Návod k použití NOKIA 6700 CLASSIC

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce NOKIA 6700 CLASSIC. Doufáme, že uživatelská příručka pro NOKIA 6700 CLASSIC bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku NOKIA 6700 CLASSIC.


NOKIA 6700 CLASSIC : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (665 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   NOKIA 6700 CLASSIC (554 ko)
   NOKIA 6700 CLASSIC (595 ko)
   NOKIA 6700 CLASSIC (595 ko)
   NOKIA 6700 CLASSIC ISSUE 2 (569 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze NOKIA 6700 CLASSIC

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] vydání 2 PROHLÁSENÍ O SHOD je mozné získat od spolecnosti MPEG LA, LLC. V MAXIMÁLNÍ MÍE POVOLENÉ PÍSLUSNÝMI PRÁVNÍMI PEDPISY NEJSOU SPOLECNOST NOKIA ANI JAKÝKOLI Z JEJÍCH POSKYTOVATEL LICENCE ZA ZÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVDNI ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU DAT NEBO PÍJM ANI ZA ZVLÁSTNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ CI NEPÍMÉ SKODY ZPSOBENÉ JAKÝMKOLI ZPSOBEM. OBSAH TOHOTO DOKUMENTU JE DODÁVÁN "TAK JAK JE". KROM ZÁKONNÝCH POZADAVK SE VE VZTAHU K PESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI NEBO OBSAHU TOHOTO DOKUMENTU NEPOSKYTUJÍ ZÁDNÉ VYJÁDENÉ NEBO IMPLICITNÍ ZÁRUKY VCETN, NIKOLI VSAK POUZE, NEVYJÁDENÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO DANÝ ÚCEL. [. . . ] Osobní klávesové zkratky Prostednictvím osobních klávesových zkratek máte rychlý pístup k casto pouzívaným funkcím telefonu. Levá a pravá výbrová klávesa Chcete-li zmnit funkce piazené levému a pravému výbrovému tlacítku, zvolte moznost Menu > Nastavení > Osobní kláv. Je-li funkce levého výbrového tlacítka ve výchozím zobrazení Jdi na, zvolte pro Motivy Motiv obsahuje prvky pro pizpsobení telefonu. Zvolte Menu > Nastavení > Motivy a vyberte z následujících mozností: Zvolit motiv -- Otevete slozku Motivy a zvolte motiv. Stazení motivu -- Otevete seznam odkaz, ze kterých mzete stáhnout dalsí motivy. Tóny Nastavení tónu pro zvolený aktivní profil mzete zmnit. Osvtlení Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat svtelné efekty rzných funkcí telefonu, zvolte moznost Menu > Nastavení > Osvtlení. Displej Zvolte moznost Menu > Nastavení > Displej a vyberte nkterou z tchto mozností: Tapeta -- Pidání obrázku na pozadí displeje pro rezim výchozího zobrazení. Výchozí zobrazení -- Zapnutí, organizace a pizpsobení rezimu výchozího zobrazení. -- Výbr barvy písma výchozího zobrazení. klávesy -- Zobrazení ikon navigacní klávesy v rezimu výchozího zobrazení. Detaily upozornní -- Zobrazení podrobných údaj v upozornních na nepijaté hovory a zprávy. Nastavení aktivaci funkce moznost Jdi na > Volby a vyberte nkterou z tchto mozností: Zvolit volby -- pidání nebo odebrání funkce Organizovat -- zmna uspoádání funkcí Dalsí zkratky Zvolte moznost Menu > Nastavení > Osobní kláv. a vyberte nkterou z tchto mozností: Navigacní klávesa -- Piazení jiných funkcí z pedem definovaného seznamu navigacnímu tlacítku. zobrazení -- Volba pohybu navigacního tlacítka pro aktivování rezimu výchozího zobrazení. Volání Zvolte moznost Menu > Nastavení > Volání a vyberte nkterou z tchto mozností: Pesmrování -- pesmrování píchozích hovor (síová sluzba). Mozná nebudete moci pesmrovat hovory, pokud jsou aktivní nkteré funkce blokování. -- Umozuje pijmout píchozí hovor krátkým stisknutím libovolného tlacítka krom vypínace, levého a pravého výbrového tlacítka a tlacítka Konec. Automatická volba -- Automatické opakované vytácení císla, pokud hovor selze. Cistota hlasu -- Zvýsení zetelnosti eci, zvlást v hlasitém prostedí. Zrychlená volba -- Volání jmen a telefonních císel piazených císelným tlacítkm (2 az 9) stisknutím a podrzením píslusného císelného tlacítka. 27 Sluzba hov. na lince -- Upozorování na píchozí volání bhem hovoru (síová sluzba). délky hovoru -- Zobrazení doby trvání probíhajícího hovoru. [. . . ] Naslouchátka Nkteré digitální bezdrátové pístroje mohou psobit rusení nkterých naslouchátek. Dopravní prostedky Rádiofrekvencní signály mohou ovlivnit nesprávn instalované nebo nedostatecn stínné elektronické systémy motorových vozidel, nap. elektronické systémy vstikování paliva, elektronické protiblokovací systémy brzd, elektronické systémy kontroly rychlosti a systémy airbag. Dalsí informace ovte u výrobce vozidla nebo jeho zaízení. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky NOKIA 6700 CLASSIC

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu NOKIA 6700 CLASSIC bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag