Návod k použití NOKIA 603

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce NOKIA 603. Doufáme, že uživatelská příručka pro NOKIA 603 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku NOKIA 603.


NOKIA 603 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3901 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   NOKIA 603 (3763 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze NOKIA 603

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] vydání 2 Obsah Uspoádání aplikací Nokia Store 5 Telefon Volání telefonního císla Hledání kontakt z císelníku Volání kontaktu Zapnutí reproduktoru v prbhu hovoru Konferencní hovor Volání nejcastji pouzívaných císel Hlasové volání kontaktu Telefonování pes internet Volání posledního volaného císla Nahrávání telefonních rozhovor Vypnutí zvuku otocením Zobrazení nepijatých hovor Volání hlasové schránky Pesmrování hovor do hlasové schránky nebo na jiné telefonní císlo Blokování volání nebo pijímání hovor Povolení volání pouze na urcitá císla Kontakty O aplikaci Kontakty Ukládání telefonních císel a adres Ulození císla z pijatého hovoru nebo zprávy Rychlé kontaktování nejdlezitjsích osob Pidání dlezitých kontakt na domovskou obrazovku Pidání obrázku kontaktu Nastavení vyzváncího tónu pro kontakt Vytvoení skupiny kontakt Odeslání zprávy skupin osob Posílání kontaktních údaj pomocí funkce Moje vizitka Kopírování kontakt ze SIM karty do telefonu 34 34 37 37 37 38 38 38 39 40 40 41 41 42 42 42 43 43 44 45 45 45 45 46 46 47 47 47 48 48 48 Obsah Bezpecnost Zacínáme 6 Tlacítka a cásti 6 Vlození SIM karty 6 Vlození pamové karty 8 Nabíjení telefonu 10 Zmna hlasitosti hovoru, skladby nebo videoklipu 11 Headset 12 Zamknutí a odemknutí tlacítek a obrazovky 12 Pipevnní poutka nebo srky 13 Anténa 13 Zapnutí a vypnutí telefonu 14 První pouzití telefonu 15 Úcet Nokia 16 Kopírování kontakt nebo obrázk ze starého telefonu 16 Práce s uzivatelskou píruckou v telefonu 17 Základní pouzívání Pouzívání panelu nástroj Akce na dotykové obrazovce Pouzívání zkratek Pepínání mezi spustnými aplikacemi Psaní textu Indikátory na displeji Nastavení svtelného upozornní na nepijaté hovory nebo zprávy Hledání v telefonu a na internetu Prodlouzení zivotnosti baterie Pizpsobení a sluzba Nokia Store Profily Zmna motivu Domovská obrazovka 18 18 18 20 20 21 25 26 27 27 29 29 31 31 Obsah Zálohování kontakt na server Nokia Services 48 Zprávy O aplikaci Zprávy Posílání zpráv Posílání zvukových zpráv Ctení pijatých zpráv Zobrazení konverzace Poslech textové zprávy Zmna jazyka E-mail O aplikaci E-mail Aplikace Exchange ActiveSync Pidání schránky Ctení pijaté posty Odeslání zprávy Odpov na pozvánku na schzku Otevírání posty z domovské obrazovky Internet Webový prohlízec Procházení webu Pidání zálozky Objednávání webových zdroj 49 49 49 50 50 51 52 52 53 53 53 54 54 55 55 56 56 56 56 57 57 Kontaktování pátel ze sociální sít Pidání události do kalendáe telefonu Hudba a zvuk Hudební pehrávac Hudba Ovi Chránný obsah FM rádio Nahrávání zvuku 3 60 61 61 61 63 64 64 66 Foto-Video 67 Fotoaparát 67 Fotografování 67 Tipy k obrázkm a videu 67 Fotografování pi slabém osvtlení 68 Ulození informací o míst k obrázkm a videosouborm 68 Odeslání obrázku nebo videosouboru 69 Sdílení fotografie nebo videa pímo z fotoaparátu 70 Nahrávání videoklipu 70 Obrázky a video Galerie Úpravy poízených snímk Editor videa Video a televize Videa Sledování webové televize Mapy Pehled aplikace Mapy Hledání a zobrazování míst Navigace k cíli Ukládání a sdílení míst Hlásení nesprávných informací mapy Práce s casem Hodiny 71 71 74 74 75 75 76 77 77 78 82 87 90 90 90 Sociální sít 58 O aplikaci Sociální sít 58 Prohlízení informací o situaci kamarád v jediném zobrazení 58 Posílání informací o vlastní situaci do sociálních sítí 59 Propojení pátel online a jejich kontaktních údaj 59 Zobrazení informací o situaci pátel na domovské obrazovce 59 Odeslání obrázku nebo videosouboru do sluzby 59 Sdílení údaje o míst v informacích o své situaci 60 4 Obsah 93 96 96 96 97 97 97 98 98 98 98 99 101 101 102 106 109 110 110 111 112 113 114 115 115 118 118 118 118 119 Kalendá Kancelá Quickoffice Ctení dokument PDF Kalkulacka Psaní poznámek Pekládání slov Otevírání a vytváení soubor zip Konverzace s kolegy Pipojení Pipojení k internetu Wi-Fi Pipojení VPN Ukoncení pipojení k síti NFC Bluetooth USB, datový kabel Práce s telefonem Udrzování softwaru telefonu a aplikací v aktuálním stavu Správa soubor Uvolnní pamti telefonu Správa aplikací Synchronizace obsahu Kopírování kontakt nebo obrázk mezi telefony Ochrana telefonu Získání dalsí nápovdy Podpora Chrate zivotní prostedí Úspory energie Recyklace Informace o výrobku a bezpecnostní informace 119 Rejstík 126 Bezpecnost 5 Bezpecnost Seznamte se s tmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodrzování mze být nebezpecné nebo protizákonné. Dalsí informace najdete v úplné uzivatelské pírucce. VYPNTE TAM, KDE JE POUZÍVÁNÍ PÍSTROJE ZAKÁZÁNO V místech, kde není povoleno pouzívání mobilních telefon nebo kde mze pístroj zpsobit rusení ci nebezpecí, napíklad v letadle, v nemocnicích a v blízkosti zdravotnických pístroj, paliv, chemických látek nebo v místech, kde se provádí odstely za pomoci trhavin, pístroj vypínejte. [. . . ] Aplikace podporuje následující kodeky a formáty soubor: MPEG­4, H. 263, H. 263 BL, WMV, JPEG, PNG, BMP, GIF, MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WAV a AMRNB/AMRWB. Zvukové soubory, které chcete pouzívat ve filmech, ukládejte v telefonu do slozky Zvukové soubory. Zvukový soubor chránný systémem DRM nelze ve filmu pouzít. Vytvoení filmu Z obrázk a videosoubor mzete vytváet krátké filmy, které mzete sdílet s rodinou a páteli. Chcete-li si vybrané Chcete-li do filmu pidat videa a obrázky, zvolte moznost soubory prohlédnout, pejete prstem vlevo nebo vpravo. Chcete-li mezi videa a obrázky pidat do filmu pechody, zvolte moznost . Chcete-li pidat zvukové soubory pehrávané na pozadí, zvolte moznost Chcete-li k filmu pidat text nebo titulky, zvolte moznost . V rezimu úprav mzete upravit délku videoklipu nebo nastavit dobu zobrazení obrázku. Chcete-li film ulozit, zvolte moznost Video a televize Film mzete pozdji upravit. Chcete-li film pozdji spustit, zvolte moznost > Galerie. 75 > Ulozit Vytvoení prezentace Chcete z fotografií z dovolené vytvoit stylovou prezentaci?Sablony pro rzné nálady a události vám pomohou vytvoit prezentace k narozeninám, na vecírky nebo z dovolené. Zvolte moznost 1 2 3 4 5 > Editor videí a . Vyberte sablonu, kterou chcete v prezentaci pouzít. Chcete-li do prezentace pidat obrázky, zvolte moznost Chcete-li pidat zvukové soubory pehrávané na pozadí, zvolte moznost Chcete-li zadat název, zvolte moznost . Chcete-li prezentaci ulozit, zvolte moznost Prezentaci mzete pozdji upravit. . > Chcete-li prezentaci pozdji spustit, zvolte moznost Video a televize Videa O aplikaci Videa Zvolte moznost > Videa. Kdyz jste na cestách, mzete v telefonu procházet, stahovat a sledovat videa. Dalsí informace najdete na stránce www. nokia. com/support. Pouzívání sluzeb nebo stahování obsahu mze vyzadovat penos velkého mnozství dat, který mze být zpoplatnn. Pehrání videa Zvolte moznost > Videa. Chcete-li procházet svou sbírku videa, pejdte na kartu . videoklipy, které jste nahráli, zvolte moznost 76 Video a televize . Chcete-li stahovat videa ze sluzby Nokia Store, pejdte na kartu Sledování videa Vyberte video, které chcete pehrát. Chcete-li pouzít ovládací tlacítka pehrávace videa, klepnte na obrazovku. Pozastavení a nové spustní pehrávání Zvolte moznost nebo . Rychlé posunutí vped nebo vzad nebo Stisknte a podrzte moznost . Pokud video nemá stejný pomr stran jako displej telefonu, mzete obraz piblízit nebo roztáhnout na celý displej. [. . . ] Licence k tomuto výrobku je udlena podle MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pro osobní a nepodnikatelské uzití ve spojení s informacemi, které byly zakódovány v souladu s vizuálním standardem MPEG-4 spotebitelem v rámci osobní a nepodnikatelské cinnosti, a (ii) pro uzití ve spojení s videem formátu MPEG-4 dodaným poskytovatelem videa s píslusným oprávnním. Licence není udlena a nezahrnuje jakékoli jiné zpsoby uzití. Dalsí informace, vcetn informací týkajících se uzití pro reklamní, interní a podnikatelské úcely, je mozné získat od spolecnosti MPEG LA, LLC. THIS SOFTWARE IS PROVIDED FOR USE WITH VALIDLY LICENSED COPIES OF MICROSOFT OFFICE COMMUNICATIONS SERVER 2007 R2 AND LYNC 2010. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky NOKIA 603

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu NOKIA 603 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag