Návod k použití NOKIA C2-03

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce NOKIA C2-03. Doufáme, že uživatelská příručka pro NOKIA C2-03 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku NOKIA C2-03.


NOKIA C2-03 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1703 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   NOKIA C2-03 (1636 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze NOKIA C2-03

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] vydání 2 Obsah Prediktivní zpsob psaní 4 5 5 5 6 7 8 9 10 10 11 11 11 12 13 13 14 14 15 15 16 16 16 16 17 17 17 18 18 18 Zprávy Posílání zpráv Nactení multimediální zprávy Poslech hlasových zpráv Posílání zvukových zpráv Pizpsobení telefonu Výchozí zobrazení Pizpsobení výchozího zobrazení Pizpsobení tón telefonu Práce s casem Zmna data a casu Nastavení upozornní Pidání schzky Pipojení Bluetooth Datový USB kabel Hudba a zvuk FM rádio pehrávac médií 19 19 19 20 21 21 21 21 22 22 23 23 24 24 24 24 25 26 26 27 Obsah Bezpecnost Zacínáme Telefon na dv SIM karty Tlacítka a cásti telefonu Vlození SIM karty a baterie Vlození druhé SIM karty Vlození pamové karty Nabíjení baterie Pipojení poutka Zapnutí a vypnutí telefonu Anténa GSM Základní pouzívání Pístupové kódy Nastavení pouzívané SIM karty Zamknutí a odemknutí tlacítek a displeje Akce na dotykové obrazovce Spustní aplikace nebo funkce pejetím prstem Indikátory Kopírování kontakt nebo zpráv ze starého telefonu Nastavení hlasitosti hovoru, skladby nebo videa Volání Volání Volání posledního volaného císla Zobrazení nepijatých hovor Kontakty Ulození jména a telefonního císla Zrychlená volba Psaní textu Pepínání mezi rezimy psaní textu Tradicní psaní Obrázky a video 28 Fotografování 28 Nahrávání videa 28 Posílání obrázk nebo videosoubor 28 sí 29 O webovém prohlízeci 29 Procházení webu 29 Pizpsobení velikosti webové stránky displeji telefonu 30 Pidání zálozky 30 Vymazání historie procházení 31 Stálé spojení s webovými páteli O aplikaci Komunity 31 31 Obsah E-mail a chat O aplikaci E-mail Posílání posty Ctení posty a odpovídání na postu O aplikaci Chat Chatování s páteli Mapy O Mapách Zobrazení aktuální polohy na map Hledání míst Sdílení aktuální polohy nebo místa Vytvoení psí trasy Sluzby Ovi spolecnosti Nokia Dostupnost a ceny sluzeb Ovi spolecnosti Nokia Pístup ke sluzbám Ovi spolecnosti Nokia Hledání nápovdy Podpora Objednání sluzby Tipy a nabídky Udrzování telefonu v aktuálním stavu Chrate zivotní prostedí Úspory energie Recyklace Informace o výrobku a bezpecnostní informace Rejstík 32 32 32 32 32 32 33 33 34 34 34 35 35 35 35 35 35 36 36 38 38 39 39 46 3 4 Bezpecnost Bezpecnost Seznamte se s tmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodrzování mze být nebezpecné nebo protizákonné. Dalsí informace najdete v úplné uzivatelské pírucce. VYPNTE TAM, KDE JE POUZÍVÁNÍ PÍSTROJE ZAKÁZÁNO V místech, kde není povoleno pouzívání mobilních telefon nebo kde mze pístroj zpsobit rusení ci nebezpecí, napíklad v letadle, v nemocnicích a v blízkosti zdravotnických pístroj, paliv, chemických látek nebo v místech, kde se provádí odstely za pomoci trhavin, pístroj vypínejte. [. . . ] a Oblíbené mzete pecházet pejetím vlevo nebo vpravo. Pechod na webovou stránku Pejdte na panel adres a zadejte adresu. Pohyb po webové stránce Stránku mzete petahovat prstem. 30 sí Piblízení Vyberte pozadovanou oblast webové stránky. Hledání v internetu Pejdte do pole hledání a zadejte hledané slovo. Na pozádání vyberte výchozí modul hledání. Návrat na díve navstívenou webovou stránku Pejdte na kartu Historie a vyberte webovou stránku. Tip: Ze sluzby Ovi Obchod spolecnosti Nokia mzete stahovat webové aplikace. Pi prvním spustní bude webová aplikace pidána jako zálozka. Dalsí informace o sluzb Ovi Obchod najdete na webu www. ovi. com. Pizpsobení velikosti webové stránky displeji telefonu Webový prohlízec dokáze webové stránky optimalizovat pro displej telefonu. Místo piblizování bude webová stránka uspoádána do jediného sloupce vtsího, citelnjsího textu a obrázk. Chcete-li rychle pejít na rzné cásti webové stránky, vyberte nkterou z následujících mozností: / Pechod na pedchozí nebo dalsí cást webové stránky. Toto zobrazení není k dispozici pro webové servery urcené pro mobilní pouzívání. Pidání zálozky Pokud navstvujete stále stejné stránky, ulozte si na n pro snadný pístup zálozky. Zvolte moznost Menu > Internet. Stálé spojení s webovými páteli Pro procházení zvolte moznost > Pidat k oblíbeným. 31 Pechod na zalozenou webovou stránku Pejdte na kartu Oblíbené a vyberte zálozku. Vymazání historie procházení Zvolte moznost Menu > Internet. Vymazání ulozených soubor cookie a text ulozených ve webových formuláích > Nástroje > Nastavení > Vymazat soub. cookie nebo Vymazat Zvolte moznost návrhy. Stálé spojení s webovými páteli O aplikaci Komunity Zvolte moznost Menu > Aplikace > Aplikace a hry > Komunity a pihlaste se k odpovídajícím sluzbám sociálních sítí. Aplikace Komunity vám pomze rozsíit zázitky ze sociálních sítí. Pi pihlásení k sociálním sítím, jako je Facebook nebo Twitter, máte k dispozici následující moznosti: · · · Sledování informací o situaci pátel Publikování informací o své situaci Okamzité sdílení snímk poízených fotoaparátem K dispozici jsou pouze funkce podporované píslusnou sluzbou sociální sít. Pouzívání sluzeb sociálních sítí vyzaduje podporu sít. To mze vyzadovat penos velkého mnozství dat a odpovídající poplatky za penos dat. [. . . ] Nokia, Nokia Connecting People, Ovi a WE: logo jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spolecnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiované výrobky a názvy spolecností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastník. Rozmnozování, penos, rozsiování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho cásti v jakékoli form je povoleno pouze po pedchozím písemném svolení spolecností Nokia. Nokia se ídí politikou neustálého vývoje. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky NOKIA C2-03

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu NOKIA C2-03 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag