Návod k použití NOKIA C2-05

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce NOKIA C2-05. Doufáme, že uživatelská příručka pro NOKIA C2-05 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku NOKIA C2-05.


NOKIA C2-05 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1251 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   NOKIA C2-05 (1184 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze NOKIA C2-05

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] vydání 2 Obsah Pizpsobení telefonu Výchozí zobrazení Pizpsobení výchozího zobrazení Pidávání zástupc do výchozího zobrazení Pizpsobení tón telefonu Pipojení Bluetooth Datový USB kabel Hodiny Zmna data a casu Budík Hudba a zvuk Pehrávac médií FM rádio E-mail a Chat O aplikaci E-mail Posílání posty Ctení posty a odpovídání na postu O aplikaci Chat Chatování s páteli Prohlízení webu O webovém prohlízeci Procházení webu Pidání zálozky Pizpsobení velikosti webové stránky displeji telefonu Setení náklad za penosy dat Vymazání historie procházení Nokia Services Nokia Services Dostupnost a ceny sluzeb Nokia Services Pístup ke sluzbám Nokia Services Obrázky a video 18 18 18 18 19 19 19 20 20 20 21 21 21 23 25 25 25 25 25 25 26 26 26 27 27 27 28 28 28 28 29 29 Obsah Bezpecnost Zacínáme Tlacítka a cásti telefonu Vlození SIM karty nebo baterie Vlození pamové karty Nabíjení baterie Zapnutí a vypnutí telefonu Anténa GSM Pipojení poutka 4 5 5 6 7 8 9 10 10 Základní pouzívání 10 Pístupové kódy 10 Zamknutí klávesnice 11 Indikátory 11 Kopírování kontakt nebo obrázk ze starého telefonu 12 Nastavení hlasitosti hovoru, skladby nebo videa 12 Pouzívání pístroje v rezimu offline 13 Volání Volání Volání posledního volaného císla Zobrazení nepijatých hovor Kontakty Ulození jména a telefonního císla Zrychlená volba Psaní textu Pepínání mezi rezimy psaní textu Tradicní psaní Prediktivní zpsob psaní Zprávy Posílání zpráv Poslech hlasových zpráv Posílání zvukových zpráv 13 13 13 13 14 14 14 14 14 15 15 16 16 17 17 Obsah Fotografování 29 Nahrávání videa 29 Posílání obrázk nebo videosoubor 29 Hledání nápovdy Podpora Objednání sluzby Tipy a nabídky Udrzování telefonu v aktuálním stavu Chrate zivotní prostedí Úspory energie Recyklace 30 30 30 31 33 33 33 3 Informace o výrobku a bezpecnostní informace 34 Rejstík 40 4 Bezpecnost Bezpecnost Seznamte se s tmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodrzování mze být nebezpecné nebo protizákonné. Dalsí informace najdete v úplné uzivatelské pírucce. VYPNTE TAM, KDE JE POUZÍVÁNÍ PÍSTROJE ZAKÁZÁNO V místech, kde není povoleno pouzívání mobilních telefon nebo kde mze pístroj zpsobit rusení ci nebezpecí, napíklad v letadle, v nemocnicích a v blízkosti zdravotnických pístroj, paliv, chemických látek nebo v místech, kde se provádí odstely za pomoci trhavin, pístroj vypínejte. [. . . ] Zobrazení historie procházení, doporucených server a zálozek Mezi kartami Historie, Doporuc. a Oblíbené mzete pecházet stisknutím navigacního tlacítka vlevo nebo vpravo. Pechod na webovou stránku Pejdte na panel adres a zadejte adresu. Piblízení Pejdte na pozadovanou cást stránky a vyberte oblast. Hledání v internetu Pejdte do pole hledání a zadejte hledané slovo. Na pozádání vyberte výchozí modul hledání. Prohlízení webu Návrat na díve navstívenou webovou stránku Pejdte na kartu Historie a vyberte webovou stránku. 27 Tip: Ze sluzby Nokia Obchod mzete stahovat webové aplikace. Pi prvním otevení bude webová aplikace pidána jako zálozka. Pidání zálozky Pokud navstvujete stále stejné stránky, ulozte si na n pro snadný pístup zálozky. Pi procházení webu zvolte moznost Volby > Pidat k oblíbeným. Pechod na zalozenou webovou stránku Pejdte na kartu Oblíbené a vyberte zálozku. Pizpsobení velikosti webové stránky displeji telefonu Webový prohlízec dokáze webové stránky optimalizovat pro displej telefonu. Místo piblizování bude webová stránka uspoádána do jediného sloupce vtsího, citelnjsího textu a obrázk. Zvolte moznost Volby > Nástroje > Zobrazení sloupc. Chcete-li rychle pejít na rzné cásti webové stránky, vyberte nkterou z následujících mozností: / Pechod na pedchozí nebo dalsí cást webové stránky. Toto zobrazení není k dispozici pro webové servery urcené pro mobilní pouzívání. Setení náklad za penosy dat Chcete procházet web levnji?Pokud nemáte u poskytovatele objednán datový pausál, mzete snízit kvalitu obrázk. Mzete také sledovat, kolik dat vyuzíváte. 28 Nokia Services Vyberte moznost Menu > Internet. Webový prohlízec pouzívá snízenou kvalitu obrázk pi výchozím nastavení. Zvýsení kvality obrázk mze vést ke zvýsení náklad na penosy dat. Zmna kvality obrázk Zvolte moznost Volby > Nástroje > Nastavení > Kvalita obrázk a vyberte pozadovanou kvalitu obrázk. Kontrola objemu stazených a odeslaných dat Vyberte moznost Volby > Nástroje > Vyuzití dat. [. . . ] Hodnoty SAR se mohou lisit podle národních pozadavk, pozadavk na testování a frekvence pouzité v síti. Dalsí informace o SAR mohou být uvedeny v informacích o výrobku na webu www. nokia. com. Copyright a dalsí upozornní PROHLÁSENÍ O SHOD Spolecnost NOKIA CORPORATION tímto prohlasuje, ze tento výrobek RM-724 je ve shod se základními pozadavky a dalsími píslusnými ustanoveními smrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlásení o shod naleznete na adrese http://www. nokia. com/ phones/declaration_of_conformity/. Nokia, Nokia Connecting People a WE: logo jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spolecnosti Nokia Corporation. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky NOKIA C2-05

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu NOKIA C2-05 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag