Návod k použití NOKIA 6220 CLASSIC

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce NOKIA 6220 CLASSIC. Doufáme, že uživatelská příručka pro NOKIA 6220 CLASSIC bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku NOKIA 6220 CLASSIC.


NOKIA 6220 CLASSIC : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (781 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   NOKIA 6220 CLASSIC (1008 ko)
   NOKIA 6220 CLASSIC (879 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze NOKIA 6220 CLASSIC

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] U¾ivatelská pøíruèka k pøístroji Nokia 6220 classic 9207938 1. vydání PROHLÁ©ENÍ O SHODÌNOKIA 0434 NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-328 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlá¹ení o shodì naleznete na adrese http://www. nokia. com/phones/declaration_of_conformity/. © 2008 Nokia. Nokia, Nokia Connecting People, Navi, Visual Radio a Nokia Care jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. [. . . ] Pro sdílení snímkù a videa online musíte mít objednánu slu¾bu u provozovatele slu¾by online sdílení. Slu¾bu lze obvykle objednat na webové stránce provozovatele slu¾by. Podrobnìj¹í informace, podmínky a ceníky získáte u svého poskytovatele slu¾eb. Chcete-li aktualizovat seznam provozovatelù slu¾eb, zvolte mo¾nost Volby > Pøidat nový úèet > Aktualizovat slu¾by. Nìkteøí provozovatelé slu¾eb sdílení mohou povolovat pøidání úètu z pøístroje. Viz èást , , Nastavení aplikace Share online" na str. 45. Odesílání souborù Pro odeslání souboru zvolte mo¾nost > Galerie > Obrázky nebo Videoklipy. Oznaète soubory pro odeslání, zvolte mo¾nost Volby > Odeslat > Odeslat na web a vyberte slu¾bu sdílení. 44 Galerie Kdy¾ vyberete slu¾bu, budou vybrané obrázky a videa zobrazeny ve stavu úprav. Soubory mù¾ete otevøít a zobrazovat, mìnit jejich uspoøádání, pøidávat k nim text, pøípadnì pøidávat nové soubory. Pro zru¹ení procesu odesílání na web a ulo¾ení vytváøeného pøíspìvku jako konceptu zvolte mo¾nost Zru¹it > Ulo¾it jako koncept. Pro pøipojení je slu¾bì a odeslání souborù na web zvolte mo¾nost Volby > Odeslat na web. Otevøení online slu¾by Chcete-li zobrazit odeslané obrázky a videosoubory v online slu¾bì a koncepty a odeslané polo¾ky v pøístroji, zvolte mo¾nost > Internet > Share online. Chcete-li slu¾bu aktualizovat, vyhledejte ji a zvolte mo¾nost Volby > Aktualizovat slu¾bu. Zvolte mo¾nost Volby a vyberte nìkterou z následujících mo¾ností: Pøejít na. . . -- Pøipojení ke slu¾bì a zobrazení odeslaných alb a konceptù alb ve webovém prohlí¾eèi. Zobrazení se mù¾e li¹it podle provozovatele slu¾by. K odeslání -- Zobrazení a úpravy konceptù a odesílání na web. Nový pøíspìvek -- Vytvoøení nové polo¾ky. Dostupné mo¾nosti se mohou li¹it podle provozovatele slu¾by. Nastavení aplikace Share online Chcete-li upravit nastavení aplikace Share online, zvolte mo¾nost > Internet > Share online > Volby > Nastavení a vyberte nìkterou z následujících mo¾ností: Provozovatelé slu¾eb -- Zobrazí seznam provozovatelù slu¾by. Moje úèty -- Chcete-li vytvoøit nový úèet, zvolte mo¾nost Volby > Pøidat nový úèet. Chcete-li upravit existující úèet, vyberte úèet a zvolte mo¾nost Volby > Upravit. Mù¾ete zadat název úètu a u¾ivatelské jméno a heslo. [. . . ] Není-li pøístroj zapnutý, zapnìte jej. Zkontrolujte, zda je k dispozici dostateènì silný signál. Podle toho, z jakého pøístroje voláte, budete mo¾ná nuceni uèinit následující: · Vlo¾te SIM kartu, pokud ji pøístroj pou¾ívá. · Vypnìte nìkterá omezení volání, která jsou v pøístroji aktivní. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky NOKIA 6220 CLASSIC

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu NOKIA 6220 CLASSIC bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag