Návod k použití NOKIA 6730 CLASSIC

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce NOKIA 6730 CLASSIC. Doufáme, že uživatelská příručka pro NOKIA 6730 CLASSIC bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku NOKIA 6730 CLASSIC.


NOKIA 6730 CLASSIC : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1270 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   NOKIA 6730 CLASSIC (1256 ko)
   NOKIA 6730 CLASSIC (1150 ko)
   NOKIA 6730 CLASSIC (1150 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze NOKIA 6730 CLASSIC

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] PROHLÁSENÍ O SHOD Spolecnost NOKIA CORPORATION tímto prohlasuje, ze tento výrobek RM-566 je ve shod se základními pozadavky a dalsími píslusnými ustanoveními smrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlásení o shod naleznete na adrese http://www. nokia. com/phones/ declaration_of_conformity/. Nokia, Nokia Connecting People, Navi, OVI a logo Nokia Original Enhancements jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spolecnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiované výrobky a názvy spolecností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastník. Rozmnozování, penos, rozsiování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho cásti v jakékoli form je povoleno pouze po pedchozím písemném svolení spolecností Nokia. [. . . ] Náhled textu -- Nastavte, zda chcete pi procházení seznamem e-mail ve slozce Pijaté zobrazovat náhledy zpráv. Oddlovace názv -- Zapnete-li moznost Zapnuto, budete seznam e-mail moci rozbalovat a balit. Stahovat oznámení -- Nastavte pístroj tak, aby vás upozornil na stazenou pílohu e-mailu. Domovská obrazovka -- Urcete poctu ádk e-mailu, které se mají zobrazit v informacní cásti domovské obrazovky. © 2009 Nokia. Vsechna práva vyhrazena. Obecná nastavení e-mailu 38 9. Aplikace Kontakty slouzí k ukládání a aktualizaci kontaktních údaj, napíklad telefonních císel, domácích nebo emailových adres kontakt. Ke kontaktu mzete pidat osobní vyzváncí tón, hlasový záznam nebo miniaturu. Mzete rovnz vytvoit skupiny kontakt, ve kterých mzete komunikovat s nkolika kontakty soucasn, a odesílat kontaktní informace do kompatibilních pístroj. O aplikaci Kontakty Kdyz vidíte ikonu , otevete stisknutím navigacního tlacítka vpravo seznam dostupných akcí. Pro zavení seznamu stisknte navigacní tlacítko vlevo. Práce s kontakty Zvolte moznost 1. Chcete-li vytvoit skupinu kontakt, vyhledejte kontakty, které chcete pidat do skupiny, a zvolte moznost Volby > Oznacit/zrusit oznacení > Oznacit. Zvolte moznost Volby > Skupina > Pidat do skupiny > Vytvoit novou skupinu a zadejte název skupiny. Chcete-li ve skupin provádt konferencní hovory pomocí konferencní sluzby, musíte definovat i tato nastavení: Císlo konf. sluzby -- Zadejte císlo sluzby konferencního volání. Chcete-li pomocí konferencní sluzby zahájit konferencní hovor ve skupin, vyberte skupinu, stisknte navigacní tlacítko vpravo a zvolte moznost Volat konf. sluzbu. Chcete-li vytvoit kontakt, zvolte moznost Volby > Nový kontakt a zadejte kontaktní údaje. > Kontakty. Chcete-li zkopírovat kontakty z pamové karty (je-li k dispozici), zvolte Volby > Vytvoit zálohu > Z pam. Chcete-li vyhledat kontakt, zacnte do vyhledávacího pole psát jméno kontaktu. Pidání vyzváncích tón pro kontakty Pro pidání vyzváncího tónu pro kontakt vyberte kontakt, zvolte moznost Volby > Vyzváncí tón a vyberte vyzváncí tón. Az vám kontakt zavolá, ozve se nastavený vyzváncí tón. Zvolte moznost > Kontakty. Vytváení skupin kontakt Zvolte moznost > Kontakty. © 2009 Nokia. Vsechna práva vyhrazena. 39 Pro pidání vyzváncího tónu pro skupinu kontakt vyberte skupinu kontakt, zvolte moznost Volby > Skupina > Vyzváncí tón a vyberte vyzváncí tón. V galerii mzete pouzívat rzné typy médií, napíklad obrázky a videa, hudbu, zvukové klipy, odkazy pro streamování a prezentace. Vsechny zobrazené obrázky a videosoubory a vsechna hudba a zvukové klipy jsou automaticky ukládány do galerie. Zvukové klipy a hudba jsou pehrávány v aplikaci Hudební pehrávac, odkazy pro streamování v aplikaci Videocentrum. [. . . ] Vypnte nkterá omezení volání, která jsou v pístroji aktivní. Zmte profil Off-line nebo Letadlo na profil umozující volání. Opakovaným tisknutím klávesy Konec vymazte displej a pipravte pístroj na telefonování. Zadejte oficiální císlo tísové linky dle své aktuální polohy. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky NOKIA 6730 CLASSIC

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu NOKIA 6730 CLASSIC bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag