Návod k použití NOKIA 5730 XPRESSMUSIC

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce NOKIA 5730 XPRESSMUSIC. Doufáme, že uživatelská příručka pro NOKIA 5730 XPRESSMUSIC bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku NOKIA 5730 XPRESSMUSIC.


NOKIA 5730 XPRESSMUSIC : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1071 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   NOKIA 5730 XPRESSMUSIC (1057 ko)
   NOKIA 5730 XPRESSMUSIC (1250 ko)
   NOKIA 5730 XPRESSMUSIC (1250 ko)
   NOKIA 5730 XPRESSMUSIC ISSUE 2 (1269 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze NOKIA 5730 XPRESSMUSIC

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] PROHLÁSENÍ O SHOD Spolecnost NOKIA CORPORATION tímto prohlasuje, ze tento výrobek RM-465 je ve shod se základními pozadavky a dalsími píslusnými ustanoveními smrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlásení o shod naleznete na adrese http://www. nokia. com/phones/ declaration_of_conformity/. Nokia, Nokia Connecting People, Nokia XpressMusic, Navi, N-Gage, OVI a logo Nokia Original Enhancements jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spolecnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiované výrobky a názvy spolecností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastník. Rozmnozování, penos, rozsiování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho cásti v jakékoli form je povoleno pouze po pedchozím písemném souhlasu spolecnosti Nokia. [. . . ] Pokud pi sdílení videa nechcete pro hlasový hovor pouzívat reproduktor, mzete pouzít kompatibilní headset. Upozornní: Trvalé psobení nadmrného hluku mze poskodit vás sluch. Poslouchejte hudbu o pimené hlasitosti a nedrzte pístroj u ucha, pokud je pouzíván hlasitý reproduktor. O dalsí informace o sluzb, dostupnosti sít UMTS a poplatcích souvisejících se sluzbou pozádejte provozovatele sluzby. Pi práci s funkcí sdílení videa se ite tmito pokyny: Pístroj musí být nastaven pro dvojbodovou komunikaci. Musí být aktivní spojení UMTS a musíte být v oblasti pokrytí sítí UMTS. Pokud bhem relace sdílení videa opustíte místo 43 Sdílení videa Pozadavky na sdílení videa Chcete-li pepínat okna s obrázky, zvolte moznost Volby > Zamnit obrázky. © 2009 Nokia. Vsechna práva vyhrazena. pokrytí sít UMTS, sdílení je ukonceno, ale hlasový hovor pokracuje. Odesilatel i píjemce musí být zaregistrováni v síti UMTS. Pokud nkoho pozvete k relaci sdílení a pístroj píjemce není v oblasti pokrytí signálem UMTS, nemá nainstalovánu funkci pro sdílení videa nebo nemá nastavenu dvojbodovou komunikaci, píjemce se o poslaném pozvání nedozví. Vy vsak obdrzíte chybovou zprávu, ze píjemce nemze pozvání pijmout. Telefon 5. Adresu SIP zadejte ve formátu uzivatelské_jméno@název_domény (místo názvu domény mzete pouzít adresu IP). Neznáte-li adresu SIP kontaktu, mzete pro sdílení videa pouzít i telefonní císlo píjemce vcetn mezinárodního smrového císla (pokud to podporuje provozovatel sluzby). Nastavení spojení UMTS Nastavení sdílení videa Chcete-li zmnit nastavení sdílení videa, zvolte moznost Menu > Nastavení > Nastavení a Pipojení > Sdílení videa. Chcete-li nastavit sdílení videa, potebujete nastavení dvojbodové komunikace a nastavení spojení UMTS. Dvojbodové spojení je také známo jako spojení protokolem SIP (Session Initiation Protocol). Ped pouzitím funkce sdílení videa musí být v pístroji nastaven profil SIP. O nastavení pro profil SIP pozádejte provozovatele sluzby a nastavení ulozte do pístroje. Provozovatel sluzby vám nastavení posle nebo vám pedá seznam potebných parametr. Zvolte moznost Volby > Pidat detail > Sdílet video. 44 Nastavení spojení UMTS: Obrate se na provozovatele sluzby a uzavete smlouvu o pouzívání sít UMTS. Zkontrolujte, zda máte v pístroji správn nakonfigurováno pipojení k pístupovému bodu sluzeb UMTS. O dalsí informace o nastavení pozádejte svého provozovatele sluzby. Nastavení dvojbodového spojení Sdílení zivého videa a videoklip Je-li aktivní hlasový hovor, zvolte moznost Volby > Sdílet video. Pro sdílení zivého videa bhem hovoru zvolte moznost Zivé video. [. . . ] Pi provádní tísového volání uvete co nejpesnji vsechny dlezité informace. Vás bezdrátový pístroj mze být jediným komunikacním prostedkem na míst nehody. Tento mobilní pístroj spluje naízení pro vystavení rádiovým vlnám. Tento mobilní pístroj je vysílacem a pijímacem rádiových vln. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky NOKIA 5730 XPRESSMUSIC

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu NOKIA 5730 XPRESSMUSIC bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag