Návod k použití NOKIA 701

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce NOKIA 701. Doufáme, že uživatelská příručka pro NOKIA 701 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku NOKIA 701.


NOKIA 701 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4030 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   NOKIA 701 (3883 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze NOKIA 701

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] vydání 2 Obsah Pizpsobení Profily Zmna motivu Domovská obrazovka Uspoádání aplikací Stahování her, aplikací a jiných polozek Telefon Volání telefonního císla Píjem hovoru Zapnutí reproduktoru v prbhu hovoru Hledání kontakt z císelníku Odmítnutí hovoru Vypnutí zvuku otocením Volání kontaktu Ztlumení bhem hovoru Píjem cekajícího hovoru Videohovor Píjem videohovoru Odmítnutí videohovoru Konferencní hovor Volání nejcastji pouzívaných císel Hlasové volání kontaktu Internetová volání Volání posledního volaného císla Nahrávání telefonních rozhovor Zobrazení nepijatých hovor Volání hlasové schránky Pesmrování hovor do hlasové schránky nebo na jiné telefonní císlo Blokování volání nebo pijímání hovor Povolení volání pouze na urcitá císla Sdílení videa Kontakty O aplikaci Kontakty Ukládání telefonních císel a adres Ulození císla z pijatého hovoru nebo zprávy 32 32 34 34 37 37 38 38 38 38 38 39 40 40 40 41 41 42 42 43 44 44 45 46 46 46 47 47 48 48 49 51 51 51 51 Obsah Bezpecnost 5 Zacínáme 7 Tlacítka a cásti 7 Vlození SIM karty a baterie 9 Vlození pamové karty 11 Nabíjení 12 Zapnutí a vypnutí telefonu 14 První pouzití telefonu 14 Kopírování kontakt nebo obrázk ze starého telefonu 15 Zamknutí a odemknutí tlacítek a displeje 16 Umístní antén 16 Zmna hlasitosti hovoru, skladby nebo videoklipu 17 Pipevnní poutka 17 Headset 18 Navstivte sluzbu Nokia Obchod 18 Práce s uzivatelskou píruckou v telefonu 19 Instalace sady Nokia Ovi Suite do pocítace Základní pouzití Pouzívání panelu nástroj Akce na dotykové obrazovce Pouzívání zkratek Pepínání mezi spustnými aplikacemi Psaní textu Indikátory na displeji Nastavení svtelného upozornní na nepijaté hovory nebo zprávy Hledání v telefonu a na internetu Práce s telefonem off-line Prodlouzení zivotnosti baterie Obnovení pvodního nastavení 19 21 21 21 23 23 24 28 29 29 30 30 32 Obsah Rychlé kontaktování nejdlezitjsích osob Pidání dlezitých kontakt na domovskou obrazovku Nastavení vyzváncího tónu pro kontakt Pidání obrázku kontaktu Posílání kontaktních údaj pomocí funkce Moje vizitka Vytvoení skupiny kontakt Odeslání zprávy skupin osob Kopírování kontakt ze SIM karty do telefonu Zálohování kontakt na server Nokia Services Zprávy O aplikaci Zprávy Posílání zpráv Odeslání zprávy kontaktu Posílání zvukových zpráv Ctení pijatých zpráv Zobrazení konverzace Poslech textové zprávy Zmna jazyka E-mail O aplikaci E-mail Získání bezplatného e-mailového úctu Nokia Aplikace Exchange ActiveSync Pidání schránky Ctení pijaté posty Odeslání zprávy Odpov na pozvánku na schzku Otevírání posty z domovské obrazovky Internet Webový prohlízec Procházení webu Pidání zálozky Objednávání webových zdroj 3 64 52 52 53 53 53 54 54 54 54 55 55 55 56 56 57 57 58 58 59 59 59 59 60 60 61 62 62 62 62 63 63 Sociální sít 64 O aplikaci Sociální sít 64 Prohlízení informací o situaci kamarád v jediném zobrazení 65 Posílání informací o vlastní situaci do sociálních sítí 65 Propojení pátel online a jejich kontaktních údaj 65 Zobrazení informací o situaci pátel na domovské obrazovce 66 Odeslání obrázku nebo videosouboru do sluzby 66 Sdílení údaje o míst v informacích o své situaci 66 Kontaktování pátel ze sociální sít 67 Pidání události do kalendáe telefonu 67 Foto-Video 67 Fotoaparát 67 Fotografování 68 Ulození informací o míst k obrázkm a videosouborm 68 Fotografování pi slabém osvtlení 69 Tipy k obrázkm a videu 69 Nahrávání videoklipu 70 Odeslání obrázku nebo videosouboru 70 Sdílení fotografie nebo videa pímo z fotoaparátu 71 Obrázky a video Galerie Úpravy poízených snímk Editor videa Prohlízení obrázk a videa v televizoru Video a televize Videa 72 72 75 75 76 77 77 4 Obsah 78 78 80 81 81 82 83 84 84 85 89 94 96 96 96 99 102 102 103 103 103 103 104 104 104 106 108 108 109 109 110 111 112 112 113 Pipojení VPN Ukoncení pipojení k síti NFC Bluetooth USB, datový kabel Získání dalsí nápovdy Podpora Pístupové kódy Chrate zivotní prostedí Úspory energie Recyklace 115 115 116 118 121 123 123 123 124 124 125 Hudba a zvuk Hudební pehrávac Sluzba Hudba Nokia Chránný obsah Nahrávání zvuku Pehrávání hudby pes rádio FM rádio Mapy Aplikace Mapy Navigace k cíli Hledání a zobrazování míst Ukládání a sdílení míst Hlásení nesprávných informací mapy Práce s casem Hodiny Kalendá Kancelá Quickoffice Ctení dokument PDF Práce s kalkulackou Vytvoení nákupního seznamu Pekládání slov Otevírání a vytváení soubor zip Práce s telefonem Udrzování softwaru telefonu a aplikací v aktuálním stavu Správa soubor Uvolnní pamti telefonu Správa aplikací Synchronizace obsahu Kopírování kontakt nebo obrázk mezi telefony Ochrana telefonu Píprava telefonu na recyklaci Pipojení Pipojení k internetu Wi-Fi Informace o výrobku a bezpecnostní informace 125 Rejstík 132 Bezpecnost 5 Bezpecnost Seznamte se s tmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodrzování mze být nebezpecné nebo protizákonné. Pro dalsí informace si pectte úplnou uzivatelskou pírucku. VYPNTE TAM, KDE JE POUZÍVÁNÍ PÍSTROJE ZAKÁZÁNO V místech, kde není povoleno pouzívání mobilních telefon nebo kde mze pístroj zpsobit rusení ci nebezpecí, napíklad v letadle, v nemocnicích a v blízkosti zdravotnických pístroj, paliv, chemických látek nebo v místech, kde se provádí odstely za pomoci trhavin, pístroj vypínejte. [. . . ] V rezimu úprav mzete upravit délku videoklipu nebo nastavit dobu zobrazení obrázku. > Galerie. Chcete-li film pozdji spustit, zvolte moznost Vytvoení prezentace Chcete z fotografií z dovolené vytvoit stylovou prezentaci?Sablony pro rzné nálady a události vám pomohou vytvoit prezentace k narozeninám, na vecírky nebo z dovolené. Zvolte moznost 1 2 3 4 5 > Editor videí a . Vyberte sablonu, kterou chcete v prezentaci pouzít. Chcete-li do prezentace pidat obrázky, zvolte moznost Chcete-li pidat zvukové soubory pehrávané na pozadí, zvolte moznost Chcete-li zadat název, zvolte moznost . Chcete-li prezentaci ulozit, zvolte moznost Prezentaci mzete pozdji upravit. . > Chcete-li prezentaci pozdji spustit, zvolte moznost Prohlízení obrázk a videa v televizoru Obrázky a videa mzete sledovat v kompatibilním televizoru. Musíte pouzít videokabel Nokia (dodávaný samostatn) a mozná bude nutné upravit nastavení televizního výstupu a pomr stran. Chcete-li zmnit nastavení televizního > Nastavení a Telefon > Píslusenství > TV výstup. výstupu, zvolte moznost 1 2 3 Pipojte videokabel Nokia k píslusnému vstupu kompatibilního televizoru. Druhý konec videokabelu Nokia pipojte k audiovizuálnímu konektoru Nokia v telefonu. Mozná bude nutné vybrat rezim pipojení Kabel pro TV výstup. Najdte soubor, který chcete zobrazit. Video a televize 77 Nepipojujte výrobky, které vytváejí výstupní signál, protoze by to mohlo zaízení poskodit. Nepipojujte zádný napový zdroj do AV konektoru Nokia. Kdyz do AV konektoru Nokia pipojujete sluchátka nebo libovolné externí zaízení jiné nez schválené spolecností Nokia pro pouzití s tímto pístrojem, vnujte zvýsenou pozornost nastavení hlasitosti. Video a televize Videa O aplikaci Videa Zvolte moznost > Videa. Kdyz jste na cestách, mzete v telefonu procházet, stahovat a sledovat videa. Dalsí informace najdete na stránce www. nokia. com/support. Pouzívání sluzeb nebo stahování obsahu mze vyzadovat penos velkého mnozství dat, který mze být zpoplatnn. Pehrání videa Zvolte moznost > Videa. Chcete-li procházet svou sbírku videa, pejdte na kartu . videoklipy, které jste nahráli, zvolte moznost Chcete-li stahovat videa ze sluzby Nokia Obchod, pejdte na kartu . 78 Hudba a zvuk Sledování videa Vyberte video, které chcete pehrát. Chcete-li pouzít ovládací tlacítka pehrávace videa, klepnte na obrazovku. Pozastavení a nové spustní pehrávání Zvolte moznost nebo . Rychlé posunutí vped nebo vzad nebo Stisknte a podrzte moznost . Pokud video nemá stejný pomr stran jako displej telefonu, mzete obraz piblízit nebo roztáhnout na celý displej. [. . . ] Dalsí informace, vcetn informací týkajících se uzití pro reklamní, interní a podnikatelské úcely, je mozné získat od spolecnosti MPEG LA, LLC. THIS SOFTWARE IS PROVIDED FOR USE WITH VALIDLY LICENSED COPIES OF MICROSOFT OFFICE COMMUNICATIONS SERVER 2007 R2 AND LYNC 2010. IF YOU DO NOT HAVE A VALID LICENSE TO MICROSOFT OFFICE COMMUNICATIONS SERVER 2007 R2 OR LYNC 2010, YOU MAY NOT USE THIS SOFTWARE. Copyright a dalsí upozornní 131 V maximální míe povolené píslusnými právními pedpisy nejsou spolecnost Nokia ani jakýkoli z jejích poskytovatel licence za zádných okolností odpovdni za jakoukoli ztrátu dat nebo píjm ani za zvlástní, náhodné, následné ci nepímé skody zpsobené jakýmkoli zpsobem. Obsah tohoto dokumentu je dodáván "jak stojí a lezí". [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky NOKIA 701

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu NOKIA 701 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag