Návod k použití NOKIA 8800 GOLD ARTE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce NOKIA 8800 GOLD ARTE. Doufáme, že uživatelská příručka pro NOKIA 8800 GOLD ARTE bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku NOKIA 8800 GOLD ARTE.


NOKIA 8800 GOLD ARTE : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1009 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   NOKIA 8800 GOLD ARTE (690 ko)
   NOKIA 8800 GOLD ARTE (690 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze NOKIA 8800 GOLD ARTE

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] U¾ivatelská pøíruèka Nokia 8800e Carbon Arte 9211535 1. vydání CS 0434 PROHLÁ©ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e se výrobek RM-233 shoduje se základními po¾adavky a dal¹ími dùle¾itými ustanoveními Smìrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlá¹ení o shodì naleznete na adrese http://www. nokia. com/phones/declaration_of_conformity/. © 2008 Nokia. Nokia, Nokia Connecting People a Navi jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. [. . . ] Doèasný -- nastavení profilu, aby byl aktivní pouze po urèitou dobu v rozsahu 24 hodin. Po této dobì se aktivuje pøedchozí profil. 28 Protokol Motivy Zvolte Menu > Nastavení > Motivy a poté vyberte z tìchto mo¾ností: Zvolit motiv -- nastavení motivu. Sta¾ení motivu -- otevøení seznamu odkazù, ze kterých mù¾ete stáhnout dal¹í motivy. Zvolte Volby > Ulo¾it pro ulo¾ení zmìnìného nastavení nebo Zru¹it pro ponechání nastavení beze zmìn. Zvolíte-li nejvy¹¹í úroveò vyzvánìcího tónu, dosáhne se nejvy¹¹í úrovnì vyzvánìcího tónu po nìkolika sekundách. Displej V nastavení displeje mù¾ete zmìnit vzhled displeje. Nastavení pohotovostního re¾imu Zvolte Menu > Nastavení > Displej a poté vyberte z tìchto mo¾ností: Tapeta -- nastavení obrázku nebo sady obrázkù, které telefon zobrazí v pohotovostním re¾imu. Zvolte Tapety > Obrázek nebo Sada obrázkù, vyhledejte slo¾ku, ve které chcete zvolit obrázek nebo sadu obrázkù, a vyberte po¾adované. re¾im -- volba, zda telefon zobrazí aktivní pohotovostní re¾im. -- výbìr barvy textù na displeji v pohotovostním re¾imu. klávesy -- zobrazení ikon aktuálních klávesových zkratek navigaèní klávesy v pohotovostním re¾imu, je-li vypnut aktivní pohotovostní re¾im. Detaily upozornìní -- zobrazení nebo skrytí detailù, napøíklad informací o kontaktu, v upozornìních na nepøijaté hovory a pøijaté zprávy. Animace krytu -- telefon pøi otevírání a zavírání zobrazí animaci a pøehraje tón (v závislosti na motivu). Velikost písma -- nastavení velikosti písma pro ètení a psaní zpráv a zobrazování kontaktù a webových stránek. Logo operátora -- nastavení telefonu, aby zobrazoval nebo nezobrazoval logo operátora, pokud je k dispozici. Informace o buòce > Zapnuto -- pro pøíjem informací od operátora sítì, v závislosti na pou¾ité buòce sítì (sí»ová slu¾ba). Nastavení 29 Datum a èas Zvolte Menu > Nastavení > Datum a èas > Nastav. data/èasu (sí»ová slu¾ba) pro zmìnu nastavení èasu, èasové zóny a data. Osobní klávesové zkratky Prostøednictvím osobních klávesových zkratek máte rychlý pøístup k èasto pou¾ívaným funkcím telefonu. Levá výbìrová klávesa Pro zvolení funkce ze seznamu zvolte Menu > Nastavení > Osobní kláv. > Levá výbìrová kláv. . Pravá výbìrová klávesa Pro zvolení funkce ze seznamu zvolte Menu > Nastavení > Osobní kláv. > Pravá výbìrová kláv. . Navigaèní klávesa Pro pøirazení jiných funkcí telefonu z pøedem pøipraveného seznamu navigaèní klávese zvolte Menu > Nastavení > Osobní kláv. > Navigaèní klávesa. Aktivní pohotovostní re¾im Pro zvolení funkce ze seznamu zvolte Menu > Nastavení > Osobní kláv. Synchronizace a zálohování Zvolte Menu > Nastavení > Synchr. pro synchronizování nebo kopírování dat mezi va¹ím telefonem a jiným telefonem nebo vzdáleným serverem (sí»ová slu¾ba). Výmìna telefonu -- synchronizování nebo kopírování dat mezi dvìma telefony. Vytvoøit zálohu -- vytvoøení zálohy zvoleného obsahu a ulo¾ení zálohy do vnitøní pamìti. [. . . ] Pro nezbytnou komunikaci, jako napøíklad v pøípadì lékaøské pohotovosti, byste nikdy nemìli spoléhat pouze na bezdrátový pøístroj. Provádìní tísòového volání: 1. Není-li pøístroj zapnutý, zapnìte jej. Zkontrolujte, zda je k dispozici odpovídající intenzita signálu. Podle toho, z jakého pøístroje voláte, proveïte tyto kroky: · Vlo¾te SIM kartu, pokud ji pøístroj pou¾ívá. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky NOKIA 8800 GOLD ARTE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu NOKIA 8800 GOLD ARTE bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag