Návod k použití NOKIA 6600I SLIDE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce NOKIA 6600I SLIDE. Doufáme, že uživatelská příručka pro NOKIA 6600I SLIDE bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku NOKIA 6600I SLIDE.


NOKIA 6600I SLIDE : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (580 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   NOKIA 6600I SLIDE (569 ko)
   NOKIA 6600I SLIDE (483 ko)
   NOKIA 6600I SLIDE (483 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze NOKIA 6600I SLIDE

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] PROHLÁSENÍ O SHOD je mozné získat od spolecnosti MPEG LA, LLC. V MAXIMÁLNÍ MÍE POVOLENÉ PÍSLUSNÝMI PRÁVNÍMI PEDPISY NEJSOU SPOLECNOST NOKIA ANI JAKÝKOLI Z JEJÍCH POSKYTOVATEL LICENCE ZA ZÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVDNI ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU DAT NEBO PÍJM ANI ZA ZVLÁSTNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ CI NEPÍMÉ SKODY ZPSOBENÉ JAKÝMKOLI ZPSOBEM. OBSAH TOHOTO DOKUMENTU JE DODÁVÁN "TAK JAK JE". KROM ZÁKONNÝCH POZADAVK SE VE VZTAHU K PESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI NEBO OBSAHU TOHOTO DOKUMENTU NEPOSKYTUJÍ ZÁDNÉ VYJÁDENÉ NEBO IMPLICITNÍ ZÁRUKY VCETN, NIKOLI VSAK POUZE, NEVYJÁDENÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO DANÝ ÚCEL. [. . . ] Chcete-li zapnout upozorování na nové e-maily, zvolte Menu > Zprávy > Nastavení zpráv > Zprávy e-mailu > Upoz. Chcete-li se pipojit ke sluzb, zvolte moznost Menu > Zprávy > Zprávy Chatu a postupujte podle pokyn na displeji. 23 Zvukové zprávy Nokia Xpress Pohodlné vytváení a posílání zvukových zpráv zprávami MMS. 1 2 3 4 Zvolte Menu > Zprávy > Vytvoit zprávu > Zvuková zpráva. Zadejte jedno nebo více telefonních císel do pole Komu: nebo zvolte Pidat pro nactení císla. Zprávu odeslete zvolením Odeslat. 3 Bleskové zprávy Bleskové zprávy jsou textové zprávy, které se pi píjmu ihned zobrazí. 1 Chcete-li napsat bleskovou zprávu, zvolte klávesu Menu > Zprávy > Vytvoit zprávu > Zpr. Zadejte telefonní císlo píjemce, napiste zprávu (maximáln 70 znak) a zvolte klávesu Odeslat. Nastavení zpráv Zvolte moznost Menu > Zprávy > Nastavení zpráv a vyberte nkterou z následujících mozností: Základní nastavení -- Ukládání odeslaných zpráv do telefonu, pepisování starých zpráv po zaplnní pamti a nastavení ostatních pedvoleb pro zprávy. Textové zprávy -- Zapnutí potvrzení o dorucení, nastavení stedisek pro zprávy SMS a SMS el. postou, volba podpory znakové sady a nastavení dalsích pedvoleb pro textové zprávy. Multimediální zprávy -- Zapnutí potvrzení o dorucení, nastavení vzhledu multimediálních zpráv, povolení píjmu multimediálních zpráv a reklamy a nastavení dalsích pedvoleb pro multimediální zprávy. Zprávy sluzby -- Aktivování zprávy sluzby a nastavení pedvoleb pro zprávy sluzby. 2 Chat Díky sluzb okamzitých zpráv (chat, síová sluzba) mzete posílat krátké textové zprávy uzivatelm, kteí jsou online. Informace o dostupnosti sluzeb, cenách a pouzívání získáte od provozovatele sluzby. Nabídky se mohou lisit podle provozovatele sluzby chatu. 24 Obrázek a video Nahrávání videa Nahrávání zahájíte zvolením Nahrát; nahrávání perusíte zvolením Pozastav. ; nahrávání obnovíte zvolením Pokracov. ; nahrávání ukoncíte zvolením Stop. Telefon ukládá videoklipy na pamovou kartu, je-li k dispozici, nebo do pamti telefonu. Moznosti fotoaparátu a videa V rezimu fotoaparátu nebo videa zvolte Volby a vyberte z tchto mozností: Efekty -- Pouzití rzných efekt (napíklad odstíny sedi nebo falesné barvy) na vyfotografovaný snímek. Vyvázení bílé -- Pizpsobení fotoaparátu aktuálním svtelným podmínkám. Nastavení -- Zmna dalsích nastavení fotoaparátu a videa a zvolení úlozist fotografií a videoklip. Galerie Organizujte obrázky, videoklipy, hudební soubory, motivy, grafiky, tóny, nahrávky a pijaté soubory. Tyto soubory jsou ulozeny v pamti telefonu nebo ve vlozené pamové kart a mohou být uspoádány do slozek. Vás telefon podporuje systém aktivacních klíc pro ochranu získaného obsahu. Ped získáním jakéhokoli obsahu a aktivacních klíc vzdy zkontrolujte veskeré podmínky, protoze jejich získání mze být zpoplatnno. Slozky a soubory Pro zobrazení seznamu slozek zvolte Menu > Galerie. [. . . ] Pokud vás pístroj podporuje hlasová volání pes internet (internetová volání), aktivujte internetová volání a mobilní telefon. Pokud jsou ob tyto sluzby aktivovány, pístroj se mze pokusit o tísové volání jak prostednictvím mobilní sít, tak i internetového volání. Pipojení není mozné Nemly penáset bezdrátový pístroj v náprsní kapse. Mly pi telefonování pikládat bezdrátový pístroj k uchu na vzdálenjsí stran od zdravotnického pístroje. Mly bezdrátový pístroj vypnout, jestlize existuje dvodné podezení, ze zpsobuje rusení. Mly dodrzovat pokyny výrobce implantovaného zdravotnického pístroje. 40 Dalsí bezpecnostní informace Dalsí informace o SAR mohou být uvedeny v informacích o výrobku na www. nokia. com. zajistit za vsech podmínek. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky NOKIA 6600I SLIDE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu NOKIA 6600I SLIDE bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag