Návod k použití NOKIA 5228

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce NOKIA 5228. Doufáme, že uživatelská příručka pro NOKIA 5228 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku NOKIA 5228.


NOKIA 5228 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1635 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   NOKIA 5228 (1493 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze NOKIA 5228

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] vydání Spolecnost NOKIA CORPORATION tímto prohlasuje, ze tento výrobek RM-625 je ve shod se základními pozadavky a dalsími píslusnými ustanoveními smrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlásení o shod naleznete na adrese http://www. nokia. com/ phones/declaration_of_conformity/. Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care a Ovi jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spolecnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiované výrobky a názvy spolecností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastník. [. . . ] Chcete-li zmnit nastavení stahování, zvolte moznost Volby > Nastavení > Stáhnout a vyberte nkterou z následujících mozností: Ulozit do -- Urcete místo pro ukládání vysílání podcast. Interval aktualizace -- Urcete, jak casto mají být vysílání podcast obnovována. Datum dalsí aktualizace -- Stanovte datum pístí automatické aktualizace. Cas dalsí aktualizace -- Stanovte cas pístí automatické aktualizace. © 2010 Nokia. 77 Nastavení stahování Chcete-li vrátit výchozí nastavení, zvolte v zobrazení nastavení moznost Volby > Obnovit výchozí. Nastavení aplikace pro automatické nacítání vysílání podcast mze vyzadovat penos velkého mnozství dat sítí provozovatele sluzeb. Informujte se u svého provozovatele sluzeb o poplatcích za datové penosy. Automatické aktualizace probíhají pouze v pípad, ze je vybrán konkrétní výchozí pístupový bod a aplikace Nokia Podcasting pracuje. Pokud aplikace Nokia Podcasting není spustna, nejsou automatické aktualizace aktivovány. Limit stahování (%) -- Urcete procentuální cást pamti, která je vyhrazena pro stahovaná vysílání podcast. Pi pekrocení limitu -- Urcete reakci na pekrocení limitu stahování. Slozka Hudba Stahování Po objednání podcast z adresá, pomocí hledání nebo zadáním webové adresy mzete epizody spravovat, stahovat a pehrávat v aplikaci Vysílání podcast. Chcete-li zobrazit objednané podcasty, zvolte moznost Podcasting > Vysílání podcast. Chcete-li zahájit stahování, vyberte název epizody. Chcete-li stáhnout nebo pokracovat ve stahování vybraných nebo oznacených epizod, zvolte moznost Volby > Stáhnout. Mzete stahovat více epizod soucasn. Chcete-li zobrazit názvy jednotlivých epizod (epizoda je konkrétní mediální soubor podcastu), vyberte název podcastu. Chcete-li pehrát cást podcastu bhem stahování nebo po cástecném stazení, vyberte podcast a zvolte moznost Volby > Pehrát ukázku. Zcela stazené podcasty mzete najít ve slozce Podcasty, zobrazeny vsak budou az po aktualizaci knihovny. 78 © 2010 Nokia. Vsechna práva vyhrazena. Rádio Slozka Hudba Poslech rádia Zvolte moznost Menu > Hudba > Rádio. Píjem FM rádia je závislý na antén, která je jiná nez anténa bezdrátového pístroje. Aby FM rádio správn fungovalo, musí být k pístroji pipojena kompatibilní sluchátka nebo jiné píslusenství. Pi prvním otevení aplikace se mzete rozhodnout, zda chcete automaticky naladit místní stanice. Chcete-li poslouchat dalsí nebo pedchozí stanici, zvolte moznost . Chcete-li vypnout zvuk rádia, zvolte moznost Zvolte moznost Volby a nkterou z následujících mozností: Stanice -- Zobrazení ulozených rozhlasových stanic. Zapnout reproduktor nebo Vypnout reproduktor -- Zapnutí nebo vypnutí reproduktoru. Alternativní frekvence -- Urcete, zda má rádio pi snízení kvality signálu automaticky hledat lepsí frekvenci RDS. [. . . ] Císla tísových linek se v rzných oblastech lisí. Chcete-li otevít císelník, zvolte moznost Telefon nebo . Pi provádní tísového volání uvete co nejpesnji vsechny dlezité informace. Vás bezdrátový pístroj mze být jediným komunikacním prostedkem na míst nehody. Hovor neukoncujte, dokud k tomu nedostanete svolení. Informace o výrobku a bezpecnostní informace Tento mobilní pístroj spluje naízení pro vystavení rádiovým vlnám. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky NOKIA 5228

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu NOKIA 5228 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag