Návod k použití NOKIA 700

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce NOKIA 700. Doufáme, že uživatelská příručka pro NOKIA 700 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku NOKIA 700.


NOKIA 700 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4452 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   NOKIA 700 (4316 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze NOKIA 700

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] vydání 2 Obsah Zmna motivu Domovská obrazovka Uspoádání aplikací Nokia Store 31 31 34 34 Obsah Bezpecnost Zacínáme Tlacítka a cásti Vlození SIM karty Vlození pamové karty Nabíjení baterie Nabíjení baterie pes rozhraní USB Zmna hlasitosti hovoru, skladby nebo videoklipu Headset Zamknutí tlacítek a displeje Umístní antén Rusení hluku Zapnutí a vypnutí telefonu První pouzití telefonu Úcet Nokia Kopírování kontakt nebo obrázk ze starého telefonu Pipevnní poutka Pístupové kódy Práce s uzivatelskou píruckou v telefonu 5 7 7 7 9 11 12 12 13 13 14 14 14 15 15 16 17 17 18 Telefon 37 Volání telefonního císla 37 Hledání kontakt z císelníku 37 Volání kontaktu 38 Volání nejcastji pouzívaných císel 38 Hlasové volání kontaktu 38 Konferencní hovor 39 Zapnutí reproduktoru v prbhu hovoru 40 Telefonování pes internet 40 Volání posledního volaného císla 41 Nahrávání telefonních rozhovor 41 Vypnutí zvuku otocením 42 Zobrazení nepijatých hovor 42 Volání hlasové schránky 42 Pesmrování hovor do hlasové schránky nebo na jiné telefonní císlo 43 Blokování volání nebo pijímání hovor 43 Povolení volání pouze na urcitá císla 44 Sdílení videa 45 Kontakty O aplikaci Kontakty Posílání kontaktních údaj pomocí funkce Moje vizitka Ukládání telefonních císel a adres Ulození císla z pijatého hovoru nebo zprávy Rychlé kontaktování nejdlezitjsích osob Pidání dlezitých kontakt na domovskou obrazovku Pidání obrázku kontaktu Nastavení vyzváncího tónu pro kontakt Vytvoení skupiny kontakt 46 46 47 47 47 48 48 49 49 49 Základní pouzívání 18 Pouzívání panelu nástroj 18 Akce na dotykové obrazovce 19 Pouzívání zkratek 21 Pepínání mezi spustnými aplikacemi 21 Indikátory na displeji 22 Nastavení svtelného upozornní na nepijaté hovory nebo zprávy 23 Psaní textu 23 Hledání v telefonu a na internetu 27 Prodlouzení zivotnosti baterie 27 Pizpsobení pístroje Profily 29 29 Obsah Odeslání zprávy skupin osob 50 Kopírování kontakt ze SIM karty do telefonu 50 Zálohování kontakt na server Nokia Services 50 Zprávy O aplikaci Zprávy Posílání zpráv Posílání zvukových zpráv Ctení pijatých zpráv Zobrazení konverzace Poslech textové zprávy Zmna jazyka E-mail O aplikaci Posta Aplikace Exchange ActiveSync Pidání schránky Ctení pijaté posty Odeslání zprávy Odpov na pozvánku na schzku Otevírání posty z domovské obrazovky Internet Webový prohlízec Procházení webu Pidání zálozky Objednávání webových zdroj 50 50 51 52 52 53 53 54 54 54 54 55 56 56 57 57 58 58 58 59 59 Odeslání obrázku nebo videosouboru do sluzby Sdílení údaje o míst v informacích o své situaci Kontaktování pátel ze sociální sít Pidání události do kalendáe telefonu Foto-Video Fotoaparát Fotografování Tipy k obrázkm a videu Fotografování pi slabém osvtlení Ulození informací o míst k obrázkm a videosouborm Odeslání obrázku nebo videosouboru Sdílení fotografie nebo videa pímo z fotoaparátu Nahrávání videoklipu Obrázky a video Galerie Úpravy poízených snímk Editor videa Video a televize Videa Sledování webové televize Hudba a zvuk Hudební pehrávac Sluzba Nokia Music Chránný obsah FM rádio Nahrávání zvuku Mapy Pehled aplikace Mapy Moje poloha Hledání Oblíbené Pihlásení 3 61 61 62 62 62 62 63 63 64 64 65 66 66 67 67 71 71 72 72 74 74 74 77 77 77 79 80 80 80 85 86 89 Sociální sít 59 O aplikaci Sociální sít 59 Prohlízení informací o situaci kamarád v jediném zobrazení 60 Posílání informací o vlastní situaci do sociálních sítí 60 Propojení pátel online a jejich kontaktních údaj 60 Zobrazení informací o situaci pátel na domovské obrazovce 61 4 Obsah 89 94 94 95 95 97 100 100 101 101 101 102 102 102 103 103 103 105 106 107 110 113 113 Podpora Chrate zivotní prostedí Úspory energie Recyklace Informace o výrobku a bezpecnostní informace Rejstík 123 123 123 123 124 131 Jízda a chze Názory na aplikaci Mapy Hlásení nesprávných údaj map Práce s casem Hodiny Kalendá Kancelá Quickoffice Ctení dokument PDF Kalkulacka Psaní poznámek Pekládání slov Otevírání a vytváení soubor zip Pístup k firemnímu intranetu Konverzace s kolegy Pipojení Wi-Fi Nastavení zpsobu pipojování telefonu k internetu USB, datový kabel Bluetooth NFC Pipojení VPN Ukoncení pipojení k síti Práce s telefonem 114 Udrzování softwaru telefonu a aplikací v aktuálním stavu 114 Správa soubor 115 Uvolnní pamti telefonu 117 Co udlat, kdyz se zaplní pam?118 Správa aplikací 118 Synchronizace obsahu 119 Kopírování kontakt nebo obrázk mezi telefony 120 Ochrana telefonu 120 Sifrování dat 122 Získání dalsí nápovdy 123 Bezpecnost 5 Bezpecnost Seznamte se s tmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodrzování mze být nebezpecné nebo protizákonné. Dalsí informace najdete v úplné uzivatelské pírucce. [. . . ] Piblízení nebo roztazení obrazu > Zmnit pomr stran. Zvolte moznost Kopírování videosoubor mezi telefonem a pocítacem Nahráli jste telefonem videoklipy, které si chcete prohlédnout v pocítaci?Videosoubory mzete mezi telefonem a pocítacem kopírovat pomocí kompatibilního datového kabelu USB. 1 2 Kompatibilním datovým kabelem USB pipojte telefon k pocítaci. Pokud kopírujete mezi pocítacem a pamovou kartou, ujistte se, ze je pamová karta vlozena do telefonu. Spuste v pocítaci sadu Nokia Ovi Suite a postupujte podle zobrazených pokyn. 74 Hudba a zvuk Sledování webové televize Díky telefonu mzete drzet krok s novinkami a nejnovjsími epizodami oblíbených televizních seriál. Chcete-li streamovat obsah, musíte pouzít spojení 3G, 3. 5G nebo Wi-Fi. Práce se sluzbou Webová televize mze vyzadovat penos velkého mnozství dat. Informace o poplatcích za datové penosy získáte od svého poskytovatele síových sluzeb. Výbr pedinstalovaných sluzeb webové televize závisí na zemi a poskytovateli síových sluzeb. 1 2 3 4 Chcete-li procházet obsah webové televize, pejete obrazovku. Chcete-li zahájit pehrávání, vyberte miniaturu. Chcete-li bhem pehrávání zobrazit nebo skrýt ovládací prvky, klepnte na obrazovku. Chcete-li zmnit hlasitost, pouzijte tlacítka hlasitosti. Pidání nástroje Webová televize na domovskou obrazovku Na domovské obrazovce klepnte na prázdnou oblast a podrzte ji, zvolte moznost Pidat widget a vyberte sluzbu Webová televize. Hledání dalsích sluzeb webové televize Chcete-li stahovat sluzby webové televize ze sluzby Nokia Store, zvolte moznost Více. Stazené sluzby jsou ukládány do slozky Aplikace, mzete je vsak pesunout do jiné slozky, napíklad do vyhrazené slozky Webová televize. Dalsí informace o sluzb Nokia Store najdete na webu www. nokia. com/support. Hudba a zvuk Hudební pehrávac Hudební pehrávac Zvolte moznost > Hud. V hudebním pehrávaci v telefonu mzete poslouchat hudbu a podcasty i na cestách. Skladby mzete procházet podle skladeb, zánru nebo alba. Hudba a zvuk 2 Vyberte skladbu nebo album. . 75 Tip: Chcete-li skladby poslouchat v náhodném poadí, zvolte moznost Pozastavení a nové spustní pehrávání Chcete-li pehrávání pozastavit, zvolte moznost . Rychlé posunutí skladby vped nebo vzad Vyberte a podrzte moznost nebo . Opakované pehrávání skladby Zvolte moznost . . [. . . ] The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. Licence k tomuto výrobku je udlena podle MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pro osobní a nepodnikatelské uzití ve spojení s informacemi, které byly zakódovány v souladu s vizuálním standardem MPEG-4 spotebitelem v rámci osobní a nepodnikatelské cinnosti, a (ii) pro uzití ve spojení s videem formátu MPEG-4 dodaným poskytovatelem videa s píslusným oprávnním. Licence není udlena a nezahrnuje jakékoli jiné zpsoby uzití. Dalsí informace, vcetn informací týkajících se uzití pro reklamní, interní a podnikatelské úcely, je mozné získat od spolecnosti MPEG LA, LLC. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky NOKIA 700

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu NOKIA 700 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag