Návod k použití NOKIA 6216 CLASSIC

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce NOKIA 6216 CLASSIC. Doufáme, že uživatelská příručka pro NOKIA 6216 CLASSIC bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku NOKIA 6216 CLASSIC.


NOKIA 6216 CLASSIC : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1347 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   NOKIA 6216 CLASSIC (1328 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze NOKIA 6216 CLASSIC

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] U¾ivatelská pøíruèka k pøístroji Nokia 6216 classic 1. vydání CS 0434 PROHLÁ©ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-531 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlá¹ení o shodì naleznete na adrese http://www. nokia. com/phones/declaration_of_conformity/. © 2009 Nokia. Nokia, Nokia Connecting People a Navi jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. [. . . ] zprávy -- Ukládání odeslaných zpráv do slo¾ky Poslané polo¾ky. Pøepis. -- Pøepisování starých odeslaných zpráv novými po zaplnìní pamìti zpráv. Toto nastavení je zobrazeno pouze v pøípadì, ¾e jste zvolili mo¾nost Ulo¾it odesl. zprávy. Oblíbený pøíjemce -- Definování pøíjemcù zpráv nebo skupin pøíjemcù, kteøí budou snadno k dispozici pøi odesílání zpráv. Velikost písma -- Volba velikosti písma pou¾ívaného ve zprávách. Obrázkové smajlíky -- Nahrazování znakových smajlíkù obrázkovými. Textové zprávy Zvolte mo¾nost Menu > Zprávy > Nastavení zpráv > Textové zprávy a vyberte nìkterou z tìchto mo¾ností: Výpisy doruè. zpráv -- Vy¾ádání zasílání potvrzení o doruèení zpráv (sí»ová slu¾ba). Støediska zpráv -- Nastavení telefonního èísla a názvu støediska zpráv potøebného pro odesílání textových zpráv. Toto èíslo získáte od svého poskytovatele slu¾eb. Pou¾ívané støed. -- Volba pou¾ívaného støediska zpráv. Platnost zprávy -- Volba doby, po kterou se má sí» pokou¹et va¹i zprávu doruèit. Zprávy odeslány jako -- Volba formátu, ve kterém mají být zprávy odeslány (sí»ová slu¾ba). Pou¾ít datové pakety -- Odesílání textových zpráv pøes paketové datové spojení, pokud je k dispozici. Podpora znakù -- Volba zpùsobu zobrazování znakù ve zprávách. Pro zobrazování v¹ech znakù zvolte mo¾nost Úplná. Pokud zvolíte mo¾nost Základní, budou znaky s diakritikou a dal¹ími znaèkami pøevádìny na jiné znaky. Zprávy 29 Odp. -- Pøíjemce zprávy vám mù¾e poslat odpovìï pøes va¹e støedisko zpráv (sí»ová slu¾ba). Multimediální zprávy Nastavení mù¾ete obdr¾et v konfiguraèní zprávì. Viz èást , , Slu¾ba konfigurace nastavení" na str. Nastavení mù¾ete rovnì¾ zadat ruènì. Zvolte mo¾nost Menu > Zprávy > Nastavení zpráv > Multimediální zprávy a vyberte nìkterou z tìchto mo¾ností: Výpisy doruè. zpráv -- Vy¾ádání zasílání potvrzení o doruèení va¹ich zpráv (sí»ová slu¾ba). Re¾im vytváøení MMS -- Zakázání nebo povolení vkládání rùzných typù multimédií do zpráv. Velikost obr. v MMS -- Nastavení velikosti obrázkù v multimediálních zprávách. Stand. snímkù -- Nastavení výchozího èasování mezi snímky v multimediálních zprávách. Povolit pøíjem MMS -- Povolení nebo blokování pøijímání multimediálních zpráv. Pokud zvolíte mo¾nost V domácí síti, mù¾ete multimediální zprávy pøijímat jen ve své domovské síti. Dostupnost tohoto menu je závislá na telefonu. Pøíchozí multim. -- Nastavení zpùsobu pøijímání multimediálních zpráv. Povolit reklamy -- Povolení nebo zakázání pøijímání reklam. konfigurace -- Chcete-li zobrazit konfiguraci podporující pøijímání multimediálních zpráv, zvolte mo¾nost Konfigurace pøenosù. Vyberte provozovatele slu¾eb pro multimediální zprávy: Standardní nebo Osobní konfigurace. [. . . ] Pøipojení není mo¾né zajistit za v¹ech podmínek. Pro ¾ivotnì dùle¾itou komunikaci, jako napøíklad v pøípadì lékaøské pohotovosti, byste nikdy nemìli spoléhat pouze na bezdrátový pøístroj. Provádìní tísòového volání: 1. Není-li pøístroj zapnutý, zapnìte jej. Zkontrolujte, zda je k dispozici dostateènì silný signál. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky NOKIA 6216 CLASSIC

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu NOKIA 6216 CLASSIC bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag