetu Pipojení datového kabelu USB Umístní antén Penásení obsahu z jiného pístroje Instalace sady Ovi Suite Ovi by Nokia O Obchod Ovi Vyjmutí pamové karty Vyjmutí baterie a SIM karty Základní pouzití Psaní textu Menu Indikátory na displeji Klávesové zkratky Profil Offline Pístupové kódy Nastavení konfigurace Prvodce nastavením Vzdálené zamykání Pizpsobení pístroje Domovská obrazovka 5 5 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 11 11 12 12 12 13 13 14 14 15 15 17 17 18 18 19 19 20 20 © 2010-2011 Nokia. Vsechna práva vyhrazena. Obsah Bluetooth Datový kabel Synchronizace Web Webový prohlízec Procházení webu O aplikaci Hledání Panel nástroj prohlízece Navigace na stránkách Webová vysílání a blogy Hledání obsahu Zálozky Hledání událostí v okolí Vymazání vyrovnávací pamti Ukoncení pipojení Zabezpecení spojení Nastavení webu Urcování polohy Systém GPS A-GPS (Assisted GPS) Mapy Orientacní body GPS data Hudba a zvuk Hudba Ovi Hudební pehrávac FM rádio Fotoaparát Fotografování Nahrávání videoklipu Obrázky a videa O°aplikaci Galerie Share online Videocentrum 42 45 45 47 47 47 47 48 48 48 49 49 49 50 50 50 51 53 53 53 54 62 62 64 64 64 66 67 67 67 68 68 68 69 Práce s casem Kalendá Budík Nastavení hodin Kanceláské aplikace Prohlízec PDF Slovník O sad Quickoffice Pevodník Kalkulacka Aktivní poznámky Poznámky Zip manager Nastavení Nastavení aplikace Zabezpecení pístroje a SIM karty Obecné nastavení píslusenství Obnovení pvodního nastavení Správa dat Instalování aplikací Správce soubor Správce pístroje Chránný obsah 3 71 71 72 73 74 74 74 74 74 75 75 76 77 78 78 78 78 78 80 80 81 82 83 Hledání nápovdy 85 Podpora 85 Udrzování softwaru pístroje a aplikací v aktuálním stavu 85 Prodlouzení zivotnosti baterie 86 Nápovda v pístroji 87 Chrate zivotní prostedí Úspory energie Recyklace Informace o výrobku a bezpecnostní informace 88 88 88 88 © 2010-2011 Nokia. Vsechna práva vyhrazena. 4 Obsah 95 Rejstík © 2010-2011 Nokia. [. . . ] Vymazání vyrovnávací pamti Vyprázdnní mezipamti pispívá k bezpecnosti dat. Zvolte moznost Volby > Vymazat privátní data > Vyrovnávací pam. Vyrovnávací pam slouzí k docasnému ukládání dat. Pokud jste se pokouseli o pístup k dvrným informacím vyzadujícím hesla nebo si k nim zjednali pístup, vymazte vyrovnávací pam po kazdém pouzití. Informace nebo sluzby, které jste pouzívali, jsou ulozené ve vyrovnávací pamti. Ukoncení pipojení Ukoncení pipojení a zavení prohlízece Zvolte moznost Volby > Konec. Web by platný být ml, zkontrolujte, zda je v pístroji nastaveno správné datum a cas. Ped zmnou nastavení jakéhokoli certifikátu se musíte ujistit, ze mzete dvovat vlastníkovi certifikátu a ze certifikát skutecn nálezí uvedenému vlastníkovi. Nastavení webu Pomocí rzných nastavení mzete vylepsit procházení webu podle svých poteb. > Web a Volby > Zvolte moznost Nastavení a vyberte nkterou z následujících mozností: Obecné nastavení Pístupový bod -- Zmte výchozí pístupový bod. Jeden nebo více pístupových bod mze být v pístroji pednastaveno poskytovatelem sluzby. Mozná nebudete mít moznost je mnit, vytváet, upravovat nebo odstraovat. Seznam historie -- Pokud bhem prohlízení zvolíte Zapnutý, pak si mzete zobrazit seznam v této relaci navstívených stránek volbou Zpt. Bezpecnostní výstrahy -- Zobrazí nebo skryje bezpecnostní varování. Skript Java/ECMA -- Povolí nebo zakáze pouzívání skript. Chyby skriptu Java/ECMA -- Nastavení pístroje na pijímání upozornní skript. © 2010-2011 Nokia. Vsechna práva vyhrazena. 51 Otevít pi stahování -- Povolení otevírání soubor bhem stahování. Nastavení stránky Nacíst obsah -- Zvolte, zda se bhem prohlízení mají nacítat obrázky a dalsí objekty. Pokud zvolíte Pouze text, pak mzete nacíst obrázky nebo objekty bhem prohlízení volbou Volby > Volby zobrazení > Nacíst obrázky. Výchozí kódování -- Pokud se znaky textu nezobrazují správn, mzete vybrat jiné kódování podle jazyka aktuální stránky. Blokovat pekryvná okna -- Povolení nebo zakázání automatického otevírání pekryvných oken pi procházení. Automatická aktualizace -- Nastavení automatické aktualizace webových stránek pi procházení. Velikost písma -- Definuje velikost písma pouzitého pro webové stránky. [. . . ] Tento pístroj je v souladu s cástí 15 pravidel FCC. Provoz musí splovat následující dv podmínky: (1) Tento pístroj nesmí zpsobovat skodlivé rusení a (2) tento pístroj musí tolerovat veskeré zachycené rusení, vcetn toho, které mze zpsobit jeho nezádoucí cinnost. Veskeré zmny nebo úpravy, které nejsou výslovn schváleny spolecností Nokia, mohou zpsobit ztrátu uzivatelova oprávnní k uzívání tohoto zaízení. UPOZORNNÍ FCC Spolecnost NOKIA CORPORATION tímto prohlasuje, ze tento výrobek RM-645 je ve shod se základními pozadavky a dalsími píslusnými ustanoveními smrnice 1999/5/ES. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky NOKIA C5-00

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu NOKIA C5-00 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag