Návod k použití NOKIA 5630

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce NOKIA 5630. Doufáme, že uživatelská příručka pro NOKIA 5630 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku NOKIA 5630.


NOKIA 5630 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1366 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   NOKIA 5630 (1617 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze NOKIA 5630

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] U¾ivatelská pøíruèka k pøístroji Nokia 5630 1. vydání PROHLÁ©ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-431 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlá¹ení o shodì naleznete na adrese http://www. nokia. com/phones/declaration_of_conformity/. Nokia, Nokia Connecting People a Nokia Care jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. [. . . ] (Kromì toho mù¾ete kdykoli synchronizovat ruènì. ) • Vyøe¹te konflikty synchronizace stanovením, zda má v pøípadì konfliktu pøednost obsah úètu na serveru Microsoft Exchange nebo obsah v mobilním pøístroji. Pøi vybraném nastavení je souèástí bì¾ného procesu synchronizace i odstraòování dat. • Mo¾ností Ano v dotazu na zabezpeèené spojení zvý¹íte zabezpeèení pøenosu mezi mobilním pøístrojem a serverem Exchange. • Nastavte upozornìní na pøijatou po¹tu. Aktivování aplikace Mail for Exchange 1. Chcete-li do mobilního pøístroje nainstalovat aplikaci Mail for Exchange a spustit ji, zvolte mo¾nost > Nastavení > Prùv. Vytvoøte profil synchronizace øídící obsah a èas synchronizace. po¹ty, kalendáøe, kontaktù a úkolù v mobilním pøístroji s úètem na serveru Exchange. po¹tou, kalendáøem, kontakty a úkoly v mobilním pøístroji. Po nakonfigurování úètu Mail for Exchange prùvodcem nastavením jsou ve slo¾ce Aplikace > E-mail zobrazeny ikony Mail for Exchange. Po nakonfigurování úètu Mail for Exchange je ve slo¾ce Zprávy v pøístroji zobrazena slo¾ka Mail for Exchange. Dal¹í informace o aplikaci Mail for Exchange najdete na adrese www. businesssoftware. nokia. com. ■ K odeslání Slo¾ka K odeslání je místo, kam jsou doèasnì ukládány zprávy urèené k odeslání. Slo¾ku K odeslání otevøete zvolením mo¾nosti > Zprávy > K odeslání. Chcete-li poslání zprávy opakovat, vyhledejte zprávu a zvolte mo¾nost Volby > Odeslat. Chcete-li poslání zprávy odlo¾it, vyhledejte zprávu a zvolte mo¾nost Volby > Odlo¾it odeslání. ■ Poslech zpráv Chcete-li si poslechnout zprávu ze slo¾ky Pøijaté nebo ze schránky, vyhledejte zprávu nebo oznaète zprávy a zvolte mo¾nost Volby > Poslouchat. Tip: Pro poslech nových zpráv v pohotovostním re¾imu stisknìte a podr¾te stisknuté levé výbìrové tlaèítko, dokud systém nespustí aplikaci Poslech zpráv. Chcete-li vybrat výchozí jazyk a hlas pou¾ívaný pro ètení zpráv a nastavit vlastnosti hlasu, napøíklad rychlost a hlasitost, zvolte mo¾nost > Nastavení > Mluvení. Pro nastavení ostatních mo¾ností aplikace pro ètení zpráv pøejdìte v aplikaci Mluvení doprava na mo¾nost Nastavení. ■ Zobrazení zpráv na SIM kartì Zprávy ze SIM karty musíte pøed zobrazením zkopírovat do slo¾ky v pøístroji. Zvolte mo¾nost > Zprávy > Volby > Zprávy SIM, oznaète zprávy, které chcete kopírovat, zvolte mo¾nost Volby > Kopírovat a vyberte slo¾ku, do které chcete zprávy kopírovat. Zprávy 41 ■ Informaèní slu¾ba Informujte se u svého operátora, zda je k dispozici informaèní slu¾ba (sí»ová slu¾ba) a jaká jsou dostupná témata a odpovídající èísla témat. Zvolte mo¾nost > Zprávy > Volby > Informaèní slu¾ba. Chcete-li slu¾bu aktivovat, zvolte mo¾nost Volby > Nastavení > Pøíjem > Zapnutý. ■ Pøíkazy slu¾by Chcete-li zadat a odeslat provozovateli slu¾by pøíkazy slu¾by (známé i jako pøíkazy USSD), napøíklad pøíkazy pro aktivaci sí»ových slu¾eb, zvolte mo¾nost > Zprávy > Volby > Pøíkazy slu¾by. Pro odeslání pøíkazu zvolte mo¾nost Volby > Odeslat. ■ Nastavení zpráv Nastavení textových zpráv Pro nastavení textových zpráv, napøíklad støediska zpráv a pou¾ívaného kódování znakù, zvolte mo¾nost > Zprávy > Volby > Nastavení > Zpráva SMS. Nastavení multimediálních zpráv Pro nastavení multimediálních zpráv, napøíklad pou¾ívaného pøístupového bodu a automatického naèítání multimediálních zpráv, zvolte mo¾nost > Zprávy > Volby > Nastavení > Multimediální zpráva. Nastavení elektronické po¹ty Zvolte mo¾nost > Zprávy > Volby > Nastavení > E-mail > Schránky, vyberte schránku a vyberte nìkterou z tìchto mo¾ností: Nastavení pøipojení –Definuje nastavení pøipojení, napøíklad pou¾ívané servery a protokol. Nastavení u¾ivatele –Definuje nastavení u¾ivatele, napøíklad èas odesílání zpráv a pøidávání podpisu. [. . . ] Zkontrolujte, zda je k dispozici dostateènì silný signál. Podle toho, z jakého pøístroje voláte, proveïte tyto kroky: • Vlo¾te SIM kartu, pokud ji pøístroj pou¾ívá. • Vypnìte nìkterá omezení volání, která jsou v pøístroji aktivní. • Zmìòte profil Off-line nebo Letadlo na profil umo¾òující volání. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky NOKIA 5630

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu NOKIA 5630 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag