Návod k použití NOKIA 6760 SLIDE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce NOKIA 6760 SLIDE. Doufáme, že uživatelská příručka pro NOKIA 6760 SLIDE bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku NOKIA 6760 SLIDE.


NOKIA 6760 SLIDE : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (947 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   NOKIA 6760 SLIDE (936 ko)
   NOKIA 6760 SLIDE (839 ko)
   NOKIA 6760 SLIDE (839 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze NOKIA 6760 SLIDE

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] vydání PROHLÁSENÍ O SHOD Spolecnost NOKIA CORPORATION tímto prohlasuje, ze tento výrobek RM-573 je ve shod se základními pozadavky a dalsími píslusnými ustanoveními smrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlásení o shod naleznete na adrese http://www. nokia. com/phones/ declaration_of_conformity/. © 2010 Nokia. Nokia, Nokia Connecting People, Mail for Exchange, Navi, Ovi a logo Nokia Original Enhancements jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spolecnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiované výrobky a názvy spolecností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastník. [. . . ] Vsechna práva vyhrazena. Vymazání vyrovnávací pamti Informace nebo sluzby, kterými jste procházeli, jsou ulozeny ve vyrovnávací pamti pístroje. Vyrovnávací pam slouzí k docasnému ukládání dat. Pokud jste se pokouseli o pístup nebo jste pouzívali dvrné informace vyzadující hesla, vymazte vyrovnávací pam po kazdém pouzití. Informace nebo sluzby, které jste pouzívali, jsou ulozené ve vyrovnávací pamti. Vyrovnávací pam vymazete mozností Volby > Vymazat privátní data > Vyrovnávací pam. Ikona zabezpecení nesvdcí o tom, ze datový penos mezi branou a serverem s obsahem (kde jsou ulozena data) je bezpecný. Datový penos mezi branou a serverem s obsahem zabezpecuje poskytovatel sluzby. Pro nkteré sluzby, napíklad bankovnictví, mohou být vyzadovány rzné bezpecnostní certifikáty. Pokud identita serveru neodpovídá nebo pokud v pístroji nemáte správný bezpecnostní certifikát, budete upozornni. O dalsí informace pozádejte svého poskytovatele sluzby. Internet a pipojení Chcete-li odstranit informace, které síový server shromazuje o vasich návstvách rzných webových stránek, zvolte moznost Volby > Vymazat privátní data > Cookie. Je-li v prbhu spojení zobrazen indikátor zabezpecení , je penos dat mezi pístrojem a internetovou branou nebo serverem sifrován. © 2010 Nokia. Vsechna práva vyhrazena. Pro pesunutí prohlízece do pozadí stisknte jednou tlacítko Konec. Pro ukoncení pipojení tlacítko Konec podrzte stisknuté. Chcete-li ukoncit spojení a prohlízet stránky offline, zvolte moznost Volby > Nástroje > Odpojit. Pro ukoncení spojení a zavení prohlízece zvolte moznost Volby > Konec. Ukoncení pipojení HSDPA (High-speed downlink packet access, rovnz nazývané ) je síová sluzba pouzívaná v 3. 5G a indikované ikonou sítích UMTS, která poskytuje vysokorychlostní stahování dat. Je-li aktivována podpora HSDPA v pístroji a pístroj je pipojen do sít UMTS podporující HSDPA, mze být stahování dat, napíklad zpráv, e-mail a stránek v prohlízeci, v celulární síti rychlejsí. Pro vypnutí nebo zapnutí pipojení HSDPA zvolte moznost > Nástroje > Nastavení nebo Pipojení > Paketová data > Vysokor. Nkteré celulární sít neumozují píchozí hlasová volání, je-li aktivní HSDPA. V takovém pípad musíte pro získání moznosti pijímat hovory deaktivovat HSDPA. O dalsí informace pozádejte svého poskytovatele sluzby. Informace o dostupnosti a objednání sluzby datového pipojení získáte od provozovatele sluzby. Rychlé stahování Zabezpecení spojení 39 Internet a pipojení HSDPA ovlivní pouze rychlost stahování; odesílání dat do sít, napíklad zpráv nebo e-mail, není ovlivnno. Pipojení datového kabelu USB Konektor USB se nachází za krytem. Datový kabel USB umozuje pouze penos dat, neslouzí k nabíjení pístroje. Chcete-li s pístrojem pouzívat sadu Nokia PC Suite, nainstalujte software Nokia PC Suite do pocítace, pipojte datový kabel a zvolte PC Suite. 3. Ukoncete spojení z pocítace (napíklad pomocí prvodce odpojením nebo vyjmutím hardwaru v systému Microsoft Windows), abyste pedesli poskození pamové karty. Chcete-li zmnit rezim USB, který obvykle pouzíváte s > Nástroje > datovým kabelem, zvolte moznost Nastavení > Pipojení > USB a Rezim pipojení USB a vyberte pozadovanou moznost. Chcete-li pístroj nastavit tak, aby se na rezim ptal pi kazdém pipojení datového kabelu k pístroji, zvolte moznost > Nástroje > Nastavení > Pipojení > USB a Zeptat se pi pipoj. > Nástroje > Pipojení > Bluetooth. Bluetooth Zvolte moznost Chcete-li zabránit poskození dat, neodpojujte bhem penosu datový kabel USB. [. . . ] Zmte profil Off-line nebo Letadlo na profil umozující volání. Opakovaným tisknutím klávesy Konec vymazte displej a pipravte pístroj na telefonování. Potenciáln výbusná prostedí 65 3. Zadejte oficiální císlo tísové linky dle své aktuální polohy. Císla tísových linek se v rzných oblastech lisí. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky NOKIA 6760 SLIDE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu NOKIA 6760 SLIDE bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag